Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van osteoporose. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Osteoporose verslagjaar 2020

PDF-document 360,39 KB

Indicatorgids 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Osteoporose verslagjaar 2019

PDF-document 202,05 KB

Indicatorgids 30-11-2018

Toetstabel Osteoporose + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 89,71 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Osteoporose verslagjaar 2018

PDF-document 104,92 KB

Indicatorgids 27-10-2017

Toetstabel Osteoporose indicatorset verslagjaar 2018

PDF-document 4,99 KB

Rapport 17-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorgids Osteoporose verslagjaar 2017

PDF-document 173,8 KB

Indicatorgids 08-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Osteoporose verslagjaar 2016

PDF-document 204,5 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering verslagjaar 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Osteoporose verslagjaar 2015

PDF-document 175,55 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Indicatorenset Osteoporose

PDF-document 173,29 KB

Indicatorgids 01-10-2015

Processchema criterium 5 zonder kwaliteitsregistraties

PDF-document 441,02 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier Osteoporose MSZ 2014

PDF-document 258,03 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids Osteoporose verslagjaar 2014

PDF-document 183,15 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Ieder(in)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Osteoporose Vereniging
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Het meetinstrument is tripartiet ontwikkeld (FMS, NFU, NVZ, ZKN, NIV, NVvH, NVR, NVKG, NOV, Patiëntenfederatie Nederland, Osteoporose Vereniging, en ZN), V&VN was tot nu toe nog niet betrokken maar zal, als zij dit nodig achten, in de toekomst wel worden betrokken.

In 2016 zijn governance afspraken opgesteld. Bij de doorontwikkeling van de set voor vj 2017 is zoveel mogelijk gewerkt volgens de governance afspraken. Waar dit nog niet is gebeurd is zal dit in de toekomst worden gewijzigd volgens de gemaakte afspraken (o.a. belangenverstrengeling invullen code KNAW). In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen. Voor deze set gelden de algemene verbeteropdrachten. We zijn, voor zover mogelijk, op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij reeds aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. Met het vastleggen van ‘governance’ afspraken door de betrokken partijen en Zorginstituut Nederland is aan het merendeel van de verbeteropdrachten voldaan.

De partijen dragen het meetinstrument gezamenlijk voor. De FMS is inhoudelijk akkoord met indiening voor het Register.     

Werkinstructie

Er is een werkinstructie aanwezig. De werkinstructie bevat niet alle gestelde onderdelen. Zo is er bijvoorbeeld geen omschrijving van doelen. Er wordt aangegeven in de toelichting dat case-mix correctie niet van toepassing is, maar de aanbieders onderbouwen dit niet. Wel staat duidelijk beschreven welke gegevens gemeten en doorgeleverd moeten worden. Hiermee kan wel betrouwbaar gegevens aangeleverd worden.

Methodologische eigenschappen

Er wordt verwezen naar de richtlijn "Osteoporose en fractuurpreventie"(2011). De huidige indicatorengids onderbouwt per indicator de relatie tot kwaliteit niet, waarmee we niets kunnen zeggen over inhoudsvaliditeit. Er is aandacht besteed aan het standaardiseren van de registratie, door zoveel mogelijk transparant te maken welke in -en exclusiecriteria gebruikt worden en welke rekenregels gebruikt worden om de indicator te berekenen. Case-mix correctie is niet van toepassing op structuur en procesindicatoren. Hiermee is geen volledig beeld over de validiteit en betrouwbaarheid van de indicatorenset.    

Procesbeschrijving

Er is geen nieuwe procesbeschrijving meegeleverd met de indicatorgids. We kunnen gebruikmaken van de procesbeschrijving van verslagjaar 2015. We weten dat betrokken partijen aanvullende (langlopende) afspraken hebben met bestaande registraties als DICA en gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. De praktijk van de gegevensaanlevering van vj 2015 heeft laten zien dat dit vrij goed geregeld was. Aandachtspunt is dat de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) jaarlijks nieuwe afspraken met een gegevensmakelaar maakt over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen grote wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.

Uit de registratietoets door de NVZ blijkt dat de coderingen bij indicator 1 niet in de gids zijn opgenomen en het is waarschijnlijk problematisch om oproepdata uit de systemen van de ziekenhuizen te halen.