Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000027

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van coeliakie. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren. 

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

De indicatoren voor Coeliakie zijn komen te vervallen vanaf verslagjaar 2020.

Indicatoren

 • 1a Welke mogelijkheden voor onderzoek op het gebied van coeliakie zijn beschikbaar op uw ziekenhuislocatie? INID008170

  Subindicatoren
 • 1b Wordt er op uw ziekenhuislocatie wetenschappelijk onderzoek gedaan op het gebied van coeliakie? INID008171

 • 2a Binnen welke termijn wordt er op uw ziekenhuislocatie bij verdenking van coeliakie bij niet-spoedgevallen gestart met een dunne darm scopie/biopsie bij een patiënt als daar een indicatie voor is? INID008172

 • 2b Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne darm scopie/biopsie bekend gemaakt aan de patiënt? INID008173

 • 3a Hoe worden patiënten met coeliakie geïnformeerd over de mogelijkheden van sedatie bij een scopie van de dunne darm? INID008174

  Subindicatoren
 • 3b Welke methode van sedatie wordt in eerste instantie gekozen voor een gastroduodenoscopie van de dunne darm bij patiënten met coeliakie?* INID008175

  Subindicatoren
 • 4a Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie voorgelicht over het leven met coeliakie? INID008176

  Subindicatoren
 • 4b Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en kind) met coaliakie over het algemeen doorverwezen? INID008177

  Subindicatoren
 • 5 Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar van patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie? INID000401

  Subindicatoren
 • 6a Hoeveel controleafspraken vinden - nadat de diagnose gesteld is - plaats in het eerste jaar voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde coeliakie? INID008179

 • 6b1 Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen? INID008180

 • 6b2 Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen? INID008181

 • 6c1a Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen? Er vindt algemeen bloedonderzoek plaats. INID008385

 • 6c1b Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen? Er vindt bloedonderzoek plaats naar specifieke coeliakie antilichamen. INID008386

 • 6c1c Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen? Het klachtenpatroon wordt geinventariseerd. INID008387

 • 6c1d Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen? Er wordt elke 5 jaar een botdichtheidsmeting gedaan. INID008388

 • 6c2a Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen? Er vindt standaard algemeen bloedonderzoek plaats. INID008389

 • 6c2b Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen? Er vindt op indicatie algemeen bloedonderzoek plaats. INID008390

 • 6c2c Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen? Er vindt bloedonderzoek plaats naar specifieke coeliakie antilichamen. INID008391

 • 6c2d Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen? Het klachtenpatroon wordt geinventariseerd. INID008392

 • 6c2e Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen? De groei en het gewicht van het kind worden bepaald. INID008393

 • 7aa Biedt uw ziekenhuislocatie volwaardige glutenvrije maaltijden aan bij opname op de afdeling? INID008184

 • 7ab Biedt uw ziekenhuislocatie volwaardige glutenvrije maaltijden aan in het openbare restaurant of de kantine? INID008185

 • 7b Hoe wordt geregistreerd dat een patiënt een glutenvrij dieet nodig heeft? INID000411

 • 7b In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije maaltijden? INID008186

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.