Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000043

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van voorste kruisbandletsel en over artroscopie van de knie (kijkoperaties in de knie) bij knieklachten. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren. 

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2022

Indicatorengids Voorste kruisband en artroscopie van de knie - verslagjaar 2022

PDF-document 596.0 KB

Indicatorgids 15-10-2021

Verslagjaar 2021

Indicatorengids Voorste kruisband en artroscopie van de knie verslagjaar 2021

PDF-document 644.2 KB

Indicatorgids 10-11-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Voorste kruisband en artroscopie van de knie verslagjaar 2020

PDF-document 637.8 KB

Indicatorgids 04-11-2020

Toetstabel Voorste kruisband en artroscopie van de knie + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 695.9 KB

Rapport 15-11-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Voorste kruisband en Arthroscopie van de knie verslagjaar 2019

Word-document 87.8 KB

Indicatorgids 30-11-2018

Toetstabel + indicatorengids Voorste kruisband arthroscopie verslagjaar 2019

PDF-document 296.6 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Voorste kruisband en Arthroscopie van de knie verslagjaar 2018

PDF-document 524.8 KB

Indicatorgids 30-10-2017

Toetstabel Voorste kruisband en arthroscopie verslagjaar 2017 en 2018

PDF-document 7.7 KB

Rapport 30-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Voorste kruisband en Arthroscopie van de knie verslagjaar 2017

PDF-document 490.7 KB

Indicatorgids 12-12-2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596.8 KB

Rapport 09-12-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Meniscus en voorste kruisband verslagjaar 2016

Word-document 81.6 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596.8 KB

Rapport 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Meniscus verslagjaar 2015

Word-document 89.2 KB

Indicatorgids

Aanbiedingsformulier Meniscus 2015

PDF-document 572.3 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 434.8 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier Meniscus en voorste kruisband 2014

PDF-document 258.1 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids Meniscus verslagjaar 2014

Word-document 106.5 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Indicatoren

 • 1 Hoeveel voorste kruisbandreconstructies werden door orthopeden en chirurgen uitgevoerd op deze ziekenhuislocatie in het verslagjaar? INID003777

 • 2 Percentage patiënten dat een artroscopie van de knie heeft ondergaan in het verslagjaar en 50 jaar of ouder was. INID014448

 • 3 Percentage patiënten dat binnen 1 jaar na artroscopie een heroperatie aan dezelfde knie heeft ondergaan INID000627

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.