Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van slokdarm en maagcarcinoom. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Toetstabel Slokdarm en maagcarcinoom en indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 602,67 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Slokdarm en maagcarcinoom (DUCA) verslagjaar 2019

PDF-document 551,18 KB

Indicatorgids 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Toetstabel Slokdarm- en Maagcarcinoom + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 244,92 KB

Rapport 27-10-2017

Indicatorgids Slokdarm- en Maagcarcinoom (DUCA) verslagjaar 2018

PDF-document 254,65 KB

Indicatorgids 16-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorgids slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) verslagjaar 2017

PDF-document 1.019,12 KB

Indicatorgids 09-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorset slokdarm- en maagcarcinoom verslagjaar 2016

PDF-document 273,45 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Slokdarm- en maagcarcinoom verslagjaar 2015

Word-document 84,81 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier slokdarm- en maagcarcinoom 2015

PDF-document 567,83 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 441,33 KB

Procesbeschrijving 28-09-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier slokdarm- en maagcarcinoom 2014

PDF-document 259,11 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids slokdarm- en maagcarcinoom verslagjaar 2014

PDF-document 273,45 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Methodologie van DICA

PDF-document 405,09 KB

Procesbeschrijving 24-03-2014

Betrokken partijen

 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Leven met kanker
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De set Slokdarm- en maagcarcinoom wordt doorontwikkeld in de Wetenschappelijke Commissie van DICA. Tijdens DICA dagen worden alle relevante partijen uitgenodigd om te bepalen welke indicatoren in de set transparant moeten worden. V&VN heeft gemotiveerd afgezien van deze bijeenkomst. Tijdens deze indicatorendagen zijn de slokdarm- en maagcarcinoomindicatoren besproken en gewijzigd. Voor elke indicator is een conclusie getrokken. Betrokken partijen zijn zowel voor als na de DICA-dagen in staat gesteld commentaar te leveren op de indicatoren. 

In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen van het Zorginstituut Nederland. De partijen hebben de opdracht gekregen om voor 1 juli 2016 verbetering aan te brengen op deze verbeteropdrachten. We zijn, voor zover mogelijk was op basis van de voorhanden documenten, nagegaan in hoeverre zij aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. De DICA-dagen, waarbij wijzigingen bedacht en besproken werden in de indicatorsets, vonden plaats in juni 2016. 

Er lijkt naar aanleiding van de DICA-dagen consensus te zijn over de gehele indicatorenset voor verslagjaar 2017. Er zijn drie indicatoren geschrapt (oude nummering 1,4 en 8) en geen nieuwe indicatoren toegevoegd.

De partijen hebben op 1 september de indicatorenset met bijbehorende indicatorengids ter opname in het Register aan het Zorginstituut aangeboden. Ontwikkelrapporten en andere achtergrondinformatie zijn niet bij ons ingediend. Voor informatie zijn wij daarom afhankelijk van voornamelijk indicatorgidsen. Partijen die, naast het Zorginstituut, deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg Transparantie en daarmee samenwerkingspartners in de aanbieding zijn: Federatie, NFU, NVZ, NPCF, V&VN, ZKN en ZN.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie waaruit blijkt hoe het meetinstrument moet worden gebruikt. Daarnaast wordt verwezen naar algemene DICA-methodologie over hoe DICA te werk gaat. De werkinstructie voldoet niet volledig aan de eisen van het Toetsingskader: de doelen van de indicatoren staan niet genoemd; de benodigde data-schoning en data-analyse is vrij algemeen en niet indicatorspecifiek; er staat niet aangegeven of gebruik kan worden gemaakt van een informatiestandaard, ook ontbreekt in hoeverre de indicatoren gecorrigeerd moeten worden voor (welke) case-mix (variabelen).

Bij het toetsen van de indicatorgids blijkt dat nog niet voldaan is aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 die de betrokken partijen hebben meegekregen voor het onderdeel werkinstructie.

Methodologische eigenschappen

In de indicatorengids is niet per indicator te achterhalen op basis van welke kwaliteitsgegevens een indicator tot stand is gekomen. Alleen wanneer dit per indicator inzichtelijk wordt gemaakt, kan de inhoudsvaliditeit bepaald worden. Verder wordt door DICA rond methodologie veel verwezen naar de algemene stukken over de door DICA gehanteerde methodologie om te komen tot indicator(waard)en. Deze gaan dus niet in op specifiek indicatorensets. Hierdoor is het lastig om de methodologische kwaliteit van specifieke indicatoren(sets) te achterhalen.

We hebben geen informatie waaraan we kunnen toetsen of aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 voor het onderdeel validiteit en betrouwbaarheid is voldaan.

Procesbeschrijving

Er is een algemene procesbeschrijving voor indicatorensets die worden opgeleverd vanuit kwaliteitsregistraties. Indicatoren worden opgeleverd vanuit kwaliteitsregistratie DICA (DUCA), of - indien een zorgaanbieder nog niet of niet volledig deelneemt aan deze registratie - via DHD (ziekenhuizen). ZKN heeft nog geen nieuwe gegevensmakelaar gecontracteerd voor de verslagjaren 2016 en 2017. Dit is een aandachtspunt. 

Het aanleveren van kwaliteitsgegevens aan het Zorginstituut loopt voor ziekenhuizen via DHD, de gegevensmakelaar. Daarmee zijn de partijen die gegevens verzamelen, bewerken en doorleveren genoemd in de procesbeschrijving. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven. Zorginstituut wordt op de hoogte gehouden van afspraken die worden gemaakt in het veld rond gegevensaanlevering en doorlevering. Gegevensaanlevering voor verslagjaar 2015 is behoorlijk goed verlopen. 

Uit de registreerbaarheidstoets komen geen knelpunten naar voren.

Er is geen lekenvertaling van indicatoren meegeleverd. ZIN verwacht dat er ten minste een tijdspad wordt geformuleerd voor oplevering van een lekenvertaling.