Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Toetstabel Prostaatcarcinoom + indicatorengids verslagjaar 2020

PDF-document 304,24 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Prostaatcarcinoom verslagjaar 2019

PDF-document 333,22 KB

Indicatorgids 09-04-2019

Toetstabel + indicatorengids Prostaatcarcinoom verslagjaar 2019

PDF-document 278,64 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Prostaatcarcinoom verslagjaar 2018

PDF-document 301,15 KB

Indicatorgids 26-10-2017

Toetstabel prostaatcarcinoom verslagjaar 2018

PDF-document 10,21 KB

Rapport 26-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom verslagjaar 2017

Word-document 75,14 KB

Indicatorgids 29-11-2016

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom verslagjaar 2016

Word-document 74,52 KB

Indicatorgids 29-11-2015

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom verslagjaar 2015

Word-document 74,42 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier NFU en NVZ 2014

PDF-document 458,73 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2014

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De indicatorset Prostaatcarcinoom 2014 voor de medisch specialistische zorg is tripartiet tot stand gekomen met betrokkenheid van cliënten(vertegenwoordigers), zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) heeft het initiatief genomen om de indicatorenset te herzien samen met de volgende betrokken partijen: ZN, OMS, ZN, NVZ en de NFU.  Namens alle betrokken partijen is de indicatorenset aangeboden aan Zorginstituut Nederland voor opname in het Register.

De indicatorset Prostaatcarcinoom 2014 vervangt de eerder in het ZiZo-traject gedefinieerde set kwaliteitsindicatoren. Met de door de partijen in de zorg gezamenlijk gedefinieerde indicatorset wordt gestreefd naar transparantie van de kwaliteit van de zorg bij Prostaatcarcinoom. Opname van de indicatorset in het Register betekent dan ook dat alle zorgaanbieders verplicht zijn de uitgevraagde kwaliteitsgegevens aan te leveren bij het Zorginstituut, met tussenkomst van DESAN.

Voor het verzamelen, verwerken en aanleveren van de kwaliteitsgegevens bij het Zorginstituut wordt samengewerkt met de NFU en NVZ. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet toe op de handhaving van de aanlevering van de gegevens.

Werkinstructie

Voor gebruik van het meetinstrument is een werkinstructie opgesteld door de NVZ en NFU waarin een overzicht wordt getoond van alle kwaliteitsindicatoren, waarvan de ingediende set deel uitmaakt.

Methodologische eigenschappen

Bij de ontwikkeling van de indicatoren aandacht besteed aan de methodologische eigenschappen van de indicatoren. Er is een sterke wens om de indicatorensets door te ontwikkelen en daarbij zullen de methodologische eigenschappen expliciet worden meegenomen. De aansluiting op de vereiste aandachtspunten uit het Toetsingskader is goed.