Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over behandeling van longcarcinoom. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Toetstabel Longcarcinoom en indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 614,46 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Longcarcinoom (DLCA) verslagjaar 2019

PDF-document 592,68 KB

Indicatorgids 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Longcarcinoom (DLCA) verslagjaar 2018

PDF-document 261,72 KB

Indicatorgids 16-10-2017

Toetstabel Longcarcinoom + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 326,17 KB

Rapport 27-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Longcarcinoom (DLCA) verslagjaar 2017

PDF-document 298,45 KB

Indicatorgids 17-11-2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorset Longcarcinoom verslagjaar 2016

PDF-document 245,38 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 194,66 KB

Procesbeschrijving 29-09-2015

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
 • PatiĆ«ntenfederatie Nederland
 • Samen Leven Met Kanker
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De set Longcarcinoom wordt doorontwikkeld in de Wetenschappelijke Commissie van DICA. Tijdens DICA dagen worden alle relevante partijen uitgenodigd om te bepalen welke indicatoren in de set transparant moeten worden. V&VN heeft gemotiveerd afgezien van deze bijeenkomst. Tijdens deze indicatorendagen zijn de longcarcinoomindicatoren besproken en gewijzigd. Voor elke indicator is een conclusie getrokken. Betrokken partijen zijn zowel voor als na de DICA-dagen in staat gesteld commentaar te leveren op de indicatoren.

In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen van het Zorginstituut Nederland. De partijen hebben de opdracht gekregen om voor 1 juli 2016 verbetering aan te brengen op deze verbeteropdrachten. We zijn, voor zover mogelijk was op basis van de voorhanden documenten, nagegaan in hoeverre zij aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. De DICA-dagen, waarbij wijzigingen bedacht en besproken werden in de indicatorsets, vonden plaats in juni 2016.

Voor verslagjaar 2016 was de set longcarcinoom als speerpunt aangemerkt. Hierbij horende verbetervoorstellen waren het schrappen van de procesindicatoren 10 t/m 16 (oude nummering) uit de set voor de Transparantiekalender en dus voor publieke informatie en het verhelderen hoe de registratie aan de overlijdensgegevens komt om indicator 18 (overleden binnen 3 maanden) te berekenen. Voor verslagjaar 2017 zijn de indicatoren 11,13,14,16 en 18 uit de set geschrapt. Over de nieuwe set (met toevoeging van 3 indicatoren) is consensus bereikt.

De partijen hebben op 1 september de indicatorenset met bijbehorende indicatorengids ter opname in het Register aan het Zorginstituut aangeboden. Ontwikkelrapporten en andere achtergrondinformatie zijn niet bij ons ingediend. Voor informatie zijn wij daarom afhankelijk van voornamelijk indicatorgidsen. Partijen die, naast het Zorginstituut, deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg Transparantie en daarmee samenwerkingspartners zijn in de aanbieding zijn: Federatie, NFU, NVZ, NPCF, V&VN, ZKN en ZN.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie waaruit blijkt hoe het meetinstrument moet worden gebruikt. Daarnaast wordt verwezen naar algemene DICA-methodologie over hoe DICA te werk gaat. De werkinstructie voldoet niet volledig aan de eisen van het Toetsingskader: de doelen van de indicatoren staan niet genoemd; de benodigde data-schoning en data-analyse is vrij algemeen en niet indicatorspecifiek; er staat niet aangegeven of gebruik kan worden gemaakt van een informatiestandaard, ook ontbreekt in hoeverre de indicatoren gecorrigeerd moeten worden voor (welke) case-mix (variabelen).

Bij het toetsen van de indicatorgids blijkt dat nog niet voldaan is aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 die de betrokken partijen hebben meegekregen voor het onderdeel werkinstructie.

Methodologische eigenschappen

In de indicatorengids is niet per indicator te achterhalen op basis van welke kwaliteitsgegevens een indicator tot stand is gekomen. Alleen wanneer dit per indicator inzichtelijk wordt gemaakt, kan de inhoudsvaliditeit bepaald worden. Verder wordt door DICA rond methodologie veel verwezen naar de algemene stukken over de door DICA gehanteerde methodologie om te komen tot indicator(waard)en. Deze gaan dus niet in op specifiek indicatorensets. Hierdoor is het lastig om de methodologische kwaliteit van specifieke indicatoren(sets) te achterhalen.

We hebben geen informatie waaraan we kunnen toetsen of aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 voor het onderdeel validiteit en betrouwbaarheid is voldaan.

Procesbeschrijving

Er is een algemene procesbeschrijving voor indicatorensets die worden opgeleverd vanuit kwaliteitsregistraties. Indicatoren worden opgeleverd vanuit kwaliteitsregistratie DICA (DCLA), of - indien een zorgaanbieder nog niet of niet volledig deelneemt aan deze registratie - via DHD (ziekenhuizen). ZKN heeft nog geen nieuwe gegevensmakelaar gecontracteerd voor de verslagjaren 2016 en 2017. Dit is een aandachtspunt.

Het aanleveren van kwaliteitsgegevens aan het Zorginstituut loopt voor ziekenhuizen via DHD, de gegevensmakelaar. Daarmee zijn de partijen die gegevens verzamelen, bewerken en doorleveren genoemd in de procesbeschrijving. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven. Zorginstituut wordt op de hoogte gehouden van afspraken die worden gemaakt in het veld rond gegevensaanlevering en doorlevering. Gegevensaanlevering voor verslagjaar 2015 is behoorlijk goed verlopen.

Uit de registreerbaarheidstoets komen geen knelpunten naar voren.

Er wordt is geen lekenvertaling van indicatoren meegeleverd. ZIN verwacht dat er ten minste een tijdspad wordt geformuleerd voor oplevering van een lekenvertaling.