Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Deze Zorgstandaard richt zich op hersenletsel als gevolg van een trauma. Deze zorgstandaard beschrijft wat volwassenen met THL en hun naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment van het ontstaan van het hersenletsel. De Hersenstichting heeft de zorgstandaard THL in samenwerking met alle relevante partijen ontwikkeld.

Revisie

De zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Volwassenen wordt herzien. In 2018 is de Hersenletsel Alliantie opgericht en eind 2018 heeft deze een subsidie ontvangen voor revisie van de zorgstandaard THL voor volwassenen en revisie van de zorgstandaard CVA/TIA. Er wordt onderzocht of en hoe deze twee zorgstandaarden samengevoegd kunnen worden met het document Naar meer Bewustzijn; passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen. De Hersenletsel Alliantie gaat deze revisie van de zorgstandaarden in 2019 oppakken. Oplevering wordt eind 2020 verwacht.

Betrokken partijen

 • Hersenstichting Nederland (penvoerder)
 • Ergotherapie Nederland (EN)
 • Hersenletsel.nl
 • MEE NL
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Verenso
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

In het doorzettingstraject heeft de Kwaliteitsraad de reeds ontwikkelde standaard (2e druk, december 2015) als uitgangspunt genomen en deze ongewijzigd ter consultatie aan de relevante partijen voorgelegd. Na bevestiging van draagvlak voor de kwaliteitsstandaard onder de relevante partijen, heeft de Kwaliteitsraad de deze ongewijzigd aangeboden aan het Zorginstituut ter opname in het Register. Zorginstituut Nederland heeft per besluit op 20 november de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor volwassenen opgenomen in het Register. Hiermee is de norm goede zorg voor mensen met traumatisch hersenletsel vastgesteld. Door het ontbreken van zorgverzekeraars bij de aanbieding van de kwaliteitsstandaard is dit op advies van de Kwaliteitsraad via doorzettingsmacht gebeurd. De RvB heeft besloten tot inschrijven van de zorgstandaard THL op grond van:

 • de criteria van het Toetsingskader, waarbij extra aandacht is besteed aan de doelmatigheid in het document;
 • het gegeven dat de standaard al is geïmplementeerd en dat dit niet heeft geleid tot extra verzoeken om financiering.

Beschrijving zorg & organisatie

De zorgstandaard gaat in op de inhoud en organisatie van zorg vanuit patiëntperspectief en beschrijft de noodzaak van de keten en transmurale zorg, preventie, diagnostiek en prognose, individueel zorgplan, behandeling en begeleiding, ondersteuning bij participatie, algemene aspecten zoals veiligheid, eigen regie, zelfmanagement en wilsonbekwaamheid, organisatieaspecten voor de keten en een ontwikkelagenda.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

De kwaliteitsstandaard omvat een infographic van de zorgketen, een samenvatting, patiëntenversie, startnotitie kwaliteitsindicatoren en onderhoudsplan. Van 2015 t/m 2017 heeft een implementatieprogramma bij 8 regio’s plaatsgevonden als pilotfase. Hieruit zijn lessen en tools online gedeeld.

De Hersenstichting is gestart met een verkenning naar de mogelijkheid om een landelijke alliantie of samenwerkingsverband voor hersenletsel te starten. Een aanleiding is de borging van de zorgstandaarden THL en het verder ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren en informatiestandaard. Ook is er behoefte aan het bundelen van krachten als het gaat om leren van en met elkaar, informatievoorziening, onderzoek en aanverwante projecten.