Model-kwaliteitsstatuut GGZ

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een eigen kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Het in het Register opgenomen model-Kwaliteitsstatuut GGZ dient hiervoor als standaard en kan waar de lokale situatie dat vereist worden aangevuld. In het model-Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een GGZ-aanbieder verplicht en vormt een drempel voor de toegang tot de zorgmarkt.

Indien uw kwaliteitsstatuut is goedgekeurd wordt (mits u hiervoor toestemming heeft gegeven) aan het Zorginstituut doorgegeven dat u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut heeft aangeboden alsmede waar uw kwaliteitsstatuut beschikbaar is. Dit is geregeld via het meetinstrument behorende bij het model-kwaliteitsstatuut GGZ, bestaande uit vijf indicatoren. Het Zorginstituut publiceert een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (met toestemmingsverklaring) zijn opgenomen.

Aanbieding, toetsing, toestemming en het openbaar maken van uw kwaliteitsstatuut GGZ verloopt via gegevensmakelaar Mediquest. Op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl kunt u hierover meer informatie en contactgegevens vinden.

Contact

Brancheorganisatie:

  • GGZ Nederland

Beroepsverenigingen:

  • LVVP (Landelijke vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten)
  • NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
  • NVVP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie)
  • P3NL (Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen)
  • V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)

Kwaliteitsindicatoren verslagjaar 2019

Veelgestelde vragen:

1. Welke indicatoren moet ik aanleveren?
2. Wie moeten gegevens aanleveren over verslagjaar 2019?
3. Waarom moet ik gegevens aanleveren?
4. Wat gebeurt er met mijn kwaliteitsgegevens?
5. Hoe en bij wie moet ik aanleveren?
6. Op welk niveau moeten gegevens worden aangeleverd?
7. Ik heb een inhoudelijke vraag over een of meerdere indicatoren.
8. Hoe geef ik wijzigingen door en waarom is dit belangrijk?
9. Ik twijfel of ik (als zorgaanbieder) moet aanleveren of ben van mening dat ik niet aanleverplichtig ben.
10. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?
11. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb, wijzigen. Is dit mogelijk?

Of ga direct naar de contactgegevens.

1. Welke indicatoren moet ik aanleveren?

Over verslagjaar 2019 moeten alleen de veiligheidsindicatoren worden aangeleverd. Dit zijn de indicatoren die voor de inspectie van belang zijn om op risicogerichte wijze toezicht te houden op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In tegenstelling tot eerdere jaren hoeven de indicatoren voor reguliere GGZ en forensische zorg niet meer apart te worden aangeleverd. Een verdere toelichting op de aanlevering van gegevens vindt u in dit document: Basisset veiligheidsindicatoren GGZ verslagjaar 2019

^ Naar boven

2. Wie moeten gegevens aanleveren over verslagjaar 2019?

In de bovengenoemde informatie van de IGJ staat in de inleiding de breedte van de uitvraag beschreven.

^ Naar boven

3. Waarom moet ik gegevens aanleveren?

Zorgaanbieders zijn volgens de Zorgverzekeringswet (art.66d tweede lid) wettelijk verplicht informatie over de kwaliteit van verleende zorg conform afspraken in de Transparantiekalender aan te leveren bij het Zorginstituut.

^ Naar boven

4. Wat gebeurt er met mijn kwaliteitsgegevens?

Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om kwaliteitsgegevens te publiceren, voor professionals én burgers. Uw kwaliteitsgegevens worden opgenomen in de openbare database van het Zorginstituut. Iedereen kan de data downloaden, bijvoorbeeld voor onderzoek of om een keuzetool te maken. Kwaliteitsinformatie voor patiënten en cliënten wordt gepubliceerd op sites als ZorgkaartNederland.nl en gebruikt door onder andere patiëntenorganisaties (bijv. voor patiëntkeurmerken en vergelijkingshulpen) en door zorgverzekeraars.

^ Naar boven

5. Hoe en bij wie moet ik aanleveren?

Op dit moment is nog niet duidelijk bij wie u uw gegevens kunt aanleveren. Zodra dit bekend is zullen wij dit vermelden. Instellingen waarvan aanlevering wordt verwacht, ontvangen voor de opening van de portal nadere informatie.

^ Naar boven

6. Op welk niveau moeten gegevens worden aangeleverd?

De uitvraag is op concernniveau.

^ Naar boven

7. Ik heb een inhoudelijke vraag over een of meerdere indicatoren.

Informatie over de indicatoren en wat u precies moet aanleveren, vindt u in de indicatorgids op de Registerpagina Geestelijke gezondheidszorg. Vindt u het antwoord daar niet of is de informatie niet duidelijk? Neemt u dan per e-mail contact op met de IGJ.

^ Naar boven

8. Hoe geef ik wijzigingen door en waarom is dit belangrijk?

Wilt u wijzigingen doorgeven over de geleverde zorg of zijn uw NAW-gegevens onlangs veranderd? Mail uw wijzigingen over geleverde zorg in 2019 naar kwaliteitggz@zinl.nl. Vermeld daarbij altijd duidelijk de naam van uw instelling, uw kvk-nummer en uw contactgegevens.

Waarom wijzigingen doorgeven? U kunt bij het Zorginstituut nagaan op welke wijze u als zorgaanbieder geregistreerd staat (o.a. NAW gegevens, kvk-nummer(s) en welke kwaliteitsgegevens wij verwachten van u als zorgaanbieder). Geeft u wijzigingen niet door, dan kan het zijn dat het Zorginstituut u (wellicht onterecht) aanschrijft en/of kan het Zorginstituut een signaal afgeven omdat u geen kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd. 

^ Naar boven

9. Ik twijfel of ik (als zorgaanbieder) moet aanleveren of ben van mening dat ik niet aanleverplichtig ben.

Iedere zorgaanbieder die de zorg zoals genoemd op de Transparantiekalender levert is verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren. Heeft u een brief ontvangen over de aanlevering van kwaliteitsgegevens terwijl u de genoemde zorg niet levert? Twijfelt u om een andere reden of u kwaliteitsgegevens moet aanleveren? Neemt u dan contact met ons op via e-mailadres kwaliteitsggz@zinl.nl. Zet u in de e-mail het referentienummer van de brief die u van ons ontving met de reden waarom u denkt dat u niet hoeft aan te leveren.

^ Naar boven

10. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen. Bij het aanbieden van het meetinstrument is bepaald wanneer de kwaliteitsgegevens aangeleverd moeten worden. Dit is een afspraak die gemaakt is met uw brancheorganisatie. De kwaliteitsgegevens worden aangeleverd via de portal van uw gegevensmakelaar. De sluitingsdatum van de portal waar de gegevens worden aangeleverd, is voor alle zorgaanbieders binnen uw sector gelijk.

^ Naar boven

11. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb, wijzigen. Is dit mogelijk?

De kwaliteitsgegevens die u heeft aangeleverd zijn formeel door u geaccordeerd en gepubliceerd in de openbare database. Het is na de aanleverperiode niet meer mogelijk om de gegevens te wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

^ Naar boven

Contactgegevens

^ Naar boven