Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000164

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de oncologische SONCOS uitvraag. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen, is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren

 • 1a Is er in uw ziekenhuis voor iedere patiënt tenminste een vast aanspreekpunt c.q. casemanager* in de keten? INID022085

 • 1b Welk percentage van de verpleegkundigen op de dagbehandeling* waar oncologische systeemtherapie worden toegediend, heeft de aantekening oncologie of volgt hiervoor de opleiding? INID022086

 • 1c Welk percentage van de verpleegkundigen op de klinische afdeling* interne geneeskunde waar oncologiepatiënten worden verpleegd, heeft de aantekening oncologie of volgt hiervoor de opleiding? INID022087

 • 1d Heeft uw ziekenhuis een multidisciplinair team palliatieve zorg (conform SONCOS normen) en hoe vaak komt het multidisciplinaire palliatieve team bijeen? INID022088

 • 1e Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening in uw ziekenhuis standaard psychosociale zorg aangeboden? INID022089

 • 1f Hoeveel patiënten* heeft uw instelling met immunotherapie met immuun-checkpoint inhibitors behandeld in het verslagjaar? INID022090

 • 1g Heeft uw ziekenhuis met de behandeling van patiënten met kanker toegang tot een rookstoppoli? INID022091

 • 2a Is er in uw ziekenhuis een multidisciplinair overleg voor het bespreken van het diagnostisch en behandelbeleid bij patiënten met een uveamelanoom en hoe vaak vindt dit multidisciplinaire overleg plaats? INID022097

 • 2b Zijn er tenminste 2 oogartsen en een radiotherapeut met aantoonbare ervaring in oogoncologie aanwezig bij het MDO? INID022099

 • 3a Hoeveel colonresecties werden op uw ziekenhuislocatie verricht in het verslagjaar? INID022100

 • 3b Hoeveel rectumresecties werden op uw ziekenhuislocatie verricht in het verslagjaar? INID022101

 • 4a Hoeveel resecties van secundaire levertumoren werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in het verslagjaar? INID022102

 • 4b Is er 24 uur per etmaal, 7 dagen per week beschikking over interventieradiologie, bekwaam in het uitvoeren van interventies bij patiënten met complicaties van grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen? INID022103

 • 4c Hoeveel percutane ablaties bij patiënten met gevorderde leverfibrose/levercirrose werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in het verslagjaar? INID022104

 • 4d Hoeveel percutane transarteriële therapieën bij patiënten met gevorderde leverfibrose/levercirrose werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in het verslagjaar? INID022105

 • 5 Hoeveel HIPEC behandelingen werden er voor colorectale tumoren in het verslagjaar verricht op uw ziekenhuislocatie? INID022106

 • 6 Aantal nieuwe patiënten met een neuro-endocriene tumor. INID023473

  Subindicatoren
 • 7a Vinden er in uw ziekenhuis behandelingen plaats vanwege schildkliercarcinoom? INID022108

 • 7b Hoeveel operaties voor (bij)schildklierafwijkingen vonden er op uw ziekenhuislocatie plaats in het verslagjaar? INID022109

 • 7c Bij hoeveel patiënten vond er een schildklieroperatie plaats voor primair schildkliercarcinoom in het verslagjaar? INID022111

 • 7d Hoeveel I-131 behandelingen bij patiënten met schildkliercarcinoom werden er gegeven in het verslagjaar? INID022112

 • 8a Hoeveel patiënten met een gemetastaseerd melanoom worden systemisch behandeld, zowel palliatief als adjuvant? INID022113

 • 8b Worden alle patiënten met melanomen met een gynaecologische origine besproken in het gynaecologisch oncologisch MDO en het melanoom MDO? INID023239

 • 9a Hoeveel nieuwe patiënten werden primair chirurgisch behandeld voor weke delen tumoren op uw ziekenhuislocatie in het verslagjaar? INID022114

 • 9b Worden alle patiënten met sarcomen met een gynaecologische origine vanuit uw ziekenhuislocatie verwezen naar het gynaecologisch oncologisch centrum? INID022115

 • 9c Worden alle patiënten met sarcomen met een gynaecologische origine vanuit uw ziekenhuislocatie verwezen naar het gynaecologisch oncologisch centrum? INID023240

 • 9d Is uw instelling een referentiecentrum voor weke delen tumoren (=intermediaire tumoren en sarcomen)? INID023241

 • 9e Indien ja, hoeveel patiënten met PA bewezen GIST en/of weke delen tumoren (= intermediaire tumoren en sarcomen) werden besproken in het sarcomen MDO van uw sarcomenreferentiecentrum in het verslagjaar? INID023433

 • 10a Hoeveel nieuwe patiënten met niercelcarcinoom werden er in totaal op uw ziekenhuislocatie gediagnosticeerd of behandeld in het verslagjaar? INID022117

 • 10b Hoeveel operatieve oncologische ingrepen* aan de nier werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in het verslagjaar? INID022118

 • 10c Hoeveel partiële nefrectomieen werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in het verslagjaar? INID023273

 • 10d Hoeveel patiënten met niercelcarcinoom werden er op uw ziekenhuislocatie systemisch behandeld in het verslagjaar? INID022119

 • 10e Worden alle patiënten met een gemetastaseerd niercelcarcinoom van uw ziekenhuislocatie in het netwerk MDO besproken*? INID023242

 • 10f Hoeveel patiënten met niertumoren werden er in een gestructureerd MDO besproken in het verslagjaar? INID023274

 • 10g Maakt het ziekenhuis deel uit van een netwerktumorwerkgroep niercelcarcinoomen wat verbonden is met de landelijke tumorwerkgroep niercelcarcinoom? INID023243

 • 11 Hoeveel nieuwe patiënten met peniscarcinoom van een hoog-stadium tumor (>T1aG1) worden er in uw ziekenhuislocatie chirurgisch behandeld? INID022120

 • 12a Hoeveel nieuwe patiënten met stadium I testiscarcinoom werden er in totaal op uw ziekenhuislocatie behandeld in het verslagjaar? INID022121

 • 12b Hoeveel nieuwe patiënten met testiscarcinoom hoger dan stadium I (primair danwel recidief) werden er op uw ziekenhuislocatie behandeld in het verslagjaar? INID022122

 • 12c Hoeveel retroperitoneale restlaesies werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in het verslagjaar? INID022123

 • 12d Als een azoöspermie blijkt, wordt er dan aan de patiënt een radicale orchiectomie en simultane oncoTESE ter fertiliteitpreservatie aangeboden in een centrum dat TESE verzorgt? INID022124

 • 13a Hoeveel fte gynaecoloog-oncologen werken er in uw ziekenhuis? INID023475

 • 13b Zijn alle patiënten met een gynaecologische maligniteit in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusie criteria van de DGOA, ingevoerd? INID022128

 • 13c Hoeveel HIPEC-behandelingen voor de indicatie ovariumcarcinoom werden er in het verslagjaar op uw ziekenhuislocatie verricht? INID022129

 • 13d Wordt iedere patiënt met een recidief ovariumcarcinoom besproken met een internist-oncoloog uit een in Nederland erkend gynaecologisch oncologisch centrum? INID022130

 • 14a Welke behandelingen voor longcarcinoom vinden er in uw ziekenhuis plaats? INID022131

  Subindicatoren
 • 14b Hoeveel nieuw met longcarcinoom gediagnosticeerde patiënten werden er in 2023 in uw ziekenhuis behandeld? INID022132

 • 14c Wat is het percentage patiënten met een doorlooptijd van maximaal 5 weken van het diagnostisch traject indien Next Generation Sequencing (NGS) geïndiceerd is? INID023474

 • 15a Is uw ziekenhuis een door de Nederlandse Werkgroep Hoofd Hals Tumoren (NWHHT) erkend hoofd-hals oncologisch centrum, of een ‘preferred partner’ van zo’n centrum of een ‘preferred partner radiotherapie’? INID022133

 • 15b Neemt u deel aan de landelijke kwaliteitsregistratie voor hoofd-hals tumoren (DHNA)? INID022134

 • 15c Hoeveel nieuwe patiënten met onderstaande diagnosen (zie in-exclusiecriteria) werden in uw ziekenhuis/instituut behandeld in het verslagjaar? INID022135

 • 15d Hoeveel uitgebreide ablatieve resecties met reconstructies werden in het verslagjaar in uw ziekenhuis uitgevoerd bij patiënten met een hoofd-hals tumor? INID022136

 • 15e Heeft u een radiotherapieafdeling waar uw patiënten met een hoofd-hals tumor bij wie bestraling geïndiceerd is, behandeld worden? INID022138

 • 15f Hoeveel patiënten met een hoofdhals tumor werden in het verslagjaar behandeld met chemoradiotherapie of targeted-therapy radiotherapie? INID022139

 • 15g Met welk radiotherapieinstituut (PPR*) heeft u een convenant met afspraken over het medische beleid bij patiënten met een hoofd-hals tumor? INID022140

 • 16a Hoeveel nieuwe patiënten met een glioom werden er in het verslagjaar in het (regionale) multidisciplinaire overleg besproken? INID022142

 • 16b Hoeveel hersentumor gerelateerde operaties voerde het in uw multidisciplinaire bespreking participerende neurochirurgisch centrum uit in het verslagjaar? INID022143

 • 16c Neemt uw zorginstelling deel aan de landelijke patiëntenregistratie DBTR (Dutch Brain Tumor Registry)? INID022144

 • 17a Hoeveel operaties voor bijniertumoren (zowel benigne als maligne) werden er op uw ziekenhuislocatie in het verslagjaar verricht? INID022145

 • 17b Hoe vaak is er in uw ziekenhuis de mogelijkheid om patiënten met bijniertumoren in een MDO te bespreken? INID023244

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

In het Bestuurlijk Overleg Transparantie MSZ van 11 mei 2021 is besloten dat de oncologische SONCOS-uitvraag en de uitvraag voor chirurgie bij kinderen vanaf verslagjaar 2021 onderdeel worden van de transparantiekalender en daarmee het proces en de stappen binnen de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’ volgt. Het Bestuurlijk Overleg is tevens overeengekomen dat het mandaat voor de inhoud, formulering, duiding en (door)ontwikkeling bij de beroepsgroep ligt. De partijen PFN, ZN, V&VN, NVZ, NFU en ZKN zien gemotiveerd af van deelname aan (door)ontwikkeling en beheer van deze indicatorset. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Om het mogelijk te maken om de indicatoren voor verslagjaar 2021 via de Transparantiekalender uit te vragen, is besloten deze sets via de reguliere toetsroute in te dienen. Vanaf verslagjaar 2022 loopt de doorontwikkeling en indiening volgens het afgesproken MSZ proces.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. De gegevens voor de aparte SONCOS en chirurgie bij kinderen indicatorensets kunnen vanaf verslagjaar 2021 worden aangeleverd via het Ominq-portaal van gegevensmakelaar DHD. Aanlevering van de SONCOS indicatoren die opgenomen zijn in de reguliere indicatorensets die vanuit de DICA registraties op de Transparantiekalender staan, blijven via de reguliere route vanuit DICA en MRDM verlopen.