Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

In 2012 werd de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen gepubliceerd. Hierin werd geadviseerd om een medicatiebeoordeling (MBO) uit te voeren bij patiënten van ≥ 65 jaar die ≥ 5 geneesmiddelen gebruiken met 1 of meerdere risicofactoren voor farmacotherapeutische problemen (sterk verminderde nierfunctie, verminderde cognitie, verhoogd valrisico of signalen van verminderde therapietrouw). Op basis van praktijkervaringen en bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek hebben het NHG, de KNMP en de NVKG geconstateerd dat de toepassing van deze richtlijn niet doelmatig is en dat de effecten op klinische eindpunten, zoals geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames, zeer beperkt zijn.

Aanpassingen van de infrastructuur, zoals het koppelen van medicatiegegevens van apotheek, huisarts en ziekenhuis voor een volledig en actueel medicatieoverzicht, zoals beschreven in de richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens, zijn wellicht van groter belang voor het verbeteren van de medicatieveiligheid. Niet alleen voor de doelgroep van de richtlijn, maar ook voor alle patiënten die medicatie gebruiken. Toepassing van een MBO is voorbehouden aan patiënten met een fors verhoogd risico op farmacotherapeutische problemen bij wie de te verwachte effecten op de medicatieveiligheid in reële verhouding staan tot de benodigde inzet van mensen en middelen.

In 2017 hebben het NHG, de KNMP en de NVKG de actualiteit van de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Polyfarmacie bij ouderen (2012), beoordeeld. Op basis van praktijkervaringen en wetenschappelijke evaluaties is geconstateerd dat aanpassing en doorontwikkeling van de methodiek van medicatiebeoordeling (MBO) nodig is om deze optimaal toe te kunnen passen in de praktijk. De Module medicatiebeoordeling vervangt de methodiek van MBO binnen de MDR Polyfarmacie bij ouderen (2012).

Betrokken partijen

  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) (penvoerder)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft besloten tot opname van de module Medicatiebeoordeling in het openbaar Register, omdat de kwaliteitsstandaard door alle relevante partijen in de zorg werd ontwikkeld en aangeboden. De module is een richtlijn voor professionals waarin duidelijk wordt beschreven wie wat doet. De kwaliteitsstandaard beschrijft de factoren en omstandigheden die een succesvolle uitvoering bepalen van een medicatiebeoordeling (structuur, proces en uitkomsten) voor patiënten in de eerste lijn van ≥ 70 jaar die ≥ 5 geneesmiddelen chronisch gebruiken.