Continu inspelen op veranderingen

In het Toetsingskader staan de criteria waaraan kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten moeten voldoen om in het openbare Register op Zorginzicht te worden opgenomen. Door veranderingen in de wet- en regelgeving en in de zorg moet het Zorginstituut het Toetsingskader regelmatig herzien. Een van die veranderingen is een wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die ook op 1 juli 2021 ingaat. Deze wijziging geeft de minister van VWS de mogelijkheid om een voorgedragen kwaliteitsstandaard met substantiële financiële gevolgen in het uiterste geval niet in het Register van het Zorginstituut op te nemen. In het herziene Toetsingskader is hiervoor een criterium opgenomen (criterium 7 voor kwaliteitsstandaarden), waarmee het Zorginstituut de kans op die gevolgen kan inschatten.

Andere wijzigingen in het Toetsingskader die het verbeteren van zorg stimuleren, zijn:

  • aandacht voor ‘samen leren en verbeteren’;
  • aandacht voor Samen Beslissen;
  • meer nadruk op uitkomstinformatie.

Daarnaast zijn de criteria voor informatiestandaarden vervangen door een ‘informatieparagraaf’ bij elke kwaliteitsstandaard te vragen (criterium 4 voor kwaliteitsstandaarden). In deze paragraaf staan de afspraken die partijen maken over welke gegevens zij moeten vastleggen en uitwisselen om goede zorg te kunnen verlenen.

Toetsingskader draag bij aan goede en toegankelijke zorg

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken.

Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

Het Toetsingskader draagt bij aan het realiseren van deze ambitie van het Zorginstituut door:

  • alle relevante partijen tot een zorgvuldige afweging van elkaars belangen te laten komen bij het maken van afspraken over goede zorg;
  • aandacht te vragen voor onderwerpen die een voorwaarde zijn om goede zorg te kunnen leveren. Bijvoorbeeld het vastleggen en uitwisselen van gegevens.

Nog vragen?

Vragen over het Toetsingskader kunt u mailen naar: Register@zinl.nl.