Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen

 

Geen CQI-accreditatie

Er zal geen CQI-accreditatie meer verleend worden. Samen met deze beslissing stelt Zorginstituut Nederland het inhuren van een meetbureau voor het afnemen van CQI’s niet meer verplicht.

Met het stopzetten van de CQI-accreditatie komen de laatste werkzaamheden die Zorginstituut Nederland van het Centrum Klantervaring Zorg heeft overgenomen te vervallen.

Aan meetbureaus wordt geadviseerd over te gaan op ISO-certificering. Lees hier meer.


Aan zorgverleners wordt geadviseerd te werken met meetorganisaties die geaccrediteerd zijn. De voorkeur gaat uit naar de internationaal geaccepteerde standaarden voor respectievelijk Kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001) en Marktonderzoek (ISO 20252).

Het heeft de voorkeur dat de toetsende partij (de certificeerder) een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde partij is zodat de onafhankelijkheid van de toetsing is geborgd.

 Inhoud

In het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen worden de richtlijnen (werkwijzen) beschreven die in acht genomen moeten worden bij de toepassing van CQI-meetinstrumenten. Ook bevat het de eisen waaraan een onderzoeksorganisatie voorheen aan moest voldoen om geaccrediteerd te worden voor het uitvoeren van CQI-metingen waarbij resultaten van een CQI-meting moeten worden gebruikt voor maatschappelijke verantwoording en/of voor KiesBeter.

 ​Voor een compact overzicht van alle bijbehorende documenten bekijkt u het

  CQI-overzicht Eisen en werkwijzen (pdf, 14kb)


Eisen aan organisatie van CQI-metingen

Het doel van de eisen aan de organisatie van CQI-metingen is, dat meetorganisaties die CQI-metingen uitvoeren aan alle voorwaarden voldoen, zodat het resultaat van de CQI-meting betrouwbaar is.

 


Voorbereiden CQI-meting

Het doel van deze procedure is dat metingen met een CQI-meetinstrument goed worden voorbereid, dat wil zeggen dat aan alle eisen van het Zorginstituut en het CBP worden voldaan.

Het doel van werkinstructie 01.01 is het beschrijven van de meest essentiële elementen van een CQI-meting in een onderzoeksplan, waarbij de geldende richtlijnen van de ‘Eisen en werkwijzen CQI-metingen’ en vragenlijstspecifieke werkinstructies als uitgangspunt worden genomen. In het onderzoeksplan legt de meetorganisatie vooraf verantwoording af aan het Zorginstituut over de gekozen onderzoeksopzet.

Het doel van werkinstructie 01.02 is het correct invullen en opsturen van een meetverantwoording. Om te laten zien dat de betreffende CQI-meting is uitgevoerd volgens de algemene richtlijnen van het Zorginstituut of vragenlijstspecifieke richtlijnen, houdt de geaccrediteerde meetorganisatie gedurende de meting een meetverantwoording bij en stuurt deze na afloop van de meting naar het instituut. In de meetverantwoording legt de meetorganisatie achteraf verantwoording af aan het instituut over de uitvoering van het onderzoek.

Het doel van werkinstructie 01.03 is om het continu meten zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. In de werkinstructie staat beschreven op welke punten/onderdelen een continue meting afwijkt van een puntmeting. Voor de rest van de meting zijn de overige procedures, werkinstructies en bijlagen van toepassing.

 


Steekproeftrekken

Het doel van deze procedure is dat steekproeftrekkingen bij een CQI-meting worden voorbereid aan de hand van de geldende vragenlijstspecifieke werkinstructies, dat de correcte variant van steekproeftrekking wordt gekozen en dat de steekproeftrekking wordt uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers die de vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen.

Het doel van werkinstructie 02.01 is om de steekproef met behulp van de geldende specifieke werkinstructies te specificeren en een werkwijze voor de trekking te kiezen die in overeenstemming is met de wet Wbp.

Het doel van werkinstructie 02.02 is om de steekproef met behulp van de steekproefinstructie zo zorgvuldig mogelijk te trekken en de juiste bestanden op te leveren.

Het doel van werkinstructie 02.03 is om de steekproeftrekking bij continu meten zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. In de werkinstructie staat beschreven op welke punten/onderdelen een continue meting afwijkt van een puntmeting. Voor de rest van de meting zijn de overige procedures, werkinstructies en bijlagen van toepassing.

 

 


Schriftelijke en/of online dataverzameling

Het doel van deze procedure is dat de dataverzameling goed voorbereid wordt, de planning van verzendingen wordt aangehouden, de vragenlijsten volgens protocol verzonden worden en de dataverzameling correct wordt afgerond. De gestelde onderwerpen zijn algemeen en gelden voor alle drie de methoden van dataverzameling. Als richtlijnen slechts gelden voor één of twee van de methoden wordt dit expliciet genoemd.

Het doel van werkinstructie 03.01 is dat de dataverzameling zo zorgvuldig mogelijk wordt voorbereid. De output van deze werkinstructie zijn begeleidende brieven, de vragenlijst, een overzicht van unieke enquêtenummers en inlogcodes, een helpdesk en afspraken betreffende RIP-lijsten.

Het doel van werkinstructie 03.02 is om de vragenlijsten volgens de verzendschema’s te versturen, zodat de richtlijnen van Dillman zoveel mogelijk worden aangehouden.

Het doel van werkinstructie 03.03 is dat de vragenlijsten zorgvuldig worden verstuurd aan de hand van het steekproefbestand, het volgen van de stappen in de voorbereiding van de verzending, de daadwerkelijke verzending en het registreren van de respons.

 


Mondelinge dataverzameling

Het doel van deze procedure is dat de dataverzameling goed voorbereid wordt, de interviews goed worden aangekondigd bij de genodigden, en de steekproeftrekking volgens de richtlijnen wordt uitgevoerd, de interviews goed georganiseerd worden, de interviewers over de juiste interviewvaardigheden beschikken en de uitvoering van de interviews volgens de richtlijnen worden uitgevoerd.

Het doel van werkinstructie 04.01 is het beschrijven van interviewvaardigheden waarover interviewers moeten beschikken, wanneer zij ingezet worden bij mondelinge dataverzameling.

Het doel van werkinstructie 04.02 is om de aankondiging van de interviews bij de cliënten (en medewerkers) zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.

Werkinstructie 04.03 heeft tot doel om het proces van steekproeftrekken bij mondelinge dataverzameling zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.

Werkinstructie 04.04 heeft tot doel om het afnemen van de interviews zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Dit lukt als bij de organisatie ervan de richtlijnen voor het afnemen van de interviews worden aangehouden.

Werkinstructie 04.05 heeft tot doel om de interviewers volgens dezelfde werkwijze te laten werken. Hierdoor verkleint de kans op interviewereffecten.

 


Data-invoer en oplevering van gegevens

Het doel van deze procedure is dat de diverse stappen van de verwerking van gegevens volgens de protocollen verlopen: te beginnen met de data-invoer van vragenlijsten, vervolgens de controle van de data-invoer, daarna het aanmaken van de gegevensbestanden en tot slot het opleveren van gegevens aan de opdrachtgever. Aan het proces van dataverwerking en bestandsbeheer moeten hoge eisen gesteld worden vanuit privacybescherming, omdat er gewerkt wordt met privacygevoelige informatie.

Het doel van werkinstructie 05.01 is de ingevoerde data zodanig te controleren dat alle willekeurige en systematische fouten ontdekt worden en hersteld kunnen worden.

Het doel van werkinstructie 05.02 is dat het aanmaken van het ruwe responsbestand na ontdubbelen en het totaalbestand volgens de 4 verplichte stappen verloopt, en dat de opdrachtgever nooit beschikt over gegevens die herleidbaar zijn tot individuele personen.

Het doel van werkinstructie 05.03 is dat het opleveren van de gegevens aan de opdrachtgever volgens de protocollen verloopt. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat de opdrachtgever nooit beschikt over gegevens die herleidbaar zijn tot individuele personen.

Het doel van werkinstructie 05.04 is dat de meetorganisatie alle technische en organisatorische maatregelen treft, die noodzakelijk zijn voor een optimale beveiliging van de gegevensverzameling en de dataverwerking.

 


Controle van data

Het doel van deze procedure is dat de data bij een CQI-meting zo weinig mogelijk fouten bevatten. Hiertoe zijn richtlijnen geformuleerd voor het opschonen van de gegevensbestanden, de responsanalyses en de verificatie van de taxonomie van het CQI-meetinstrument.

Het doel van werkinstructie 06.01 is de data zodanig te schonen dat er een kwalitatief goede dataset overblijft waaruit mensen zijn verwijderd die ten onrechte zijn aangeschreven, en mensen die de vragenlijst onjuist of onvoldoende hebben ingevuld.

Het doel van werkinstructie 06.02 is de data zodanig te schonen dat er een kwalitatief goede dataset overblijft waaruit mensen zijn verwijderd die ten onrechte zijn aangeschreven, en mensen die de vragenlijst onjuist of onvoldoende hebben ingevuld.

Het doel van werkinstructie 06.03 is te komen tot een overzicht van de respons, waarbij een onderscheid gemaakt is tussen het aantal personen dat benaderd is, de bruto en de netto respons. Tevens kan men aan de hand van deze werkinstructie iets zeggen over de representativiteit van de respons en de selectiebias.  

 


Analyses

Het doel van deze procedure is dat analyses voor CQI-resultaten op de juiste wijze en door gekwalificeerde medewerkers worden uitgevoerd. Dit valt uiteen in twee subdoelen:

  1. Analyses die vallen onder het A-accreditaat. Dit omvat het hercoderen en berekenen van CQI-scores aan de hand van hiervoor geldende richtlijnen met als doel de resultaten terug te koppelen aan de opdrachtgever.
  2. Analyses die vallen onder het A+-accreditaat. Dit omvat vergelijkende analyses en casemix-correctie met behulp van multi-level methoden, aan de hand van de hiervoor geldende richtlijnen.

Deze activiteiten en bijbehorende richtlijnen zijn van toepassing voor resultaten die worden gebruikt voor publieke verantwoording, toezicht, zorginkoop etc.

Het doel van werkinstructie 07.01 is om de CQI-scores te berekenen aan de hand van hiervoor geldende richtlijnen, door gekwalificeerde medewerkers van de meetorganisatie.

Het doel van procedure 07.02 is om de data te analyseren en te corrigeren voor casemix volgens de richtlijnen zodat deze data gebruikt kunnen worden om gemiddelde scores per schaal of vraag te berekenen en te vergelijken, en om de verdeling over antwoordcategorieën te berekenen, en dat de casemix-adjustment wordt uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers. 

 


Rapporteren bij reguliere CQI-metingen

Deze procedure geeft richtlijnen en aanbevelingen voor de rapportage bij een reguliere meting met behulp van een door het Zorginstituut goedgekeurd CQI-meetinstrument. De vorm van de rapportage zal daarbij in belangrijke mate worden bepaald door de achterliggende doelstelling bij de CQI-meting.

Het doel van werkinstructie 08.02 is om drie soorten rapportages van gegevens bij een reguliere CQI-meting op te stellen aan de hand van de hiervoor geldende voorbeelden en aanbevelingen, rekening houdend met het doel waarvoor de rapportage gebruikt gaat worden.

Met behulp van de richtlijnen beschreven in werkinstructie 08.03, kan over ieder type meting op de juiste manier gerapporteerd worden, met inachtneming van alle belangen.

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies