Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van diabetes. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen, is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2020

PDF-document 232,91 KB

Indicatorgids 29-10-2019

Toetstabel Diabetes + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 243,47 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2019

PDF-document 445,86 KB

Indicatorgids 24-09-2019

Toetstabel Diabetes + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 155,81 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2018

PDF-document 477,84 KB

Indicatorgids 13-08-2018

Toetstabel Diabetes + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 23,01 KB

Rapport 17-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2017

Word-document 99,53 KB

Indicatorgids 07-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2016

Word-document 80,99 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2015

Word-document 102,05 KB

Indicatorgids 05-10-2015

Aanbiedingsformulier Diabetes 2015

PDF-document 572,63 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 441,34 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Verslagjaar 2014

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2014

Word-document 112,09 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Betrokken partijen

  • Patiëntenfederatie Nederland (penvoerder)
  • Diabetesvereniging Nederland (DVN)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Zowel cliënten (DVN, Patiëntenfederatie), zorgaanbieders (NIV, NVK, NFU, NVZ, ZKN, Federatie) als zorgverzekeraars (ZN) zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van het meetinstrument. Eén relevante partij (V&VN) van zorgaanbieders heeft zelf afgezien van betrokkenheid, maar zal in de toekomst wel aan de ontwikkeling van deze indicatorset gaan deelnemen. De taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen zijn al werkende weg ontwikkeld en voldoende duidelijk geweest. De betrokken partijen hebben voldoende gelegenheid gekregen om naar behoren bij te dragen en hun bijdrage is naar behoren verwerkt. Partijen vinden dat belangenverstrengeling niet van toepassing is op deze indicatorset, maar hebben dat niet getoetst. In de toekomst wil men dat wel gaan doen. De cliëntenvertegenwoordigers zijn materieel en immaterieel in staat gesteld om hun rol bij de ontwikkeling van de indicatorset te vervullen en hun taken te realiseren.

In 2016 zijn governance afspraken opgesteld. Bij de doorontwikkeling van de set voor vj 2017 is zoveel mogelijk gewerkt volgens de governance afspraken. In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen. Voor deze set gelden de algemene verbeteropdrachten. We zijn, voor zover mogelijk, op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij reeds aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. Met het vastleggen van ‘governance’ afspraken door de betrokken partijen en Zorginstituut Nederland is aan het merendeel van de verbeteropdrachten voldaan.    

Alle relevante partijen hebben het meetinstrument mee ingediend. De set is  besproken in het bureauoverleg Transparantie waar alle relevante koepelpartijen zitting in nemen. Over twee indicatoren bestaat geen consensus. Niet alle betrokken partijen onderschrijven de indicatorset dus volledig. Cliënten en zorgaanbieders willen de indicatoren 1 en 2 schrappen, maar de zorgverzekeraars willen deze handhaven. Bovendien plaatst een van de partijen (NVZ) vraagtekens bij indicator 4 en 5. Alle partijen hebben hun standpunten beargumenteerd.

De registratie zal geen problemen opleveren en de gegevens kunnen aangeleverd en gebenchmarked worden.

Werkinstructie

Partijen hebben weliswaar een werkinstructie (Indicatorgids) meegeleverd, maar deze bevat niet alle gewenste onderdelen. Partijen hebben wel een toelichting gegeven op de ontbrekende delen. Wel staat duidelijk beschreven welke gegevens gemeten en doorgeleverd moeten worden. Hiermee kan wel betrouwbaar gegevens aangeleverd worden.    

Methodologische eigenschappen

Dit meetinstrument heeft als doel publieke informatie, zorginkoop en interne verbetering. Voor publieke informatie en zorginkoop is de resulterende kwaliteitsinformatie valide en betrouwbaar. Er zijn geen aandachtspunten rond inhoudsvaliditeit, betrouwbaarheid, registratievergelijkbaarheid, populatievergelijkbaarheid en steekproef- en responsvergelijkbaarheid. De validiteit en betrouwbaarheid van de indicatoren is echter mager onderbouwd.

Procesbeschrijving

Er is geen nieuwe procesbeschrijving meegeleverd met de indicatorgids. We kunnen gebruikmaken van de procesbeschrijving van vj 2015. We weten dat betrokken partijen aanvullende (langlopende) afspraken hebben met bestaande registraties als DICA en gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. De praktijk van de gegevensaanlevering van vj 2015 heeft laten zien dat dit vrij goed geregeld was. Aandachtspunt is dat de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) jaarlijks nieuwe afspraken met een gegevensmakelaar maakt over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen grote wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.

Er is nog geen lekenvertaling/informatie voor patiënten toegevoegd.