Het Generiek kompas gaat over verpleeghuiszorg én over zorg en ondersteuning thuis en in de wijk voor (veelal)ouderen en specifieke doelgroepen zoals mensen met niet-aangeboren hersenletsel, Korsakov, Huntington, Parkinson en jonge mensen met dementie.

Toetsing van Generiek kompas voor opname in Register

Zorginstituut Nederland toetst, op basis van het Toetsingskader (3.0), of het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ voldoet aan de criteria om te kunnen worden opgenomen in het Register. Het Generiek kompas vervangt na opname in het Register het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, het addendum Wlz thuis en het kwaliteitskader wijkverpleging.

Planning van toetsingsproces

Het toetsingsproces is gestart. Als het Generiek kompas aan de eisen voldoet, kan het Zorginstituut dit naar verwachting, per 1 januari 2024 opnemen in het Register. Dat is volgens de planning van de Meerjarenagenda. Het Zorginstituut neemt hierover naar verwachting een besluit in de loop van december.

Generiek kompas door nauwe samenwerking betrokken partijen

Alle partijen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit Generiek kompas hebben de afgelopen maanden in een intensief proces samengewerkt om tot een gezamenlijke visie te komen. Dat verdient een compliment.

De volgende partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van het Generiek kompas: ActiZ, ANBO, BPSW, BVKZ, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NCZ, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, Sociaal Werk Nederland, SOMNL, SPOT, V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.