Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000057

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van diabetes. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen, is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2020

PDF-document 232,91 KB

Indicatorgids 29-10-2019

Toetstabel Diabetes + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 243,47 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2019

PDF-document 415,44 KB

Indicatorgids 06-12-2019

Toetstabel Diabetes + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 155,81 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2018

PDF-document 477,84 KB

Indicatorgids 13-08-2018

Toetstabel Diabetes + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 23,01 KB

Rapport 17-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2017

Word-document 99,53 KB

Indicatorgids 07-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2016

Word-document 80,99 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2015

Word-document 102,05 KB

Indicatorgids 05-10-2015

Aanbiedingsformulier Diabetes 2015

PDF-document 572,63 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 441,33 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Verslagjaar 2014

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2014

Word-document 112,09 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Indicatoren

 • 1 Percentage mensen met diabetes mellitus onder poliklinische behandeling van een internist, waarbij in het verslagjaar voetonderzoek heeft plaatsgevonden. INID008462

 • 4a Hoeveel internisten behandelen mensen met diabetes op de peildatum?1* INID000989

 • 4b Hoeveel mensen met diabetes zijn op uw ziekenhuislocatie behandeld door internisten in het verslagjaar?**2 INID000990

 • 4d Hoeveel fte diabetesverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten op het gebied van diabetes werken er op uw locatie? INID003862

 • 5a Hoeveel kinderartsen participeren in het kinderdiabetesteam op uw ziekenhuislocatie op de peildatum?1, 4* INID000987

 • 5b Hoeveel kinderen en mensen > 18 jaar werden in het verslagjaar op uw ziekenhuislocatie behandeld door het kinderdiabetesteam?**2, 3 INID000988

 • 5c Hoeveel fte kinderdiabetesverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten op het gebied van diabetes werken er op uw locatie?* 4 INID008463

 • 6a Welke van onderstaande zorgprofessionals zijn lid van het multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? INID003863

  Subindicatoren
 • 6b Welke van onderstaande zorgprofessionals zijn structureel aanwezig bij het MDO kinderdiabetes? INID008465

  Subindicatoren
 • 6c Hoeveel internisten houden zich 20% of meer van hun werkzame tijd bezig met diabeteszorg? INID003861

 • 6c Welke van onderstaande zorgprofessionals zijn – naast een vaatchirurg en een orthopedisch schoenmaker - lid van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? INID003865

  Subindicatoren
 • 7c Hoeveel mensen met diabetes mellitus, die onder behandeling zijn van de internist, krijgen insulinepomptherapie1, 2?** INID008471

 • 7d Is er een 24-uurs service voor kinderen/adolescenten met diabetes op uw ziekenhuislocatie? INID008464

 • 7d Hoeveel mensen met diabetes mellitus, die onder behandeling zijn van de internist, zijn in verslagjaar gestart met insulinepomptherapie1, 2?** INID008472

 • 7e Hoeveel kinderen en mensen > 18 jaar onder behandeling van de kinderarts met diabetes mellitus, krijgen insulinepomptherapie1, 3?** INID008473

 • 8c Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor mensen met diabetes onder behandeling bij de internist? INID003869

  Subindicatoren
 • 8d Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor kinderen met diabetes onder behandeling bij de kinderarts? INID003870

  Subindicatoren
 • 9a Hoeveel soorten insulinepompen kunnen worden ingezet op uw ziekenhuislocatie bij volwassenen met diabetes? INID008469

 • 9a Heeft het diabetesteam beleid opgesteld wanneer en door wie mensen met DM actief gescreend worden op het hebben van depressieve stoornissen? INID000997

 • 9b Hoeveel soorten insulinepompen kunnen worden ingezet op uw ziekenhuislocatie bij kinderen/adolescenten met diabetes? INID008470

 • 9b Heeft het diabetesteam beleid opgesteld over vervolgstappen na vaststelling van een depressieve stoornis/manifeste depressie? INID000998

 • 9c Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van leven screening bij kinderen en mensen > 18 jaar onder behandeling van de kinderarts met diabetes?1* INID008478

 • 10a Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose Monitoring voor mensen met diabetes die onder behandeling zijn van de internist? INID008474

 • 10b Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose Monitoring voor kinderen/adolescenten met diabetes die onder behandeling zijn van de kinderarts? INID008475

Betrokken partijen

 • Patiëntenfederatie Nederland (penvoerder)
 • Diabetesvereniging Nederland (DVN)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgidssjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.