Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van PAV. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Actuele versie

Zinnige zorg voor mensen met Perifeer Arterieel Vaatlijden (implementatiefase)

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Perifeer Arterieel Vaatlijden verslagjaar 2020

PDF-document 193,94 KB

Indicatorgids 11-10-2019

Toetstabel indicatorset PAV + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 119,35 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Perifeer Arterieel Vaatlijden verslagjaar 2019

Word-document 60,1 KB

Indicatorgids 08-02-2019

Toetstabel indicatorset PAV + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 71,45 KB

Rapport 08-02-2019

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Perifeer Arterieel Vaatlijden verslagjaar 2018

PDF-document 97,16 KB

Indicatorgids 06-11-2017

Toetstabel indicatorset PAV + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 120,29 KB

Rapport 27-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Perifeer Arterieel Vaatlijden verslagjaar 2017

Word-document 58,85 KB

Indicatorgids 09-11-2016

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Perifeer Arterieel Vaatlijden verslagjaar 2016

Word-document 59,63 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Rapport 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Perifeer Arterieel Vaatlijden verslagjaar 2015

Word-document 69,32 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier PAV 2015

PDF-document 573,52 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 442,13 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Harteraad
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De indicatorenset is in werkgroepen besproken en doorontwikkeld. V&VN heeft gemotiveerd afgezien van betrokkenheid, maar zal in de toekomst geleidelijk aan meer betrokken worden. ZKN moet in de toekomst ook betrokken worden. Volgens de indieners is belangenverstrengeling niet van toepassing voor deze indicatorenset, maar dit is niet getoetst bij de leden van de indicatorwerkgroep. Dit is onderdeel van de governance-afspraken waar in het vervolg aandacht aan gegeven zal worden.

De set bestaat uit 7 zorginhoudelijke indicatoren en 4 klantpreferentie-indicatoren. Er is 1 vrijwillige indicator opgenomen over deelname aan DAPA.    

Deze indicatorenset is tripartiet aangeboden door alle relevante partijen (inclusief ZKN). Naderhand heeft de FMS aangegeven inhoudelijk NIET akkoord te zijn met deze set. We hebben de vraag bij de FMS teruggelegd welke specifieke WV-en inhoudelijk niet akkoord gaan en op welke gronden. Als reactie hierop is door een WV (niet duidelijk welke) teruggekoppeld dat er een ontwikkelopdracht niet is meegenomen in de huidige set. In 2015 is in de werkgroep het belang onderstreept om in de indicatorenset toe te voegen dat er een internist vasculair geneeskundige werkzaam is in het ziekenhuis in plaats van een “ medisch specialist geschoold in cardiovasculair risicomanagement”. In de set van 2015 is als ontwikkelopdracht afgesproken dat klantpreferentie vraag 1 uitgebreid zou worden met de de volgende vraag: Hoeveel internist-vasculair geneeskundigen zijn er werkzaam  in uw zorginstelling? Wat zijn hun namen?. Deze doorontwikkeling is niet meegenomen in de set van 2016 en 2017. Verder zijn er door dezelfde WV nog twee inhoudelijke wijzigingen aangegeven: indicator 1a: vasculair internist (met als definitie omschrijving 'medisch specialist geschoold in cardiovasculair risicomanagement') moet zijn internist-vasculair geneeskundige, indicator 2: vasculair specialist aantoonbaar geschoold in CVRM moet zijn internist-vasculair geneeskundige. daarnaast dient in de tekst bij Norm (bij dit mdo...... toegangsweg betreft) de term vasculair specialist vervangen te worden door internist-vasculair geneeskundige. Het Zorginstituut wilt de volgende verbeteropdrachten meegeven: Voor indicatoren 1 en 2 geldt dat dit normvragen zijn voor het vaatkeurmerk. Eventuele wijzigingen (met potentiele consequenties) moeten daarom tripartiet worden afgestemd. Daarom moet dit punt voor verslagjaar 2018 worden meegenomen. Klantpreferentievraag 1 is geen normvraag. Patiënten willen dit graag weten. Daarom kan dit punt alsnog toegevoegd worden voor het huidige verslagjaar 2017. Dit betekent een aanvullende vraag (wel in hetzelfde format als de andere deelvragen): Hoeveel internist vasculair geneeskundigen zijn er werkzaam op de ziekenhuislocatie? Wat zijn hun namen?

Werkinstructie

Er is een werkinstructie beschikbaar. Hierin staat duidelijk beschreven welke gegevens gemeten en doorgeleverd moeten worden. Hiermee kan betrouwbaar gegevens aangeleverd worden.
Aanvullend zijn er wat elementen die niet voldoen aan het Toetsingskader: Alle indicatorensets die de Patiëntenfederatie aanbiedt hebben als doel keuze-, inkoop- en verbeterinformatie. Dit is niet in de indicatorengids opgenomen maar staat wel in de samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt. Case-mix correctie is niet van toepassing voor deze set (wel wordt gewerkt met in- en exclusiecriteria). De Patiëntenfederatie voert standaard een beknopte data-analyse uit ten behoeve van de vergelijkingshulpen en om haar achterban van een overzicht van de aangeleverde data te voorzien (niet aangevinkt omdat dit niet in de gids staat beschreven). Op basis van de data-analyse zijn enkele aanpassingen aan de indicatoren doorgevoerd. In de gids wordt niet per indicator aangegeven over welke patiëntenpopulatie de indicatoren moeten worden ingevuld en welke zorgproducten en behandelcodes voor deze indicatorenset van toepassing zijn. Er worden geen rekenmodellen gepresenteerd. Er staat niet aangegeven of gebruik kan worden gemaakt van een informatiestandaard en er wordt niet beschreven hoe data-schoning en analyses uitgevoerd dienen te worden.

Methodologische eigenschappen

We hebben geen informatie waaraan we kunnen toetsen of aan de verbeteropdrachten uit 2015 en maart 2016 voor het onderdeel validiteit en betrouwbaarheid is voldaan. Er is geen beschrijving van vaststelling inhoudsvaliditeit, gestandaardiseerde registratie, data controle, gehanteerde informatiestandaard, onderzoek naar correctie van populatieverschillen, steekproefprocedure en representativiteit/respons, maar de aanbieders geven aan dat het in de set alleen gaan om structuurindicatoren, waarbij deze gegevens niet van toepassing zijn. Het is niet bekend of de indicatoren zijn afgeleid uit bestaande richtlijnen. In de indicatorengids is nu niet per indicator te achterhalen op basis van welke kwaliteitsgegevens een indicator tot stand is gekomen. De multidisciplinaire richtlijn: "Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden aan de onderste extremiteit" is onlangs herzien en vastgesteld. Het is wenselijk dat de kwaliteitsinformatie uit deze richtlijn wordt gekoppeld aan de indicatoren.    

Procesbeschrijving

Er is geen nieuwe procesbeschrijving meegeleverd met de indicatorgids. We kunnen gebruikmaken van de procesbeschrijving van vj 2015. We weten dat betrokken partijen aanvullende (langlopende) afspraken hebben met bestaande registraties als DICA en gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. De praktijk van de gegevensaanlevering van vj 2015 heeft laten zien dat dit vrij goed geregeld was. Aandachtspunt is dat de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) jaarlijks nieuwe afspraken met een gegevensmakelaar maakt over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen grote wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.