Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

De zorgstandaard geeft een functionele beschrijving van de interdisciplinair georganiseerde zorg en ondersteuning. Deze beschrijving is gebaseerd op actuele en zo mogelijk wetenschappelijk onderbouwde inzichten en bestrijkt het gehele dementietraject: vroegdiagnostiek, behandeling, zorg begeleiding, casemanagement en ondersteuning bij eigen regie voor personen met dementie en hun mantelzorgers gedurende het gehele ziekteproces vanaf de eerste pluis/niet pluis-fase tot en met het overlijden van de persoon zelf en de nazorg voor de mantelzorger. Daarbij hoort ook een beschrijving van de organisatie van dit dementietraject en van de relevante kwaliteitsindicatoren.

Betrokken partijen

 • Alzheimer Nederland (penvoerder)
 • Vilans (penvoerder)
 • Actiz
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • Dementie Netwerk Nederland (DNN)
 • Ergotherapie Nederland (EN)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • MantelzorgNL
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap (NWG)
 • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ)
 • Verenso
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft besloten tot opname in het openbaar Register, omdat de zorgstandaard aan alle criteria van het Toetsingskader voldoet. Alle relevante partijen (zorgaanbieders, verzekeraars en cliëntenvertegenwoordigers) zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van de zorgstandaard en dragen de zorgstandaard gezamenlijk voor. De zorgstandaard bevat een adequate beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces en alle verplichte onderdelen zijn bijgevoegd.