Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000083

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van PAV. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Rectificatie indicator 2b t/m 2e

Zorginstituut Nederland heeft vier indicatoren uit de indicatorset Perifeer Arterieel Vaatlijden van de Transparantiekalender en uit de Openbare Database verwijderd. De indicatoren vragen naar de namen van specialisten op de betreffende ziekenhuislocatie. Het Zorginstituut heeft geen juridische grondslag om deze persoonsgegevens te verwerken. De betreffende indicatoren worden daarom met terugwerkende kracht verwijderd (tot verslagjaar 2015). Het betreft de volgende indicatorcodes (voor verslagjaar 2020): INID014438, INID003191, INID003194 en INID003197.

Indicatoren

 • 1 Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? INID003162

  Subindicatoren
 • 2 Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken, waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier? INID003171

  Subindicatoren
 • 2b Hoeveel NVvV gecertificeerde vaatchirurgen zijn er werkzaam op de ziekenhuislocatie? INID003189

  Subindicatoren
 • 2c Hoeveel NVvV gecertificeerde vaatchirurgen met ook de endovasculaire aantekening zijn er werkzaam op de ziekenhuislocatie? INID003192

  Subindicatoren
 • 2d Hoeveel NVIR geregistreerde interventieradiologen met de aantekening vasculair zijn er werkzaam op de ziekenhuislocatie? INID003195

  Subindicatoren
 • 2f Zijn er onder de bij E genoemde internisten internist-vasculair geneeskundigen? Zo ja, hoeveel INID014439

 • 2 Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de kwaliteitsvisitatiecycli van de wetenschappelijke verenigingen? INID003198

  Subindicatoren
 • 3 Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier? INID003172

 • 3 Wordt aan elke patiënt met voorafgaande aan een electieve behandeling adequate informatie verstrekt? INID003180

  Subindicatoren
 • 3 Wordt er in het behandeltraject gewerkt met een individueel zorgplan, waarin gezondheidsdoelen, behandeling en aanpak van de cardio-vasculaire risicofactoren staan beschreven? INID003201

 • 4a Wordt aan elke patiënt alle onder definitie genoemde informatie verstrekt voorafgaand aan een electieve behandeling? INID003181

 • 4 Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt? INID003183

 • 4a Biedt uw ziekenhuisorganisatie gesuperviseerde, gestandaardiseerde looptraining aan als basisinterventie voor patiënten met Claudicatio Intermittens? INID003202

 • 4b Maakt uw ziekenhuisorganisatie gebruik van een lijst van aantoonbaar in begeleide looptraining geschoolde fysiotherapeuten bij de doorverwijzing van patiënten met Claudicatio Intermittens? INID003203

 • 5 Alle arteriële en complex veneuze operatieve vasculaire interventies worden door of onder supervisie van een gecertificeerd vasculair specialist uitgevoerd INID003184

 • 6 Alle arteriële en complex veneuze endovasculaire interventies worden door of onder supervisie van een gecertificeerd endovasculair specialist uitgevoerd INID003185

 • 6 Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair risicomanagement (CVRM) aan, conform de vigerende richtlijnen en is dit CVRM protocollair vastgelegd? INID003186

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Harteraad
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgidssjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.