Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000083

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van PAV. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Actuele versie

Zinnige zorg voor mensen met Perifeer Arterieel Vaatlijden (implementatiefase)

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Perifeer Arterieel Vaatlijden verslagjaar 2020

PDF-document 193,94 KB

Indicatorgids 11-10-2019

Toetstabel indicatorset PAV + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 119,35 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Perifeer Arterieel Vaatlijden verslagjaar 2019

Word-document 60,1 KB

Indicatorgids 08-02-2019

Toetstabel indicatorset PAV + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 71,45 KB

Rapport 08-02-2019

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Perifeer Arterieel Vaatlijden verslagjaar 2018

PDF-document 97,16 KB

Indicatorgids 06-11-2017

Toetstabel indicatorset PAV + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 120,29 KB

Rapport 27-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Perifeer Arterieel Vaatlijden verslagjaar 2017

Word-document 58,85 KB

Indicatorgids 09-11-2016

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Perifeer Arterieel Vaatlijden verslagjaar 2016

Word-document 59,63 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Rapport 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Perifeer Arterieel Vaatlijden verslagjaar 2015

Word-document 69,32 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier PAV 2015

PDF-document 573,52 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 434,79 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Indicatoren

 • 2.b Hoeveel NVvV gecertificeerde vaatchirurgen zijn er werkzaam op de ziekenhuislocatie? Wat zijn hun namen? INID003189

  Subindicatoren
 • 2.c Hoeveel NVvV gecertificeerde vaatchirurgen met ook de endovasculaire aantekening zijn er werkzaam op de ziekenhuislocatie? Wat zijn hun namen? INID003192

  Subindicatoren
 • 2.d Hoeveel NVIR geregistreerde interventieradiologen met de aantekening vasculair zijn er werkzaam op de ziekenhuislocatie? Wat zijn hun namen? INID003195

  Subindicatoren
 • 2a Is op uw ziekenhuislocatie een vasculair behandelteam beschikbaar met daarin minimaal onder de 'definitie' genoemde disciplines? INID012909

 • 2e Hoeveel internist vasculair geneeskundigen zijn er werkzaam op de ziekenhuislocatie? Wat zijn hun namen? INID012910

  Subindicatoren
 • 2f Hoeveel internisten met aantoonbare ervaring in de vasculaire geneeskunde zijn er (naast onder E vernoemde specialisten) werkzaam op de ziekenhuislocatie? Wat zijn hun namen? INID012911

  Subindicatoren
 • 2g Welke (verpleegkundig) zorgverlener is aantoonbaar geschoold in en beschikbaar voor de begeleiding in cardiovasculair risicomanagement? INID012912

  Subindicatoren
 • 3 Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier? INID003172

 • 4a Wordt aan elke patiënt alle onder definitie genoemde informatie verstrekt voorafgaand aan een electieve behandeling? INID003181

 • 4b Krijgt de patiënt een e-mailadres en/of telefoonnummer mee op papier (en/of digitaal) voor vragen? INID012921

 • 5.a Worden alle arteriële en complex veneuze operatieve interventies door of onder supervisie van een gecertificeerd vasculair specialist uitgevoerd? INID012913

 • 5.b Worden alle arteriële en complex veneuze endovasculaire interventies door of onder supervisie van een gecertificeerde endovasculair specialist uitgevoerd? INID012914

 • 6 Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair risicomanagement (CVRM) aan, conform de vigerende richtlijnen en is dit CVRM protocollair vastgelegd? INID012926

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Harteraad
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgidssjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.