Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Het Kwaliteitskader wijkverpleging beschrijft wat goede wijkverpleging is en wat cliënten en hun naasten mogen verwachten. Het Kwaliteitskader biedt inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders om de zorgverlening continu te verbeteren. Het vormt het uitgangspunt voor extern toezicht en inkoop en contractering van zorg. Het Kwaliteitskader bevat geen aanbevelingen over personeelsnormen of technologische vernieuwing. Daarmee is er geen aanleiding voor een budget impact analyse door de NZa.

Op 22 juni 2021 is de duiding kwaliteitskader wijkverpleging voor de medische kindzorg opgenomen in het Register. Om het kwaliteitskader wijkverpleging en de bijbehorende instrumenten beter toepasbaar te maken voor de medische zorg aan kinderen is deze duiding opgesteld.

Betrokken partijen

  • ZorgthuisNL (penvoerder)
  • Actiz
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Het Kwaliteitskader voldoet aan de criteria van het Toetsingskader. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader wijkverpleging opgenomen in het Register.