Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van de meniscus en de voorste kruisband. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren. 

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Voorste kruisband en Arthroscopie van de knie verslagjaar 2019

Word-document 87,83 KB

Indicatorgids 30-11-2018

Toetstabel + indicatorengids Voorste kruisband arthroscopie verslagjaar 2019

PDF-document 296,62 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Voorste kruisband en Arthroscopie van de knie verslagjaar 2018

PDF-document 524,78 KB

Indicatorgids 30-10-2017

Toetstabel Voorste kruisband en arthroscopie verslagjaar 2017 en 2018

PDF-document 7,66 KB

Rapport 30-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Voorste kruisband en Arthroscopie van de knie verslagjaar 2017

PDF-document 490,7 KB

Indicatorgids 12-12-2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Rapport 09-12-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Meniscus en voorste kruisband verslagjaar 2016

Word-document 81,59 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Rapport 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Meniscus verslagjaar 2015

Word-document 89,23 KB

Indicatorgids

Aanbiedingsformulier Meniscus 2015

PDF-document 572,32 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 441,77 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier Meniscus en voorste kruisband 2014

PDF-document 258,05 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids Meniscus verslagjaar 2014

Word-document 106,54 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Het meetinstrument is tripartiet ontwikkeld. V&VN was tot nu toe nog niet betrokken maar zal, als zij dit nodig achten, in de toekomst wel worden betrokken. 

Voor de doorontwikkeling zou de projectgroep de afspraken vooraf duidelijker kunnen stellen en nakomen. De set is doorontwikkeld maar er was geen overeenstemming over het eindproduct.

In 2016 zijn governance afspraken opgesteld. Bij de doorontwikkeling van de set voor vj 2017 is zoveel mogelijk gewerkt volgens de governance afspraken. Waar dit nog niet is gebeurd is zal dit in de toekomst worden gewijzigd volgens de gemaakte afspraken (o.a. belangenverstrengeling invullen code KNAW). In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen. Voor deze set gelden de algemene verbeteropdrachten. We zijn, voor zover mogelijk, op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij reeds aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. Met het vastleggen van ‘governance’ afspraken door de betrokken partijen en Zorginstituut Nederland is aan het merendeel van de verbeteropdrachten voldaan.

De partijen dragen het meetinstrument gezamenlijk voor. Wel wordt daarbij aangegeven dat de coderingen voor heelkunde en orthopaedie nog niet volledg/goed zijn. Er is nog geprobeerd de problemen met coderingen op te lossen maar hiervoor was te beperkt tijd.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie aanwezig. De werkinstructie bevat niet alle gestelde onderdelen. Zo is er bijvoorbeeld geen omschrijving van doelen. Er wordt aangegeven in de toelichting dat case-mix correctie niet van toepassing is, maar de aanbieders onderbouwen dit niet. Er zit een uitkomstindicator bij, waarvoor wel naar case-mix correctie gekeken zou moeten worden.

Methodologische eigenschappen

In de indicator gids staat een beschrijving van inhoudsvaliditeit, statistische betrouwbaarheid, vergelijkbaarheid en registratiebetrouwbaarheid. Naast achtergrondinformatie en informatie over gebruik en interpretatie van de gegevens. Case-mix correctie is niet van toepassing op structuur en procesindicatoren. Echter, in deze indicatorengids is ook een uitkomstindicator opgenomen, waarvoor wel case-mix correctie zou moeten worden toegepast. De validiteit en betrouwbaarheid van de indicatoren is niet overal adequaat onderbouwd

Procesbeschrijving

Er is geen nieuwe procesbeschrijving meegeleverd met de indicatorgids. We kunnen gebruikmaken van de procesbeschrijving van vj 2015. We weten dat betrokken partijen aanvullende (langlopende) afspraken hebben met bestaande registraties als DICA en gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. De praktijk van de gegevensaanlevering van vj 2015 heeft laten zien dat dit vrij goed geregeld was. Aandachtspunt is dat de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) jaarlijks nieuwe afspraken met een gegevensmakelaar maakt over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen grote wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.

Uit de registratie toets van de NVZ komt het volgende: Er lijken diagnosen (heelkunde 252?) en zorgactiviteitcodes (038640?) te ontbreken.  Ook worden er een aantal zorgproducten genoemd die niet meer geldig zijn.  Wie gaat al die codes uiteindelijk goed nalopen? - Binnen de toegestane coderingen worden zowel arthroscopie als artrotomie geïncludeerd (VKM1), terwijl men wel steeds over arthroscopie in de tekst spreekt. De ZA code 38641 blijft hierdoor verwarrend: hieronder vallen de kruisbandoperaties, maar ook verrichtingen als KNIE - ARTROTOMIE; KNIE - NETTOYAGE VIA ARTROSCOPIE (bv scopisch spoelen van een geïnfecteerde knie). De artrotomieen en ‘spoelen’ worden in principe geëxcludeerd, maar dit wordt binnen de set niet benoemd. Dit zou helderder in de exclusievoorwaarden (of tekst) van de set beschreven moeten worden. - Advies is te blijven bij DBC diagnosecodes in combinatie met zorgactiviteitcodes. DBC codes zijn herkenbaar en zorgproduct is vaak te ruim.