Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000048

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van psoriasis. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren. 

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Indicatoren

 • 1 Percentage patiënten met psoriasis dat lichttherapie heeft gekregen. INID000742

 • 2A Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met psoriasis de mogelijkheid om alle benodigde afspraken/onderzoeken op één dag te ondergaan? INID000748

 • 2D Hoe gaat uw ziekenhuislocatie om met patiënten die meer tijd nodig hebben dan standaard wordt ingepland voor een consult bij de dermatoloog? INID000751

 • 2a Percentage patiënten met psoriasis dat is behandeld met biologicals. INID000745

 • 3 Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? INID000752

  Subindicatoren
 • 3a Hoeveel dermatologen op uw ziekenhuislocatie behandelden op de peildatum patiënten met psoriasis? INID000746

 • 3b Hoeveel patiënten met psoriasis werden in het verslagjaar op uw ziekenhuislocatie behandeld door het specialisme Dermatologie? INID000747

 • 4.1 Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB INID000753

  Subindicatoren
 • 4.2 Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA INID000754

  Subindicatoren
 • 4a Hoeveel minuten worden er per patiënt voor het eerste consult ingepland bij de dermatoloog op uw ziekenhuislocatie? INID000749

 • 4b Hoeveel minuten worden er per patiënt met psoriasis ingepland voor een vervolgconsult bij de dermatoloog op uw ziekenhuislocatie? INID000750

 • 5A Wie is op uw ziekenhuislocatie het vaste aanspreekpunt voor patiënten met psoriasis? INID000755

 • 5B Wordt bij het maken van een afspraak (telefonisch of digitaal) standaard gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde dermatoloog? INID000756

 • 5C Is het mogelijk om online een afspraak te maken? INID000757

 • 6A Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? INID000758

  Subindicatoren
 • 6B Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal? INID000759

  Subindicatoren
 • 6C Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt? INID000760

 • 7 Indien de diagnose artritis psoriatica is vastgesteld, hoe vaak vindt dan gepland overleg plaats tussen dermatoloog en reumatoloog? INID000761

 • 8 Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? INID000762

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • Patiëntenfederatie Nederland (penvoerder)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.