Informatieparagraaf voor afspraken gegevensuitwisseling

Om goede zorg te vertalen naar gegevensuitwisseling moeten nieuwe of herziene kwaliteitsstandaarden sinds 1 juli 2021 een informatieparagraaf bevatten. Dit is een belangrijke stap die kan helpen bij het komen tot afspraken voor de elektronische gegevensuitwisseling.

De informatieparagraaf beschrijft per stap van het zorgproces welke informatie wordt vastgelegd, geraadpleegd en gedeeld en welke afspraken hierover zijn. Door deze beschrijving in de kwaliteitsstandaard op te nemen, kan iedereen die lezen en is duidelijk welke informatie op welk moment in het zorgproces nodig is.

Kwaliteitsstandaarden als basis voor Wegiz

Het ministerie van VWS werkt aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Deze wet regelt via algemene maatregelen van bestuur specifieke verplichte elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Hiermee komen patiëntengegevens sneller beschikbaar voor overdracht en is het risico op fouten kleiner. In Nederland worden afspraken over goede zorg vastgelegd in kwaliteitsstandaarden. In de Wegiz staat dat die afspraken in kwaliteitsstandaarden het fundament vormen voor elektronische gegevensuitwisseling. Hoe dat in zijn werk gaat, ziet u in deze animatie.

Als de kwaliteitsstandaard het delen van informatie als onderdeel van de kwaliteit van zorg beschrijft, dan kan de Wegiz zorgverleners verplichten deze informatie elektronisch uit te wisselen. Niet alleen binnen de zorginstelling, maar juist tussen zorginstellingen. Hiervoor is het nodig dat mensen én systemen van verschillende organisaties elkaar begrijpen en met elkaar kunnen communiceren. Dat noemen we ‘interoperabiliteit’.

Meerjarenagenda Wegiz

In overleg met alle ketenpartijen wijst VWS een gegevensuitwisseling aan die verplicht elektronisch moet verlopen. Deze gegevensuitwisseling wordt geagendeerd op de Meerjarenagenda Wegiz. De onderwerpen Basisgegevensset in de Zorg (Patiëntoverdracht), Beeldbeschikbaarheid, Overdracht medicatiegegevens  en Verpleegkundige overdracht zijn ook op de Meerjarenagenda van het Zorginstituut geplaatst. Het Zorginstituut vindt namelijk dat goede elektronische gegevensuitwisseling noodzakelijk is om de kwaliteit van zorg te garanderen en dat deze geprioriteerde onderwerpen daaraan bijdragen.

Ontwikkelen informatieparagraaf

De informatieparagraaf als onderdeel van de kwaliteitsstandaard is voor alle partijen nieuw. Het Zorginstituut heeft de Handreiking informatieparagraaf kwaliteitsstandaard geschreven voor partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Voor het opstellen van een informatieparagraaf is naast inhoudelijke kennis van het zorgproces ook kennis van de informatievoorziening nodig. In deze handreiking nemen wij u mee in de stappen die nodig zijn om een goede informatieparagraaf te maken. Indieners kunnen het Zorginstituut vragen om tijdelijk te ondersteunen bij het opstellen van de informatieparagraaf. Dit doen we om de verandering in het veld te stimuleren, de methodiek te delen en kennis over dit onderwerp breder te verspreiden. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan per e-mail contact op met ons via wegiz@zinl.nl.

Verschil tussen informatieparagraaf en informatiestandaard

Een informatieparagraaf gaat in op het WAT, oftewel welke informatie en kennis de zorgverlener nodig heeft om zijn werk te kunnen doen en de cliënt over te dragen aan een andere zorgverlener. Het doel is een logisch samenhangende beschrijving van de betekenis van de gegevens die worden vastgelegd en gebruikt bij de overdracht van cliënten.

Een informatiestandaard gaat in op het HOE, oftewel de technische specificatie van gegevens, terminologie en uitwisselingsspecificaties. Het doel is een functioneel samenhangende beschrijving van informatie, berichten en datasets voor gegevensuitwisseling.

De specifieke eisen voor een informatieparagraaf staan beschreven in criterium 4 van het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten van Zorginstituut Nederland.