Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Deze generieke module beschrijft de benodigde inhoud en organisatie van hulpverlening voor personen (alle leeftijdscategorieën) in een crisissituatie, over wie het vermoeden bestaat dat zij een acute psychische stoornis hebben (inclusief verslavingsproblematiek). De kenmerken van de persoon en zijn omgeving bepalen of sprake is van een crisis en wat de omvang van de crisis is. Als onderdeel van de generieke module Acute psychiatrie hebben ketenpartijen een GGz-triagewijzer ontwikkeld. Op basis van de kenmerken van de persoon en zijn omgeving bepaalt de ggz-triagist van de acuut psychiatrische hulpverlening aan de hand van de GGz-triagewijzer de urgentie en inzet van hulpverlening. GGz-triage is erop gericht dat in alle situaties passende hulp geleverd wordt.

Op 25 augustus 2021 is door Akwa GGZ de herzieningsdatum voor deze kwaliteitsstandaard 2 jaar uitgesteld. De richtlijn was op de oorspronkelijke herzieningsdatum, 1 april 2021, nog actueel.

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • Ambulancezorg Nederland (AZN)
 • Federatie Opvang
 • InEen
 • Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Politie
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden. Het overgrote deel van de standaarden is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleid Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.