Uniform handelen in omgang met nabestaanden

Er is een werkgroep geformeerd met vertegenwoordigers van alle relevante partijen, zoals de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Stichting Bezinning Orgaandonatie en de Nederlandse Transplantatie Vereniging. Gezamenlijk is de standaard ontwikkeld. In de standaard staat beschreven op welke manier omgegaan dient te worden met de nieuwe categorie patiënten met ‘geen bezwaar’. Als naasten van mening zijn  dat de registratie niet overeenkomt met de wens van de patiënt kunnen zij bezwaar maken. Ook staat beschreven hoe omgegaan dient te worden met wilsonbekwaamheid. In alle situaties is extra aandacht voor de omgang met de nabestaanden.

Gewijzigde Wet op orgaandonatie

DonatiezorgOp 1 juli 2020 wordt de Wet op orgaandonatie gewijzigd. Iedere meerderjarige ingezetene die op dat moment nog niet geregistreerd staat in het donorregister, wordt per brief opgeroepen om zijn/haar keuze over donatie alsnog vast te leggen. Wie dat na herhaaldelijke aanschrijven niet doet, wordt geregistreerd met 'geen bezwaar'. Bij de behandeling van de nieuwe donorwet in de Eerste Kamer werd een motie aangenomen. Daarin werd gevraagd om een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen die uniforme zorg voor en omgang met de nabestaanden waarborgt.

© Hollandse Hoogte

Standaard opgenomen in Register

De kwaliteitsstandaard is opgenomen in het Register en zal geïntegreerd worden met het huidige Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie, waarin de daadwerkelijke donatieprocedure beschreven wordt.

Bron: Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op 29 november 2019