Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over operatieve ingrepen bij stressincontinentie bij vrouwen. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren. 

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Stressincontinentie verslagjaar 2020

PDF-document 246,35 KB

Indicatorgids 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Stressincontinentie verslagjaar 2019

PDF-document 156,65 KB

Indicatorgids 30-11-2018

Toetstabel Stressincontinentie + getoetste indicatorgids Stressincontinentie verslagjaar 2019

PDF-document 155,54 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Stressincontinentie verslagjaar 2018

PDF-document 109,45 KB

Indicatorgids 27-10-2017

Toetstabel Stressincontinentie indicatorset verslagjaar 2018

PDF-document 7,29 KB

Rapport 17-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorgids Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw verslagjaar 2017

PDF-document 125,12 KB

Indicatorgids 09-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw verslagjaar 2016

PDF-document 144 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 442,16 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP)
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De volgende partijen waren betrokken bij de ontwikkeling van de indicatorset: NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie); NVU (Nederlandse Vereniging van Urologie); Stichting Bekkenbodem en Gynaecologie Patiënten; Federatie Medische Specialisten; Patiëntenfederatie Nederland; CV&V (continentie Verpleegkundigen & verzorgenden); Zelfstandige Klinieken Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. De set wordt in werkgroepen besproken en doorontwikkeld. De NVZ en NFU zijn uitgenodigd voor de indicator werkgroep maar hebben tot nog toe afgezien van deelname. Ze zijn zowel voorafgaand aan de werkgroep als achteraf in staat gesteld te reageren op de stukken.

In 2016 zijn governance afspraken opgesteld. Bij de doorontwikkeling van de set voor vj 2017 is zoveel mogelijk gewerkt volgens de governance afspraken. Waar dit nog niet is gebeurd is zal dit in de toekomst worden gewijzigd volgens de gemaakte afspraken (o.a. belangenverstrengeling invullen code KNAW). In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen. Voor deze set gelden de algemene verbeteropdrachten. We zijn, voor zover mogelijk, op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij reeds aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. Met het vastleggen van ‘governance’ afspraken door de betrokken partijen en Zorginstituut Nederland is aan het merendeel van de verbeteropdrachten voldaan.

Alle relevante partijen hebben het meetinstrument mee ingediend. De set is  besproken in het bureauoverleg Transparantie waar alle relevante koepelpartijen zitting in nemen. Op deze set is volledige consensus.    

Werkinstructie

Er is een werkinstructie meegeleverd. Deze bevat niet alle relevante onderdelen. Wel staat duidelijk beschreven welke gegevens gemeten en doorgeleverd moeten worden. Hiermee kan wel betrouwbaar gegevens aangeleverd worden. Welke bewerkingen er daarna uitgevoerd moeten worden zijn onduidelijk. Uit de toetsing blijkt dat nog niet voldaan is aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 die de betrokken partijen hebben meegekregen voor het onderdeel werkinstructie.

Methodologische eigenschappen

Er is bij elke indicator een beschrijving van inhoudsvaliditeit, statistische betrouwbaarheid, vergelijkbaarheid en registratiebetrouwbaarheid. De beschrijving in de tekst onder deze titels kan meer adequaat. De validiteit en betrouwbaarheid van de indicatoren is mager onderbouwd.

Procesbeschrijving

Er is geen nieuwe procesbeschrijving meegeleverd met de indicatorgids. We kunnen gebruikmaken van de procesbeschrijving van vj 2015. We weten dat betrokken partijen aanvullende (langlopende) afspraken hebben met bestaande registraties als DICA en gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. De praktijk van de gegevensaanlevering van vj 2015 heeft laten zien dat dit vrij goed geregeld was. Aandachtspunt is dat de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) jaarlijks nieuwe afspraken met een gegevensmakelaar maakt over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen grote wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.

Er is informatie voor patiënten toegevoegd (lekenvertaling).