Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000057

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van diabetes. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen, is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Indicatoren

 • 1 Percentage mensen met diabetes mellitus onder poliklinische behandeling van een internist, waarbij in het verslagjaar voetonderzoek heeft plaatsgevonden. INID008462

 • 2a Percentage patiënten (kinderen en patiënten ≥18 jaar) met diabetes mellitus onder behandeling van de kinderarts met een laatst gemeten HbA1c <58 mmol/mol. INID011657

 • 2b Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist met een laatst gemeten HbA1c <58 mmol/mol. INID011658

 • 2c Percentage patiënten (kinderen en patiënten ≥18 jaar) onder behandeling van de kinderarts met een laatst gemeten HbA1c >86 mmol/mol. INID011659

 • 2d Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist met een laatst gemeten HbA1c >86 mmol/mol. INID011660

 • 3a Aantal diabetesgerealateerde acute opnames van kinderen, onder behandeling op de eigen klinische locatie, op een ziekenhuislocatie in het verslagjaar. INID011661

 • 3a Aantal patiënten (kinderen en patiënten ≥18 jaar) met diabetes mellitus onder behandeling van de kinderarts. INID014397

 • 3b Aantal kinderen ≤18 jaar, onder behandeling op de eigen ziekenhuislocatie, dat één of meerdere diabetesgerelateerde acute opnames had in het verslagjaar INID011662

 • 3c Aantal mensen >18 jaar, onder behandeling van de kinderarts op de eigen ziekenhuislocatie, dat één of meerdere diabetesgerelateerde acute opnames had in het verslagjaar INID011663

 • 4a Hoeveel internisten behandelen mensen met diabetes op de peildatum?1* INID000989

 • 4b Hoeveel mensen met diabetes zijn op uw ziekenhuislocatie behandeld door internisten in het verslagjaar?**2 INID000990

 • 4c Hoeveel internisten houden zich minimaal één dag per week bezig met patiëntgebonden diabeteszorg1? INID011667

 • 4d Hoeveel fte diabetesverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten op het gebied van diabetes werken er op uw locatie? INID003862

 • 5a Hoeveel kinderartsen participeren in het kinderdiabetesteam op uw ziekenhuislocatie op de peildatum?1, 4* INID000987

 • 5a Aantal patiënten (kinderen en patiënten ≥18 jaar) met diabetes mellitus onder behandeling van de kinderarts, die gebruik maken van Real Time Continue Glucose Monitoring (RT-CGM). INID011720

 • 5b Hoeveel kinderen en mensen > 18 jaar werden in het verslagjaar op uw ziekenhuislocatie behandeld door het kinderdiabetesteam?**2, 3 INID000988

 • 5c Hoeveel fte kinderdiabetesverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten op het gebied van diabetes werken er op uw locatie?* 4 INID008463

 • 5d Is er een directe 24-uurs service5 van het kinderdiabetesteam voor kinderen en mensen > 18 jaar onder behandeling van de kinderarts met diabetes op uw ziekenhuislocatie?* INID011673

 • 6a Welke van onderstaande zorgprofessionals zijn lid van het multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? INID003863

  Subindicatoren
 • 6b Welke van onderstaande zorgprofessionals zijn structureel aanwezig bij het MDO kinderdiabetes? INID008465

  Subindicatoren
 • 6b Voldoet u aan de ervaringsnorm voor het behandelen van kinderen met diabetes met Real Time Glucose Monitoring? INID011722

 • 6c Welke van onderstaande zorgprofessionals zijn – naast een vaatchirurg en een orthopedisch schoenmaker - lid van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? INID003865

  Subindicatoren
 • 7a Hoeveel merken insulinepompen kunnen worden ingezet op uw ziekenhuislocatie bij volwassenen met diabetes? INID011713

 • 7b Hoeveel merken insulinepompen kunnen worden ingezet op uw ziekenhuislocatie bij kinderen en mensen > 18 jaar onder behandeling van de kinderarts met diabetes?* INID011715

 • 7c Hoeveel mensen met diabetes mellitus, die onder behandeling zijn van de internist, krijgen insulinepomptherapie1, 2?** INID008471

 • 7d Hoeveel mensen met diabetes mellitus, die onder behandeling zijn van de internist, zijn in verslagjaar gestart met insulinepomptherapie1, 2?** INID008472

 • 7e Hoeveel kinderen en mensen > 18 jaar onder behandeling van de kinderarts met diabetes mellitus, krijgen insulinepomptherapie1, 3?** INID008473

 • 8c Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor mensen met diabetes onder behandeling bij de internist? INID003869

  Subindicatoren
 • 8d Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor kinderen met diabetes onder behandeling bij de kinderarts? INID003870

  Subindicatoren
 • 9a Heeft het diabetesteam beleid opgesteld wanneer en door wie mensen met DM actief gescreend worden op het hebben van depressieve stoornissen? INID000997

 • 9b Heeft het diabetesteam beleid opgesteld over vervolgstappen na vaststelling van een depressieve stoornis/manifeste depressie? INID000998

 • 9c Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van leven screening bij kinderen en mensen > 18 jaar onder behandeling van de kinderarts met diabetes?1* INID008478

Betrokken partijen

 • Patiëntenfederatie Nederland (penvoerder)
 • Diabetesvereniging Nederland (DVN)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgidssjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.