Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000050

De indicatoren die bij deze meting worden gebruikt zijn tot stand gekomen in overleg met zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland), cliëntvertegenwoordigers (Patiëntenfederatie Nederland), Brancheorganisatie Geboortezorg (Bo Geboortezorg) en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK). De uitkomsten van de meting worden opgenomen in de openbare data van Zorginstituut Nederland. Daarmee voldoen kraamzorgorganisaties aan hun wettelijke plicht om kwaliteitsinformatie transparant te maken.

Indicatoren

 • 1 Percentage vrouwen waarbij het om het eerste kind gaat, waarbij de intake voor de 36e week in de vorm van een huisbezoek is gerealiseerd. INID000763

 • 2 Percentage bevallingen waarbij de kraamverzorgende binnen een uur na oproep van de verloskundige aanwezig is. INID000764

 • 4A Aantal uren gevolgde bij- en nascholing per kraamverzorgende. INID000766

 • 4B Percentage kraamverzorgenden dat gedurende de meetperiode is bijgeschoold. INID000767

 • 4D Percentage kraamverzorgenden dat recent, in de laatste 3 jaar, aantoonbaar is bijgeschoold in het signaleren en rapporteren van risicoʼs bij het opvoeden en opgroeien. INID000768

 • 6 Percentage verzorgingen uitgevoerd door maximaal 2 verzorgenden. INID000769

 • 7A Percentage cliënten dat minder zorg wil ontvangen dan met het LIP na de bevalling (laatste herindicatie) is geïndiceerd. INID000770

 • 7B Percentage cliënten dat aan het einde van het kraambed minder zorg heeft ontvangen dan met het LIP na de bevalling (laatste herindicatie) is geïndiceerd. INID000771

 • 18 Percentage kinderen dat op de eerste verzorgingsdag thuis volledige borstvoeding krijgt en dat op de laatste verzorgingsdag ook nog krijgt. INID000772

 • 19 Vastgelegde werkafspraken met verloskundige kring en JGZ ten aanzien van genoemde onderwerpen. INID000773

 • 22 Een aantoonbaar document over kraamzorg op maat aan achterstandsgroepen. INID000774

Betrokken partijen

 • Actiz (penvoerder)
 • ZorgthuisNL (penvoerder)
 • Bo Geboortezorg
 • Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)