Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000022
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van osteoporose. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2021

Indicatorengids Osteoporose verslagjaar 2021

PDF-document 359,34 KB

Indicatorgids 10-11-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Osteoporose verslagjaar 2020

PDF-document 341,06 KB

Indicatorgids 24-11-2020

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Osteoporose verslagjaar 2019

PDF-document 202,05 KB

Indicatorgids 30-11-2018

Toetstabel Osteoporose + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 89,71 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Osteoporose verslagjaar 2018

PDF-document 104,92 KB

Indicatorgids 27-10-2017

Toetstabel Osteoporose indicatorset verslagjaar 2018

PDF-document 4,99 KB

Rapport 17-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorgids Osteoporose verslagjaar 2017

PDF-document 173,8 KB

Indicatorgids 08-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Osteoporose verslagjaar 2016

PDF-document 204,5 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering verslagjaar 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Osteoporose verslagjaar 2015

PDF-document 175,55 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Indicatorenset Osteoporose

PDF-document 173,29 KB

Indicatorgids 01-10-2015

Processchema criterium 5 zonder kwaliteitsregistraties

PDF-document 441,02 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier Osteoporose MSZ 2014

PDF-document 258,03 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids Osteoporose verslagjaar 2014

PDF-document 183,15 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Indicatoren

 • 1A Percentage patiënten van 50 jaar en ouder met een recente fractuur waarbij een jaar voorafgaand aan de fractuur tot zes maanden daarna een dexametrie is verricht. INID012048

 • 1B Wordt bij alle patiënten van 50 jaar en ouder met een behandelindicatie na een DEXA-meting standaard ten minste het onderstaande laboratoriumonderzoek gedaan? INID014211

 • 1C Wordt bij patiënten die een DEXA-meting krijgen ook standaard een VFA-meting of andere beeldvorming van de wervelkolom gedaan? INID014212

 • 2 Hoeveel fte centrale zorgverlener als coördinator zorg (verpleegkundige met aandachtsgebied osteoporose), met een aanvullende scholing osteoporose is er in uw ziekenhuis inzetbaar? INID014213

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Ieder(in)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Osteoporose Vereniging
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.