Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000057

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van diabetes. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen, is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2022

Indicatorengids Diabetes DPARD verslagjaar 2022

PDF-document 408.2 KB

Indicatorgids 27-10-2021

Toetstabel Diabetes + getoetste indicatorengids verslagjaar 2022

PDF-document 603.1 KB

Rapport 27-10-2021

Verslagjaar 2021

Indicatorengids Diabetes DPARD verslagjaar 2021

PDF-document 341.9 KB

Indicatorgids 19-11-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2020

PDF-document 232.9 KB

Indicatorgids 29-10-2019

Toetstabel Diabetes + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 243.5 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2019

PDF-document 415.4 KB

Indicatorgids 06-12-2019

Toetstabel Diabetes + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 155.8 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2018

PDF-document 477.8 KB

Indicatorgids 13-08-2018

Toetstabel Diabetes + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 23.0 KB

Rapport 17-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2017

Word-document 99.5 KB

Indicatorgids 07-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2016

Word-document 81.0 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2015

Word-document 102.1 KB

Indicatorgids 05-10-2015

Aanbiedingsformulier Diabetes 2015

PDF-document 572.6 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 441.3 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Verslagjaar 2014

Indicatorgids Diabetes verslagjaar 2014

Word-document 112.1 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Indicatoren

 • 2a Percentage kinderen met diabetes ≤18 jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c <58 mmol/mol INID011657

 • 2b Percentage mensen met diabetes > 18 jaar onder behandeling van de kinderarts op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c <58 mmol/mol INID011658

 • 2c Percentage kinderen met diabetes ≤18jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c >86 mmol/mol INID011659

 • 2d Percentage mensen met diabetes > 18 jaar onder behandeling van de kinderarts op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c >86 mmol/mol INID011660

 • 3a Aantal diabetesgerealateerde acute opnames van kinderen, onder behandeling op de eigen klinische locatie, op een ziekenhuislocatie in het verslagjaar. INID011661

 • 3b Aantal kinderen ≤18 jaar, onder behandeling op de eigen ziekenhuislocatie, dat één of meerdere diabetesgerelateerde acute opnames had in het verslagjaar INID011662

 • 3c Aantal mensen >18 jaar, onder behandeling van de kinderarts op de eigen ziekenhuislocatie, dat één of meerdere diabetesgerelateerde acute opnames had in het verslagjaar INID011663

 • 4 Volume kinderen en patiënten onder behandeling van de kinderarts. INID014397

 • 5a Aantal patiënten met diabetes mellitus, die onder behandeling zijn van de internist, behandeld met insulinepomptherapie INID014398

 • 5b Aantal patiënten met diabetes mellitus, die onder behandeling zijn van de internist, in verslagjaar 2021 gestart met insulinepomptherapie INID014399

 • 5c Aantal kinderen en patiënten >18 jaar en onder behandeling zijn van de kinderarts met diabetes mellitus, behandeld met insulinepomptherapie INID014400

 • 6a Hoeveel patiënten met diabetes mellitus, die onder behandeling zijn van de internist, maken gebruik van Real Time Continue Glucose Monitoring (RTCGM). INID011720

 • 6b Voldoet u aan de ervaringsnorm voor het behandelen van kinderen met diabetes met Real Time Glucose Monitoring? INID011722

Betrokken partijen

 • Patiëntenfederatie Nederland (penvoerder)
 • Diabetesvereniging Nederland (DVN)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgidssjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.