Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

De ketenindicatoren worden in 2014 en 2015 verder ontwikkeld en aangepast op het thematisch toezicht van de IGZ, zodat de indicatoren naar verwachting in 2016 voldoende inhoudvaliditeit kennen en voor de zorginkoop transparant gemaakt kunnen worden.

Op dit moment zijn de benchmark gegevens openbaar en ontvangen ketens hun eigen rapport van de indicatorenmeting (zie Ketens Dementie: de stand van zaken. - ). Dat kunnen ze gebruiken voor interne verbetering, ook zijn in 2013 de gegevens door de IGZ gebruikt bij het thematisch toezicht en door verschillende verzekeraars voor inkoopinformatie. Dit zijn tot nu toe afspraken tussen verzekeraars en individuele netwerken. In 2016 worden naar verwachting ook de indicatoren uitkomsten per netwerk transparant gemaakt.

De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Betrokken partijen

  • Alzheimer Nederland (penvoerder)
  • Vilans (penvoerder)
  • PatiĆ«ntenfederatie Nederland

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De Ketenindicatorenset Dementie is een integraal onderdeel van de Zorgstandaard Dementie, welke door de Regiegroep namens cliƫnten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is voorgedragen. Alle relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de ketenindicatoren vanuit een koepel of, wanneer een koepel gemotiveerd van deelname heeft afgezien, op eigen titel. De Regiegroep vormt een afspiegeling van deze partijen. De voorzitter is onafhankelijk en de leden bestrijken gezamenlijk het gehele terrein van welzijn, zorg en behandeling.

De Regiegroep is dwingend gebonden aan het organiseren van stevig draagvlak bij een brede groep van betrokken professionele verenigingen en organisaties. Van 29 organisaties hebben enkelen de Zorgstandaard Dementie niet geautoriseerd: NVKG, NVN, NVvP en NIV, Actiz en VNG. De eerste vier willen eerst hun richtlijn herzien waarna op basis van inhoudelijke vergelijking tussen de herziende richtlijn en de zorgstandaard nagegaan wordt of aanpassing van de zorgstandaard noodzakelijk is. Daarna volgt autorisatie van de zorgstandaard door deze partijen. Actiz en VNG hebben aangegeven de zorgstandaard wel uit te willen dragen/te verspreiden onder hun leden.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie die aangeeft hoe dit meetinstrument gebruikt moet worden. Bij elke herziening van de ketenindicatorenvragenlijst wordt de werkinstructie door twee dementieketens getoetst op toepasbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en invulbaarheid.

Methodologische eigenschappen

De Ketenindicatoren Zorgstandaard Dementie worden vooralsnog alleen gebruikt voor interne verbeterinformatie voor zorgaanbieders, en hoeven daarom nog niet te voldoen aan voorwaarden wat betreft inhoudsvaliditeit, vergelijkbaarheid en statistische betrouwbaarheid. In het Deltaplan Dementie staat het voornemen van de Regiegroep om i.s.m. Vilans de set ketenindicatoren in de periode van 2014 t/m 2015 zodanig te verbeteren dat deze vanaf 2016 kwaliteitsinformatie op kan leveren die ook geschikt is voor het inkopen van zorg, dan dient wel te worden voldaan aan de voorwaarden betreffende inhoudsvaliditeit, vergelijkbaarheid en statistische betrouwbaarheid.