Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Doel van dit traject is de (door)ontwikkeling van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard voor transplantatiezorg. Het verder te ontwikkelen onderdeel donatiezorg beschrijft de rolverdeling tussen artsen en andere hulpverleners, nabestaanden en potentiële donoren. Specifiek wordt daarin opgenomen dat de arts niet zal overgaan tot donatie als er geen nabestaanden zijn, of als nabestaanden ernstige bezwaren tegen donatie hebben. Verder beschrijft de kwaliteitsstandaard welke consequenties dit vervolgens heeft voor de organisatie en infrastructuur. Tijdens de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Dijkstra over de invoering van een Actief Donorregistratiesysteem (ADR) heeft de Eerste Kamer op 13-02-2018 de motie Nooren aangenomen (Motie Nooren, 6-2-2018, kst-33506-Q). De motie verzoekt de regering kortweg ervoor te zorgen dat een kwaliteitsstandaard voor transplantatiezorg wordt ontwikkeld zoals hierboven beschreven, conform de criteria van het Toetsingskader.

Op basis van het 'Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie', ontwikkeld door De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), kan deze kwaliteitsstandaard worden (door)ontwikkeld. De NTS is trekker van deze doorontwikkeling.

Betrokken partijen

  • Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) (penvoerder)
  • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
  • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
  • Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
  • Patiëntenfederatie Nederland