Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000031

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over behandeling van longcarcinoom. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Indicatoren

 • 1a Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar? INID000443

 • 1 Percentage patiënten dat een operatie ondergaat in verband met een niet-kleincellig longcarcinoom** en geregistreerd is in de DLCA-S, waarbij de informatie in de registratie volledig is. INID000460

 • 2a Registreerde uw ziekenhuis in de DLRA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar. INID000444

 • 2 Het aantal anatomische parenchymresecties* in de vorm van een segmentresectie, lobectomie of pneumonectomie, dat is verricht vanwege benigne of maligne pathologie. INID000447

 • 2 Percentage patiënten dat een radicale bestraling ondergaat in verband met een primair niet-kleincellig longcarcinoom** en geregistreerd is in de DLCA-R, waarbij de informatie in de registratie volledig is. INID000461

 • 3 Hoeveel nieuw met longcarcinoom gediagnosticeerde patiënten worden er in het uitvraagjaar in uw ziekenhuis behandeld? INID000445

 • 4 Volume longoperaties en mediastinoscopieën INID000446

  Subindicatoren
 • 5 Aantal nieuwe patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom dat een radicale bestralingsbehandeling ondergaat. INID000448

 • 7 Wordt in uw ziekenhuis VATS lobectomie aangeboden bij patiënten die een resectie ondergaan, vanwege een niet-kleincellig longcarcinoom? INID000449

 • 7 Wie is op uw ziekenhuislocatie het vaste aanspreekpunt* voor de patiënt met longcarcinoom? INID000452

 • 8 Wordt de patiënt met een verdenking op of met longcarcinoom vooraf geïnformeerd indien de patiënt bij een vervolgafspraak door een andere longarts dan de vaste longarts wordt gezien (bij onvoorziene verhindering van de vaste longarts)? INID000451

 • 8 Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt? INID000456

 • 9 Hoe gaat uw ziekenhuislocatie om met patiënten die meer tijd willen inruimen of nodig hebben dan standaard wordt ingepland voor een consult bij de longarts? INID000458

 • 10 Krijgt de patiënt met longcarcinoom een telefoonnummer mee op papier dat hij buiten kantoortijden kan bellen voor dringende vragen INID000453

 • 11 Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld onder vraag 9, van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt? INID000454

 • 11 Percentage geopereerde patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom dat postoperatief in een multidisciplinair team (MDO) wordt besproken. INID000463

 • 12 Krijgt de patiënt met longcarcinoom de mogelijkheid om via elektronische weg vragen te stellen aan zijn/haar zorgverleners? INID000455

 • 12a Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege primair niet-kleincellig longcarcinoom, waarbij ten einde van het pre-operatief MDO het klinisch TNM stadium bekend is. INID000465

 • 12b Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege primair niet-kleincellig longcarcinoom, waarbij tijdens het postoperatief MDO het pathologisch TNM stadium bekend is. INID000466

 • 13 Percentage patiënten, dat een electieve resectie onderging vanwege primair niet-kleincellig longcarcinoom, dat besproken is in het MDO, met een wachttijd van ≤ 21 dagen tussen het laatste MDO en de chirurgische behandeling. INID000470

 • 14 Hoeveel minuten worden er per patiënt voor het eerste consult ingepland bij de longarts op uw ziekenhuislocatie? INID000457

 • 16 Zijn bij dit multidisciplinaire overleg in uw ziekenhuis alle specialisten vertegenwoordigd, die betrokken zijn bij de behandeling van longcarcinoom INID000459

  Subindicatoren
 • 19a Percentage geopereerde patiënten met een niet kleincellig longcarcinoom dat pre-operatief in een multidisciplinair team (MDO) wordt besproken INID000462

 • 25 Wordt in uw ziekenhuis standaard de behoefte aan psychosociale zorg bepaald bij patiënten bij wie kanker is gediagnosticeerd? INID000450

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Samen Leven Met Kanker
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.