Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van coeliakie. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren. 

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Coeliakie verslagjaar2019

Word-document 63,33 KB

Indicatorgids 04-12-2018

Toetstabel coeliakie + getoetste indicatorgids coeliakie verslagaar 2019

PDF-document 99,73 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Coeliakie verslagjaar 2018

PDF-document 67,33 KB

Indicatorgids 30-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorgids Coeliakie verslagjaar 2017

Word-document 58,49 KB

Indicatorgids 02-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Coeliakie verslagjaar 2016

Word-document 58,11 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-12-2015

Verslagjaar 2015

Processchema criterium 5 zonder kwaliteitsregistraties

PDF-document 441,33 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Indicatorgids Coeliakie verslagjaar 2015

Word-document 59,31 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Verslagjaar 2014

Indicatorgids Coeliakie verslagjaar 2014

Word-document 57,89 KB

Indicatorgids 29-10-2014

Aanbiedingsformulier Coeliakie verslagjaar 2014

PDF-document 258,08 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De volgende partijen waren betrokken bij de ontwikkeling en/of accordering van de indicatorset: FMS, NFU, Nederlandse Coeliakie Vereniging, NVZ, NPCF, ZKN en ZN, NVMDL, NIV, NVK. In 2016 zijn governance afspraken opgesteld. Bij de doorontwikkeling van de set voor vj 2017 is zoveel mogelijk gewerkt volgens de governance afspraken. Waar dit nog niet is gebeurd is zal dit in de toekomst worden gewijzigd volgens de gemaakte afspraken (o.a. belangenverstrengeling invullen code KNAW). In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen. Voor deze set gelden de algemene verbeteropdrachten. We zijn, voor zover mogelijk, op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij reeds aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. Met het vastleggen van ‘governance’ afspraken door de betrokken partijen en Zorginstituut Nederland is aan het merendeel van de verbeteropdrachten voldaan.
Alle relevante partijen hebben het meetinstrument mee ingediend. De set is besproken in het bureauoverleg Transparantie waar alle relevante koepelpartijen zitting in nemen. Op deze set is volledige consensus.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie meegeleverd. Niet aan alle elementen van het Toetsingskader is voldaan. Wel staat duidelijk beschreven per indicator welke gegevens gemeten en doorgeleverd moeten worden. Hiermee kan wel betrouwbaar gegevens aangeleverd worden. Welke bewerkingen er daarna uitgevoerd moeten worden zijn onduidelijk. Uit de toetsing blijkt dat nog niet voldaan is aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 die de betrokken partijen hebben meegekregen voor het onderdeel werkinstructie.

Methodologische eigenschappen

Er zijn geen zorginhoudelijke indicatoren; alleen klantpreferenties. Daar is geen beschrijving van inhoudsvaliditeit, statistische betrouwbaarheid, vergelijkbaarheid en registratiebetrouwbaarheid.

Procesbeschrijving

Er is geen nieuwe procesbeschrijving meegeleverd met de indicatorgids. We kunnen gebruikmaken van de procesbeschrijving van vj 2015. We weten dat betrokken partijen aanvullende (langlopende) afspraken hebben met bestaande registraties als DICA en gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. De praktijk van de gegevensaanlevering van vj 2015 heeft laten zien dat dit vrij goed geregeld was. Aandachtspunt is dat de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) jaarlijks nieuwe afspraken met een gegevensmakelaar maakt over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen grote wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.

Er is informatie voor patiënten toegevoegd (lekenvertaling).