Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van ziekten van adenoïd en tonsillen. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren. 

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Ziekten van adenoïd en tonsillen verslagjaar 2020

PDF-document 355,86 KB

Indicatorgids 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Ziekten van adenoïd en tonsillen verslagjaar 2019

Word-document 83 KB

Indicatorgids 30-11-2018

Toetstabel + getoetste indicatorgids Ziekten van adenoïd en tonsillen verslagjaar 2019

PDF-document 110,28 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Ziekten van adenoïd en tonsillen verslagjaar 2018

PDF-document 151,81 KB

Indicatorgids 01-11-2017

Indicatorgids Ziekten van adenoïd en tonsillen verslagjaar 2018 (getoetste versie)

PDF-document 151,81 KB

Indicatorgids 24-10-2017

Toetstabel indicatorset Ziekten van adenoïd en tonsillen verslagjaar 2018

PDF-document 19,27 KB

Rapport 24-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Ziekten van adenoïd en tonsillen verslagjaar 2017

Word-document 94,12 KB

Indicatorgids 23-03-2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Ziekten van adenoïd en tonsillen verslagjaar 2016

Word-document 93,95 KB

Indicatorgids 23-03-2017

Aanbiedingsformulier Ziekten van adenoïd en tonsillen 2016

PDF-document 441,29 KB

Aanbiedingsformulier 08-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
  • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Stichting Kind en Ziekenhuis
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Federatie, NPCF, Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie, Nederlandse Vereniging voor Keel-neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-halsgebied, Stichting Kind en Ziekenhuis, Zelfstandige Klinieken Nederland en Zorgverzekeraars Nederland waren betrokken bij de ontwikkeling van de set. De set wordt in werkgroepen besproken en doorontwikkeld. Ook NVZ en NFU worden voor deze werkgroepen uitgenodigd. De NVZ, NFU en ZN nemen zelden deel aan deze werkgroepen. Wel krijgen ze elke keer gelegenheid om commentaar te leveren op de stukken zowel voorafgaand aan een vergadering als achteraf.

In september 2015 is de set al eens ingediend voor opname in het Register. Zorginstituut Nederland heeft toen besloten de set niet op te nemen omdat partijen het niet met elkaar eens waren over de inhoud van de set en het onderwerp niet in de TOP-30 staat. De NVZ en NFU wezen de set in zijn geheel af omdat het volgens hen 'een verouderde set betrof die in 2014 tripartiet on hold is gezet en kritisch doorlopen moet worden. Dat proces had niet plaatsgevonden. NVZ en NFU hadden geen toets kunnen doen bij de klankbordgroep indicatoren’. Het Zorginstituut heeft in oktober 2015 geen doorzettingsmacht ingezet om de set op te nemen.

Het onderwerp is nu wel als speerpunt benoemd. De set is opgevraagd en er zijn sinds september 2015 nog geen wijzigingen in de set doorgevoerd. Er is een nieuwe richtlijn in ontwikkeling, de ontwikkeling zit in de eindfase. De indicatoren uit de set zijn gecheckt aan deze nieuwe richtlijn. Deze indicatoren sluiten aan bij de nieuwe richtlijn. In oktober zijn de wetenschappelijke verenigingen (wv’en) akkoord gegaan met de indicator(gids) na een beknopte toets. Wel is er alsnog bij partijen een wens voor doorontwikkeling. De NPCF heeft binnenkort een werkgroepvergadering gepland om over doorontwikkeling te spreken.

In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen. Voor deze set gelden de algemene verbeteropdrachten. De partijen hebben de opdracht gekregen om voor 1 juli 2016 verbetering aan te brengen op deze algemene verbeteropdrachten. We zijn, voor zover mogelijk, op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij reeds aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. Voor criterium 1&2 lijkt dit niet het geval te zijn. Een deel van de verbeteropdrachten zijn onderdeel van de ‘governance’ afspraken die betrokken partijen en Zorginstituut Nederland aan het vastleggen zijn.

Zorginstituut Nederland heeft bij de betrokken partijen de ontwikkeling rond de speerpunten voor 2016 opgevraagd (de speerpunten staan beschreven in het document ‘route naar indiening van indicatoren MSZ voor verslagjaar 2016’. Naar aanleiding hiervan heeft ZIN besloten om voor 14 speerpunten doorzettingsmacht in te zetten om de vernieuwingen vast te stellen voor verslagjaar 2016. Adenoïd en Tonsillen is 1 van deze 14 speerpunten (benoemd door NPCF en het Zorginstituut) die nu ter toetsing voorligt voor opname in het register en op de Transparantiekalender.

De partijen hebben de indicatorset met bijbehorende informatie zoals een indicatorengids, ontwikkelrapporten en andere achtergrondinformatie niet bij ons ingediend. Wij zijn afhankelijk van de informatie die wij bij hen kunnen opvragen (voornamelijk indicatorgidsen)

Werkinstructie

Er is een werkinstructie (indicatorgids) waaruit blijkt hoe het meetinstrument moet worden gebruikt. De werkinstructie voldoet niet volledig aan de eisen van het Toetsingskader: de doelen van de indicatoren staan niet genoemd; de benodigde data-schoning en data-analyse is bij de ene indicator uitvoeriger beschreven dan bij de andere; er staat niet aangegeven of gebruik kan worden gemaakt van een informatiestandaard. 

Bij het toetsen van de indicatorgids blijkt dat nog niet voldaan is aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 die de betrokken partijen hebben meegekregen voor het onderdeel werkinstructie.

Methodologische eigenschappen

Uit de verkregen informatie is niet op te maken of het meetinstrument valide en betrouwbare kwaliteitsinformatie levert. Ook de informatie die in september 2015 is aangeleverd (de set is ongewijzigd en daarom is de informatie van september 2015 nog bruikbaar) over de validiteit en betrouwbaarheid was mager. Toen is geoordeeld dat ‘De kwaliteitsinformatie valide lijkt maar informatie over betrouwbaarheid ontbreekt’.

We hebben geen informatie waaraan we kunnen toetsen of aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 voor het onderdeel validiteit en betrouwbaarheid is voldaan

Procesbeschrijving

Er is geen nieuwe procesbeschrijving meegeleverd met de indicatorgids. Wel kunnen we gebruikmaken van de procesbeschrijving van vj 2015. Hierdoor is het lastig om te toetsen of de landelijke gegevensverzameling voor vj 2016 goed is georganiseerd. Wel weten we dat betrokken partijen (langlopende) afspraken hebben met bestaande registraties als DICA, gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) en Desan (Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.

Uit een registreerbaarheidstoets door een onafhankelijke consultant komt naar voren dat bij de indicatoren 3a (pijnmeting elke 8 uur) en 3b (pijnscore>7) de ziekenhuizen de scores niet op eenzelfde manier registreren (afhankelijk van de registratiesoftware). Dit betekend dat de registratievergelijkbaarheid van deze indicatoren niet goed is. Daarnaast blijkt dat de definitie van indicator 3b niet helemaal helder is (geldt de indicator ook voor kinderen? Hoe werkt het met Smiley-scores?).

Een van de verbeteropdrachten uit 2015 bij dit criterium betrof het opnemen van een lekenvertaling van de indicatoren in de indicatorengidsen, de NPCF werkt hier aan en heeft aangegeven deze informatie op te leveren voor in de definitieve indicatorgidsen voor vj 2016.

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat partijen voor een deel al gewerkt hebben aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 op dit onderdeel over landelijke procesbeschrijving. Door het ontbreken van informatie is niet te toetsen of wordt gewerkt aan de overige verbeteropdrachten uit 2015