Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000049
Herzieningsdatum

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van slokdarm en maagcarcinoom. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2022

Indicatorengids Slokdarm- en maagcarcinoom - DUCA verslagjaar 2022

PDF-document 498.7 KB

Indicatorgids 15-10-2021

Toetstabel Slokdarm- en maagcarcinoom + getoetste indicatorengids verslagjaar 2022

PDF-document 674.8 KB

Rapport 15-10-2021

Verslagjaar 2021

Indicatorengids Slokdarm- en maagcarcinoom DUCA verslagjaar 2021

PDF-document 341.8 KB

Indicatorgids 10-11-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) verslagjaar 2020

PDF-document 341.4 KB

Indicatorgids 12-03-2020

Toetstabel Slokdarm en maagcarcinoom + indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 602.7 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Slokdarm en maagcarcinoom (DUCA) verslagjaar 2019

PDF-document 551.2 KB

Indicatorgids 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Toetstabel Slokdarm- en Maagcarcinoom + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 244.9 KB

Rapport 27-10-2017

Indicatorgids Slokdarm- en Maagcarcinoom (DUCA) verslagjaar 2018

PDF-document 254.7 KB

Indicatorgids 16-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorgids slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) verslagjaar 2017

PDF-document 1019.1 KB

Indicatorgids 09-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorset slokdarm- en maagcarcinoom verslagjaar 2016

PDF-document 273.5 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Slokdarm- en maagcarcinoom verslagjaar 2015

Word-document 84.8 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier slokdarm- en maagcarcinoom 2015

PDF-document 567.8 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 441.3 KB

Procesbeschrijving 28-09-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier slokdarm- en maagcarcinoom 2014

PDF-document 259.1 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids slokdarm- en maagcarcinoom verslagjaar 2014

PDF-document 273.5 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Methodologie van DICA

PDF-document 405.1 KB

Procesbeschrijving 24-03-2014

Indicatoren

 • 1 Aantal patienten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. INID000709

  Subindicatoren
 • 2 Het ziekenhuis neemt deel aan de verzameling van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) in de klinische registratie van de DUCA. INID014219

 • 3 Mediane doorlooptijd tussen diagnose (datum van eerste biopt met PA-diagnose) en behandeling (datum endoscopische mucosale resectie (EMR), datum start neo-adjuvante behandeling of datum operatie) bij patiënten die een operatie ondergaan in verband met een slokdarm- of maagcarcinoom. INID014220

  Subindicatoren
 • 4 Percentage patiënten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom, waarbij essentiële gegevens van het pathologieverslag* in de DUCA zijn geregistreerd. INID000730

  Subindicatoren
 • 5 Percentage patiënten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom, met ≥ 15 beoordeelde lymfeklieren in het resectiepreparaat. INID000732

  Subindicatoren
 • 6 Percentage patienten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom, waarbij de snijranden vrij zijn van tumorcellen. INID000733

  Subindicatoren
 • 7 Percentage patienten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom, waarbij er sprake is van een gecompliceerd beloop. INID000736

  Subindicatoren
 • 8 Percentage patiënten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom dat binnen 30 dagen na de operatie en/of tijdens de ziekenhuis opname overlijdt. INID012210

  Subindicatoren
 • 9 Percentage patiënten dat een in-opzet-curatieve resectie ondergaat vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom, waarbij sprake is van een textbook outcome. INID014445

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Leven met kanker
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.