Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000031

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over behandeling van longcarcinoom. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2021

Indicatorengids Longcarcinoom DLCA verslagjaar 2021

PDF-document 333,71 KB

Indicatorgids 10-11-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Longcarcinoom (DLCA) verslagjaar 2020

PDF-document 333,26 KB

Indicatorgids 12-03-2020

Toetstabel Longcarcinoom + indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 614,46 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Longcarcinoom (DLCA) verslagjaar 2019

PDF-document 592,68 KB

Indicatorgids 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Longcarcinoom (DLCA) verslagjaar 2018

PDF-document 261,72 KB

Indicatorgids 16-10-2017

Toetstabel Longcarcinoom + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 326,17 KB

Rapport 27-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Longcarcinoom (DLCA) verslagjaar 2017

PDF-document 298,45 KB

Indicatorgids 17-11-2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorset Longcarcinoom verslagjaar 2016

PDF-document 245,38 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 441,33 KB

Procesbeschrijving 29-09-2015

Indicatoren

 • 1 Percentage patiënten dat een operatie ondergaat in verband met een niet-kleincellig longcarcinoom** en geregistreerd is in de DLCA-S, waarbij de informatie in de registratie volledig is. INID000460

 • 2 Het aantal anatomische parenchymresecties* in de vorm van een segmentresectie, lobectomie of pneumonectomie, dat is verricht vanwege benigne of maligne pathologie. INID000447

 • 2 Percentage patiënten dat een radicale bestraling ondergaat in verband met een primair niet-kleincellig longcarcinoom** en geregistreerd is in de DLCA-R, waarbij de informatie in de registratie volledig is. INID000461

 • 3 Percentage patiënten met longkanker**, gezien en behandeld door de longarts, dat geregistreerd is in de DLCA-L, waarbij de informatie in de registratie volledig* is. INID012011

 • 3 Aantal patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom* dat een radicale bestralingsbehandeling ondergaat. INID012014

 • 4 Het aantal nieuwe patiënten met een primair longcarcinoom* in de DLCA-L dat wordt geregistreerd. INID012016

 • 5 Percentage patiënten met een klinisch stadium III NSCLC -en in opzet curatieve behandeling- dat beeldvorming van de hersenen heeft ondergaan. INID008874

 • 6 Percentage patiënten, met een stadium* IV, pathologisch bewezen adenocarcinoom**, niet in aanmerking komend voor curatieve behandeling, waarbij moleculaire diagnostiek is verricht. INID012020

 • 7 Wie is op uw ziekenhuislocatie het vaste aanspreekpunt* voor de patiënt met longcarcinoom? INID000452

 • 7 Percentage patiënten dat binnen 30 dagen of binnen de zelfde ziekenhuisopname na resectie vanwege een longcarcinoom* is overleden. INID000472

 • 8 Percentage patiënten waarbij een gecompliceerd beloop* na resectie vanwege een longcarcinoom** is opgetreden. INID012030

 • 9 Percentage patiënten, met primair niet-kleincellig longcarcinoom*, behandeld met concurrent chemo-radiotherapie, dat tijdens de bestralingsbehandeling of binnen 90 dagen na de start van de bestraling is overleden. INID014170

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Samen Leven Met Kanker
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.