Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000056

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van mammacarcinoom. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Indicatoren

 • 1.2a Hoeveel internisten behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? INID000925

 • 1.3a Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? INID000929

 • 1.4a Hoeveel plastisch chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? INID006942

 • 1a Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie operatief is behandeld in het geldende NBCA jaar? INID006947

 • 1b Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een invasief borstkanker of DCIS dat op uw locatie niet chirurgisch is behandeld, maar wel systemisch is behandeld in de periode 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019? INID006948

 • 1b Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? INID000927

 • 1c Hoeveel gecertificeerde oncologisch chirurgen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? INID000931

 • 1d Hoeveel plastisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen patienten met borstkanker? INID006943

 • 1f Maakt een plastisch chirurg onderdeel uit van het multidisciplinaire mamateam (vast of op afroep?) INID006944

 • 1 Percentage patiënten van wie de informatie in de registratie volledig is en geaccordeerd is door het mammateam (norm >90%) INID000939

 • 2a Hoeveel internisten zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? INID000924

 • 2b Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? INID000926

 • 2 Percentage patiënten met een BI-RADS eindcategorie in de verslaglegging (norm >90%) INID000946

 • 2.3 Percentage patiënten met een irradicale resectie bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie) INID000951

  Subindicatoren
 • 3a Hoeveel chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? INID000928

 • 3b Hoeveel oncologisch chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? INID000930

 • 3 Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie INID000947

 • 4 Percentage patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatie voor invasief borstkanker zonder metastasen op afstand. INID006945

  Subindicatoren
 • 4 Percentage patiënten met een MRI-mamma bij primaire operatie INID000948

 • 4b Percentage patiënten dat een directe reconstructie heeft ondergaan na een ablatio voor DCIS. INID000958

  Subindicatoren
 • 5 Percentage patiënten bij wie er volledige pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd (norm >90%) INID000940

 • 5a Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij de borstkankerzorg in uw ziekenhuis? INID006882

 • 5a Is er deelname van radiotherapeuten aan zowel het pre- als het postoperatieve MDO? INID006884

 • 6 Percentage patiënten met een HER2 positieve bepaling INID000941

 • 6 Wordt in uw ziekenhuislocatie gebruik gemaakt van het PALGA-protocol mammacarcinoom? INID006887

 • 7 Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter) INID000937

 • 7 Percentage patiënten met een ER positieve bepaling INID000942

 • 7 Percentage patiënten met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 28 dagen na start van deze behandeling gezien wordt door de radiotherapeut. INID006902

 • 8 Percentage patiënten met een PR positieve bepaling INID000943

 • 9a Percentage patiënten dat pre-behandeling is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is (norm >90%) INID000944

 • 9b Percentage patiënten dat postoperatief is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is (norm >90%) INID000945

 • 10 Percentage patiënten met een irradicale resectie bij eerste mammasparende operatie voor DCIS INID000952

  Subindicatoren
 • 10a Percentage patiënten waarbij tumorweefsel focaal of meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste borstsparende operatie voor DCIS INID005460

 • 14 Percentage patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom INID000957

  Subindicatoren
 • 15 Percentage verlies na reconstructieve chirurgie met implantaat binnen 60 dagen na implantatie (door koppeling met Breast Implant Registry) INID006946

 • 17 Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij DCIS na borstsparende behandeling INID000960

 • 18 Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom (exclusief T3N0) waarvoor ablatio mamma INID000959

 • 19 Percentage patiënten met chemotherapie bij invasief M0 mammacarcinoom INID000961

  Subindicatoren
 • 20 Mediane wachttijd tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld (cq datum intake bij overname therapie) en start neo-adjuvante chemotherapie. INID006926

 • 21a Aantal patiënten dat ≤ 5 weken na datum biopt waarop diagnose is gesteld, is geopereerd (exclusief directe reconstructie) (norm >90%) INID006928

 • 21b Mediane wachttijd tussen diagnose en eerste operatie (exclusief directe reconstructie) INID006929

 • 22 Mediane wachttijd tussen diagnose en eerste operatie (met directe reconstructie) INID006931

 • 23a Aantal patiënten dat ≤ 5 weken na datum van laatste therapeutische operatie gestart zijn met radiotherapie. INID006933

 • 23 Mediane wachttijd van laatste therapeutische operatie tot start radiotherapie. INID006934

 • 24a Aantal patiënten dat ≤ 5 weken na datum van laatste chemotherapie gestart zijn met radiotherapie. INID006936

 • 24b Mediane wachttijd van eerste dag van laatste chemotherapie tot start radiotherapie INID006937

 • 25 Mediane wachttijd van operatie en start adjuvante chemotherapie INID006939

 • 26 Mediane wachttijd van laatste dag radiotherapie tot aanvang adjuvante chemotherapie. INID006941

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
 • Borstkankervereniging Nederland (BVN)
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • NABON Breast Cancer Audit (NBCA)
 • Nationaal Borstkankeroverleg Nederland (NABON)
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Samen Leven Met Kanker
 • Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgidssjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.