Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000056

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van mammacarcinoom. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2022

Indicatorengids Mammacarcinoom - NBCA verslagjaar 2022

PDF-document 855.3 KB

Indicatorgids 06-04-2022

Toetstabel Mammacarcinoom + getoetste indicatorengids verslagjaar 2022

PDF-document 717.3 KB

Rapport 12-11-2021

Verslagjaar 2021

Indicatorengids Mammacarcinoom NBCA verslagjaar 2021

PDF-document 417.8 KB

Indicatorgids 10-11-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Mammacarcinoom (NBCA) verslagjaar 2020

PDF-document 368.6 KB

Indicatorgids 01-05-2020

Toetstabel Mammacarcinoom + indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 959.8 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Mammacarcinoom (NBCA) verslagjaar 2019

PDF-document 765.5 KB

Indicatorgids 24-09-2019

Toetstabel indicatorenset Mammacarcinoom + getoetste indicatorgids Mammacarcinoom (NBCA) verslagjaar 2019

PDF-document 325.1 KB

Rapport 16-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Mammacarcinoom verslagjaar 2018

PDF-document 169.8 KB

Indicatorgids 29-11-2017

Toetstabel Mammacarcinoom + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 294.6 KB

Rapport 30-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Mammacarcinoom (NBCA) verslagjaar 2017

PDF-document 692.4 KB

Indicatorgids 21-12-2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016

PDF-document 364.9 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Processchema gegevensaanlevering

PDF-document 434.8 KB

Procesbeschrijving 28-09-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier Mammacarcinoom 2014

PDF-document 181.0 KB

Aanbiedingsformulier 12-06-2014

Methodologie van DICA

PDF-document 405.1 KB

Procesbeschrijving 12-06-2014

Werkwijze totstandkoming indicatoren

PDF-document 61.4 KB

Procesbeschrijving 12-06-2014

Verslagjaar 2013

Verantwoordingsdocument DICA 2013

PDF-document 1.6 MB

Rapport 12-06-2014

Indicatoren

 • 1.2a Hoeveel internisten behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? INID000925

 • 1.3a Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? INID000929

 • 1.4a Hoeveel plastisch chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? INID006942

 • 1a Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie operatief is behandeld in het geldende NBCA jaar? INID006947

 • 1b Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een invasief borstkanker of DCIS dat op uw locatie niet chirurgisch is behandeld, maar wel systemisch is behandeld in de periode 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019? INID006948

 • 1b Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? INID000927

 • 1c Hoeveel gecertificeerde oncologisch chirurgen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? INID000931

 • 1d Hoeveel plastisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen patienten met borstkanker? INID006943

 • 1f Maakt een plastisch chirurg onderdeel uit van het multidisciplinaire mamateam (vast of op afroep?) INID006944

 • 2 Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie. INID012564

 • 2.3 Percentage patiënten met een irradicale resectie bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie) INID000951

  Subindicatoren
 • 2.9 Mediane doorlooptijd tussen neoadjuvante chemotherapiebehandeling en eerste operatie (metincl/zonderexcl directe reconstructie). INID012581

  Subindicatoren
 • 4 Percentage patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatie voor invasief borstkanker zonder metastasen op afstand. INID006945

  Subindicatoren
 • 4b Percentage patiënten dat een directe reconstructie heeft ondergaan na een ablatio voor DCIS. INID000958

  Subindicatoren
 • 7 Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid borstkanker waarvoor ablatio mamma. INID012579

 • 7 Percentage patiënten met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 28 dagen na start van deze behandeling gezien wordt door de radiotherapeut. INID006902

 • 8 Mediane doorlooptijd in kalenderdagen tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld (cq datum intake bij overname therapie) en start primaire behandeling. INID012580

  Subindicatoren
 • 11a Het ziekenhuis neemt deel aan de verzameling van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) in de klinische registratie van de NBCA INID012596

 • 11b Het ziekenhuis neemt deel aan de verzameling van Patient Reported Experience Measures (PREMs) in de klinische registratie van de NBCA INID012597

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
 • Borstkankervereniging Nederland (BVN)
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • NABON Breast Cancer Audit (NBCA)
 • Nationaal Borstkankeroverleg Nederland (NABON)
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Samen Leven Met Kanker
 • Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgidssjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.