Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van veneuze ziekten. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Veneuze ziekten verslagjaar 2020

PDF-document 1.003,09 KB

Indicatorgids 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Veneuze ziekten verslagjaar 2019

PDF-document 302,51 KB

Indicatorgids 30-11-2018

Toetstabel + indicatorengids Veneuze ziekten verslagjaar 2019

PDF-document 302,29 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Veneuze ziekten verslagjaar 2018

PDF-document 292,04 KB

Indicatorgids 27-10-2017

Toetstabel indicatorset Veneuze ziekten verslagjaar 2018

PDF-document 4,92 KB

Rapport 17-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 30-11-2016

Indicatorgids Veneuze ziekten verslagjaar 2017

PDF-document 307,54 KB

Indicatorgids 18-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Varices verslagjaar 2016

PDF-document 284,38 KB

Indicatorgids 30-11-2016

Processchema gegevensaanlevering 2016

PDF-document 441,77 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Deze indicatorenset is vorig jaar geplaatst op de MJA. De NVvH was namelijk niet akkoord en dus de FMS ook niet. Dit jaar zijn de partijen het wel eens geworden. De volgende partijen hadden zitting in de indicatorenwerkgroep: de Hart&Vaatgroep, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, FMS, NFU, NVDV, NVvH, NVZ en ZKN. De indicatorenset is in de werkgroepen besproken en doorontwikkeld. De FMS heeft aangegeven inhoudelijk akkoord te zijn met deze set. V&VN heeft gemotiveerd afgezien van betrokkenheid, maar zal in de toekomst geleidelijk aan meer betrokken worden.  

Volgens de indieners is belangenverstrengeling niet van toepassing voor deze indicatorenset, maar dit is niet getoetst bij de leden van de indicatorwerkgroep. Dit is onderdeel van de governance-afspraken waar in het vervolg aandacht aan gegeven zal worden.

De set bestaat uit 3 zorginhoudelijke indicatoren en 6 klantpreferentie-indicatoren. De Hart & Vaatgroep baseert haar Spataderkeurmerk op deze indicatorenset, waardoor een parallelle uitvraag niet langer nodig is.    

De betrokken partijen zijn het eens over het uitvragen van de indicatorenset voor verschillende verslagjaren.

Uit een registreerbaarheidstoets komt naar voren dat bij de indicatoren 2cF en 2cG geen tellingen gedaan kunnen worden, omdat er geen ZA-codes zijn voor deze behandelingen

Werkinstructie

Er is een werkinstructie beschikbaar. Hierin staat duidelijk beschreven welke gegevens gemeten en doorgeleverd moeten worden. Hiermee kan betrouwbaar gegevens aangeleverd worden.
Aanvullend zijn er wat elementen die niet voldoen aan het Toetsingskader: Alle indicatorensets die de Patiëntenfederatie aanbiedt hebben als doel keuze-, inkoop- en verbeterinformatie. Dit is niet in de indicatorengids opgenomen maar staat wel in de samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt. Case-mix correctie is niet van toepassing voor deze set (wel wordt gewerkt met in- en exclusiecriteria). De Patiëntenfederatie voert standaard een beknopte data-analyse uit ten behoeve van de vergelijkingshulpen en om haar achterban van een overzicht van de aangeleverde data te voorzien (niet aangevinkt omdat dit niet in de gids staat beschreven). Op basis van de data-analyse zijn enkele aanpassingen aan de indicatoren doorgevoerd. In de gids wordt aangegeven welke zorgproducten en behandelcodes voor deze indicatorenset van toepassing zijn. Deze zijn grondig ge-update omdat de NZa coderingen voor veneuze ziekten medio 2016 heeft gewijzigd. Er staat niet aangegeven of gebruik kan worden gemaakt van een informatiestandaarden er wordt niet beschreven hoe data-schoning en anlayses uitgevoerd dienen te worden.

Methodologische eigenschappen

We hebben geen informatie waaraan we kunnen toetsen of aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 en maart 2016 voor het onderdeel validiteit en betrouwbaarheid is voldaan. In de vorige indicatorgids  (verslagjaar 2015) werd verwezen naar de indicatorengids uit verslagjaar 2014. Deze verwijzing is in de huidige set niet opgenomen. Verbeteropdracht: dit onderdeel toch weer opnemen in een nieuwe indicatorengids, aangezien elke indicatorengids op zichzelf interpreteerbaar en leesbaar moet zijn. Er moet aandacht zijn voor validiteit en betrouwbaarheid van de te meten indicatoren. Wat de werkgroep wel goed heeft gedaan, is dat ze per indicator aangegeven hebben wat de relatie is tot kwaliteit en waarom er wordt gemeten (relevantie voor de patiënt).

Procesbeschrijving

Er is geen nieuwe procesbeschrijving meegeleverd met de indicatorgids. We kunnen gebruikmaken van de procesbeschrijving van vj 2015. We weten dat betrokken partijen aanvullende (langlopende) afspraken hebben met bestaande registraties als DICA en gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. De praktijk van de gegevensaanlevering van vj 2015 heeft laten zien dat dit vrij goed geregeld was. Aandachtspunt is dat de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) jaarlijks nieuwe afspraken met een gegevensmakelaar maakt over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen grote wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.

Uit de door de NVZ uitgevoerde registratietoets blijkt dat bij de indicatoren 2cF en 2cG geen tellingen aangeleverd kunnen worden, omdat er geen ZA-codes zijn voor deze behandelingen.