Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Het doel van het addendum is drieledig. Ten eerste beschrijft het addendum wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie. Ten tweede biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Ten derde vormt dit addendum het kader voor toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

Betrokken partijen

  • ZorgthuisNL (penvoerder)
  • Actiz
  • LOC
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verenso
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Beschrijving zorg & organisatie

Het Addendum omvat een omschrijving van het zorgproces vanuit de cliënt. Is de basis de zelfredzaamheid van de cliënt en het behouden van de eigen regie en wordt er nadruk gelegd op de kwaliteit en veiligheid in het dagelijks handelen van de zorgprofessionals.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Er is geen samenvatting (het stuk is 6 pagina's), cliëntenversie of onderhoudsplan. De cliëntenversie wordt op dit moment ontwikkeld. Er is geen informatiestandaard en i.v.m. de doorontwikkeling van het addendum is er ook geen tijdspad geformuleerd. Daarnaast is het Addendum verbonden aan dezelfde meetinstrumenten als binnen de verpleeghuiszorg.