Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Op 18 juli 2013 hebben Alzheimer Nederland en Vilans de Zorgstandaard Dementie gepubliceerd. Deze zorgstandaard beschrijft waaraan goede dementiezorg moet voldoen. De Zorgstandaard Dementie is met veel inzet en betrokkenheid van ruim 30 organisaties opgesteld.

Hulpverleners en alle betrokkenen bij dementiezorg dienen zich nu aan deze standaard te houden. Immers de zorgstandaard is de norm voor goede zorg!

Alzheimer Nederland streeft ernaar dat de Zorgstandaard Dementie als leidend document bij de zorginkoop wordt gehanteerd.

Actuele versie

Zorgstandaard Dementie

Publieksversie Zorgstandaard Dementie

Documenten

Zorgstandaard Dementie (versie 1)

PDF-document 1.252,06 KB

Kwaliteitsinstrument 18-07-2013

Samenvatting Zorgstandaard Dementie (versie 1)

PDF-document 74,89 KB

Samenvatting 18-07-2013

Publieksversie Zorgstandaard Dementie (versie 1)

PDF-document 484 KB

Cliëntenversie 18-07-2013

Aanbiedingsformulier Zorgstandaard Dementie

PDF-document 514,24 KB

Aanbiedingsformulier 28-11-2013

Betrokken partijen

  • Alzheimer Nederland (penvoerder)
  • Vilans (penvoerder)
  • Patiëntenfederatie Nederland

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De Zorgstandaard Dementie is door de Regiegroep namens cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars voorgedragen. Alle relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de zorgstandaard Dementie vanuit een koepel of, wanneer een koepel gemotiveerd van deelname heeft afgezien, op eigen titel. De Regiegroep vormt een afspiegeling van deze partijen. De voorzitter is onafhankelijk en de leden bestrijken gezamenlijk het gehele terrein van welzijn, zorg en behandeling.

De Regiegroep is dwingend gebonden aan het organiseren van stevig draagvlak bij een brede groep van betrokken professionele verenigingen en organisaties. Van 29 organisaties hebben enkelen niet geautoriseerd:NVKG, NVN, NVvP en NIV, Actiz en VNG. De eerste vier willen eerst hun richtlijn herzien waarna op basis van inhoudelijke vergelijking tussen de herziende richtlijn en de zorgstandaard nagegaan wordt of aanpassing van de zorgstandaard noodzakelijk is. Daarna volgt autorisatie van de zorgstandaard door deze partijen. Actiz en VNG hebben aangegeven de
zorgstandaard wel uit te willen dragen/te verspreiden onder hun leden.

Beschrijving zorg & organisatie

De Zorgstandaard Dementie bevat een adequate beschrijving van zowel de inhoud van zorg als de organisatie van het zorgproces en is geschreven vanuit het perspectief van de cliënt.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

De Zorgstandaard Dementie is opgeleverd met een aparte cliëntenversie en een samenvatting. Daarnaast is voor de zorgstandaard een set indicatoren ontwikkeld, welke ook voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader en is opgenomen in het Register. Vilans werkt aan een implementatieplan voor de zorgstandaard, waaronder ook het onderhoud van de zorgstandaard valt. Dit plan wordt uitgevoerd binnen de kaders van het Deltaplan Dementie. Vilans bouwt voort op de resultaten uit het pilotproject van het Kwaliteitsinstituut waar in 2012 i.s.m. de Regiegroep al in acht dementienetwerken begonnen is met het uitwerken van de zorgstandaard in zorgprogramma’s. Deze zorgprogramma’s moeten het voor de netwerken mogelijk maken uitvoering te geven aan de normen in de zorgstandaard.