Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over ongeïnstrumenteerde lage rughernia en stenose. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie (DSSR) verslagjaar 2020

PDF-document 352,48 KB

Indicatorgids 11-10-2019

Toetstabel Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 565,51 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie (DSSR) verslagjaar 2019

PDF-document 515,57 KB

Kwaliteitsinstrument 27-03-2019

Toetstabel Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 272,85 KB

Rapport 30-01-2019

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie (DSSR) verslagjaar 2018

PDF-document 622,02 KB

Kwaliteitsinstrument 30-08-2018

Toetstabel Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie verslagjaar 2018

PDF-document 5,41 KB

Rapport 22-02-2018

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Indicatorgids lage rughernia en stenose (DSSR) ongeïnstrumenteerd verslagjaar 2017

PDF-document 761,56 KB

Kwaliteitsinstrument 18-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Lage rughernia en stenose verslagjaar 2016

PDF-document 230,17 KB

Kwaliteitsinstrument 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids lage rughernia verslagjaar 2015

Word-document 63,26 KB

Kwaliteitsinstrument 05-11-2015

Aanbiedingsformulier (versie 2) 2015

PDF-document 567,37 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 434,79 KB

Procesbeschrijving 30-09-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier Lage rughernia en stenose 2014

PDF-document 258,76 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Betrokken partijen

  • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Voor verslagjaar 2017 zijn de indicatorensets ‘Lage Rug Hernia of Stenose Chirurgie’ en ‘Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie' weer samengevoegd. NOV, NVvN, FMS, NVZ, NPCF, DICA en ZN waren aanwezig tijdens de DICA indicatorendagen in mei 2016. Tijdens deze indicatorendagen zijn de indicatoren besproken en gewijzigd. Voor elke indicator is een conclusie getrokken.

In oktober 2015 en mei 2016 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen van het Zorginstituut Nederland. De specifieke verbeteropdracht was: 1: Probeer de PROMs-registratie in zoveel mogelijk ziekenhuizen operationeel te krijgen; 2: Voeg een toelichtende verklaring over het resultaat (interpretatie) van de indicator toe (indicator 30-dagen re-operatie). We zijn voor zover mogelijk was op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij reeds aan de verbeteropdrachten hebben voldaan.

Aan de bovengenoemde specifieke opdrachten lijkt te zijn voldaan.

Geïnstrumenteerde en ongeïnstrumenteerde Lage rug hernia (DSSR) ligt nu ter toetsing voor opname in het Register en op de Transparantiekalender. De partijen hebben de indicatorenset met bijbehorende informatie zoals een indicatorengids bij ons ingediend. De partijen hebben de ontwikkelrapporten en andere achtergrondinformatie niet bij ons ingediend.
Voor de indicatoren die gaan over geïnstrumenteerde lage rug chirurgie is er consensus. Dit geldt niet voor de indicatoren die gaan over ongeïnstrumenteerde lage rug chirurgie; de neurologen willen geen transparantie en zonder transparantie vindt ZN de registratie zinloos.   

Volgens ZN en ook DICA is er bij de neurochirurgen veel weerstand tegen transparantie en worden ieder jaar nieuwe argumenten aangedragen. In de werkgroepen werd voor de verslagjaren 2015, 2016 en 2017 consensus bereikt. Naderhand geeft de NVvN aan de set niet te willen autoriseren en geen transparantie wil. ZN, Patiëntenfederatie en informeel ook DICA verzoeken ons hierop te acteren.

De FMS geeft aan dat de uitvraag van indicatoren voor de ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie nog niet in werking kan treden. Reden hiervoor is dat het traject van registratie van de ongeïnstrumenteerde indicatoren zich in de fase van onderzoek bevindt (de richtlijn nog in ontwikkeling, op basis daarvan zijn ook indicatoren nog in ontwikkeling, en tevens loopt er een ZonMw-onderzoek). Daarnaast is altijd afgesproken dat de uitvraag van indicatoren voor ongeïnstrumenteerde pas van start kan gaan, als de registratie DSSR naar behoren werkt. De FMS Verzoekt om een splitsing naar separate set lage rug hernia en geïnstrumenteerde chirurgie op Transparantiekalender te behouden.

De Patiëntenfederatie Nederland pleit echter voor verplicht transparant maken van de set over ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie. Het gaat namelijk om een grote groep patiënten waarbij keuze-informatie essentieel is; deze aandoening leent zich uitstekend voor het kiezen van de best passende zorgverlener.

NVZ pleit voor het schrappen van de indicatoren ongeïnstrumenteerd. De registratie wordt niet gevuld door de neurochirurgen wegens gebrek aan zeggingskracht en hoge registratielast (er wordt verwezen naar een eerder gestuurde brief NVvN van 1 september). De NVZ wijst op het volgende: voor 2016 staat er nog een indicator ongeïnstrumenteerd op de transparantiekalender. Ziekenhuizen kunnen deze niet aanleveren aangezien de neurochirurgen de registratie niet vullen. Dit zorgt voor verwarring bij de ziekenhuizen en dient te worden geadresseerd. Indien ongeïnstrumenteerd voor 2017 wordt geschrapt, zou dit ook met terugwerkende kracht gedaan moeten worden.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie waaruit blijkt hoe het meetinstrument moet worden gebruikt. Daarnaast wordt verwezen naar algemene DICA-methodologie over hoe DICA te werk gaat. De werkinstructie voldoet niet volledig aan de eisen van het Toetsingskader: de doelen van de indicatoren staan niet genoemd; de benodigde data-schoning en data-analyse is bij de ene indicator uitvoeriger/duidelijker beschreven dan bij de andere; er staat niet aangegeven of gebruik kan worden gemaakt van een informatiestandaard, ook ontbreekt in hoeverre de indicatoren gecorrigeerd moeten worden voor (welke) case-mix (variabelen).

Methodologische eigenschappen

In de indicatorengids is niet per indicator te achterhalen op basis van welke kwaliteitsgegevens een indicator tot stand is gekomen. Alleen wanneer dit per indicator inzichtelijk wordt gemaakt, kan de inhoudsvaliditeit bepaald worden. Verder wordt door DICA rond methodologie veel verwezen naar de algemene stukken over de door DICA gehanteerde methodologie om te komen tot indicator(waard)en. Deze gaan dus niet in op specifiek indicatorensets. Hierdoor is het lastig om de methodologische kwaliteit van specifieke indicatoren(sets) te achterhalen.

Procesbeschrijving

Er is een algemene procesbeschrijving voor indicatorensets die worden opgeleverd vanuit kwaliteitsregistraties. Indicatoren worden opgeleverd vanuit kwaliteitsregistratie DICA (DSSR), of - indien een zorgaanbieder nog niet of niet volledig deelneemt aan deze registratie - via DHD (ziekenhuizen) en Desan (ZBC’s). Het aanleveren van kwaliteitsgegevens aan het Zorginstituut loopt voor ziekenhuizen via DHD, de gegevensmakelaar. Voor de zelfstandige behandelklinieken loopt de aanlevering via Desan. Daarmee zijn de partijen die gegevens verzamelen, bewerken en doorleveren genoemd in de procesbeschrijving. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.

Uit een registreerbaarheidstoets door de NVZ komt naar voren dat er in het ongeïnstrumenteerde deel er registratie-issues spelen. Uit de registreerbaarheidstoets verder naar voren dat er in het geïnstrumenteerde deel bij indicator 1A (Deelname DSSR – aantal patiënten geregistreerd in DSSR – geïnstrumenteerd) de vraag deels een invulvraag wordt, waardoor informatie dus niet geheel uit de DSSR registratie komt. Hiervoor dienen coderingen dus bekend te zijn en die zijn op dit moment nog niet bekend (neurochirurgen hebben aangeleverd, maar orthopeden nog niet). Daarnaast is het nog een technische vraag hoe de combinatie van informatie uit de DSSR gecombineerd kan worden met informatie uit een ZIS binnen het Omniq portaal. Kan een probleem zijn.

Wat betreft indicatoren 3A (Deelname PROMS geïnstrumenteerd) en 3B (Deelname PROMS ongeïnstrumenteerde), 4A (Responsepercentage PROMs - preoperatief – geïnstrumenteerd) en 4B (Responsepercentage PROMs - preoperatief – ongeïnstrumenteerd): Lopende discussie over PROMs voor transparantie. PROM is er nog niet in deze registratie. Wetenschappelijke verenigingen zijn hier ook kritisch over.