Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000049
Herzieningsdatum

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van slokdarm en maagcarcinoom. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Indicatoren

 • 1 Aantal patienten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. INID000709

  Subindicatoren
 • 2 Welke behandelmethoden voor slokdarm‐ of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht? INID000710

  Subindicatoren
 • 3 Percentage patiënten dat een operatie ondergaat in verband met een slokdarm- of maagcarcinoom en geregistreerd is in de DUCA, waarbij de informatie in de registratie volledig is. INID000726

  Subindicatoren
 • 4A Is er in uw ziekenhuis een wekelijks MDO waarop patiënten met slokdarm‐ of maagcarcinoom voorafgaand aan de behandeling besproken worden? INID000711

 • 4B Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm‐maag-overleg? INID000712

  Subindicatoren
 • 4C Is er en samenwerkingsovereenkomst met een of meerdere referentiecentra voor consultatie waarin onderlinge afspraken zijn vastgelegd? INID000713

 • 4D Is er de mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit multidisciplinaire overleg? INID000714

 • 4E Uit welk referentiecentrum is deze vertegenwoordiger afkomstig? INID000715

 • 5 Hoeveel geregistreerde MDL artsen zijn er op uw ziekenhuislocatie met ervaring in interventiescopieen (dilataties, stentplaatsing, orale endo‐echografie)? INID000716

 • 5 Percentage patienten dat een operatie ondergaat in verband met een slokdarm- of maagcarcinoom, met een wachttijd van <5 weken tussen diagnose en behandeling (datum start neo‐adjuvante behandeling of datum operatie). INID000729

  Subindicatoren
 • 5 Percentage patiënten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom, met ≥ 15 beoordeelde lymfeklieren in het resectiepreparaat. INID000732

  Subindicatoren
 • 6 Door hoeveel chirurgen worden resecties voor slokdarm‐ en/of maagcarcinoom op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? INID000717

 • 6 Percentage patienten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom, waarbij de snijranden vrij zijn van tumorcellen. INID000733

  Subindicatoren
 • 7 Hoeveel van de anesthesiologen op uw ziekenhuislocatie zijn specifiek toegewijd aan de slokdarm‐maag chirurgie? INID000718

 • 7 Percentage patienten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom, waarbij er sprake is van een gecompliceerd beloop. INID000736

  Subindicatoren
 • 8 Percentage patienten dat een operatie ondergaat in verband met een slokdarm‐ of maagcarcinoom dat voorafgaand aan de operatie begeleid wordt door een dietist. INID000731

  Subindicatoren
 • 8 Mediane postoperatieve opnameduur bij patienten die een operatie ondergaan vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. INID000734

  Subindicatoren
 • 9 Krijgen alle patienten met een oncologische aandoening op uw ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden? INID000720

 • 10 Krijgen alle patienten die een operatie ondergaan vanwege een slokdarm‐ of maagcarcinoom op uw ziekenhuislocatie standaard het bestaan van een patientenorganisatie (SPKS) medegedeeld? INID000721

 • 11A Wordt er op uw ziekenhuislocatie bij patienten met een maagcarcinoom standaard onderzocht of er een indicatie is voor onderzoek naar een erfelijk gen dat maagcarcinoom kan veroorzaken? INID000722

 • 11B Krijgen familieleden van de patient met een maagcarcinoom waarbij mogelijk sprake is van een erfelijke aanleg, op uw ziekenhuislocatie standaard een screening aangeboden op de aanwezigheid van maagcarcinoom? INID000723

 • 11C Wordt er op uw ziekenhuislocatie bij patienten met een maagcarcinoom standaard gescreend op Helicobacter pylori? INID000724

 • 11D Worden familieleden van patienten met een maagcarcinoom waarbij Helicobacter pylori is geconstateerd, standaard gescreend op aanwezigheid Helicobacter pylori? INID000725

 • 13 Percentage geopereerde patienten met een slokdarm- of maagcarcinoom dat pre-operatief in een multidisciplinair team wordt besproken. INID000727

  Subindicatoren
 • 13 Percentage patienten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm‐ of maagcarcinoom, waarbij er sprake is van failure‐to‐rescue. INID000737

  Subindicatoren
 • 14 Percentage geopereerde patienten met een slokdarm‐ of maagcarcinoom dat postoperatief in een multidisciplinair team wordt besproken. INID000728

  Subindicatoren
 • 14 Percentage patienten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom dat binnen 30 dagen na de operatie en/of tijdens de ziekenhuis opname overlijdt. INID000738

  Subindicatoren
 • 21 Mediane postoperatieve opnameduur op de IC/MC bij patienten die een operatie ondergaan vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. INID000735

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Leven met kanker
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.