Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000164

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de oncologische SONCOS uitvraag. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen, is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren

 • 1a Is er in uw ziekenhuis voor iedere patiënt tenminste een vast aanspreekpunt c.q. casemanager* in de keten? INID022085

 • 1b Welk percentage van de verpleegkundigen op de dagbehandeling* waar oncologische systeemtherapie worden toegediend, heeft de aantekening oncologie of volgt hiervoor de opleiding? INID022086

 • 1c Welk percentage van de verpleegkundigen op de klinische afdeling* interne geneeskunde waar oncologiepatiënten worden verpleegd, heeft de aantekening oncologie of volgt hiervoor de opleiding? INID022087

 • 1d Heeft uw ziekenhuis een multidisciplinair team palliatieve zorg (conform SONCOS normen) en hoe vaak komt het multidisciplinaire palliatieve team bijeen? INID022088

 • 1e Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening in uw ziekenhuis standaard psychosociale zorg aangeboden? INID022089

 • 1f Hoeveel patiënten* heeft uw instelling met immunotherapie met immuun-checkpoint inhibitors behandeld in het jaar 2021? INID022090

 • 1g Heeft uw ziekenhuis met de behandeling van patiënten met kanker toegang tot een rookstoppoli? INID022091

 • 2a Heeft u op uw ziekenhuislocatie de mogelijkheid om radiotherapie te geven? INID022092

 • 2b Als uw ziekenhuislocatie niet de mogelijkheid heeft om radiotherapie te geven, met welk radiotherapie instituut/instituten heeft u een samenwerkigsovereenkomst waarbij het service level* is vastgelegd voor consultatie en/of verwijzing van patiënten bij wie radiotherapie geïndiceerd is? INID022093

 • 2c Over welke onderwerpen zijn afspraken gemaakt in de schriftelijke afspraken? INID022094

  Subindicatoren
 • 2d Indien uw ziekenhuis niet zelf beide behandelingen levert, worden patiënten in uw ziekenhuis die in aanmerking komen voor chemo-radiotherapie verwezen naar een ziekenhuis waar beide behandelingen op 1 locatie gegeven kunnen worden? INID022095

 • 2e Als in uw ziekenhuis patiënten die in aanmerking komen voor chemo-radiotherapie niet worden verwezen voor behandeling op 1 locatie, met welk radiotherapie instituut/instituten heeft u schriftelijk vastgelegde afspraken over doorlooptijden, verantwoordelijkheden, opvang van complicaties en dergelijke? INID022096

 • 3a Is er in uw ziekenhuis een multidisciplinair overleg voor het bespreken van het diagnostisch en behandelbeleid bij patiënten met een uveamelanoom en hoe vaak vindt dit multidisciplinaire overleg plaats? INID022097

 • 3b Is er wekelijks toegang tot een MDO met een internist-oncoloog en een chirurg voor patiënten met gemetastaseerde ziekte? INID022098

 • 3c Zijn er tenminste 2 oogartsen en een radiotherapeut met aantoonbare ervaring in oogoncologie aanwezig bij het MDO? INID022099

 • 4a Hoeveel colonresecties werden op uw ziekenhuislocatie verricht in het jaar 2021? INID022100

 • 4b Hoeveel rectumresecties werden op uw ziekenhuislocatie verricht in het jaar 2021? INID022101

 • 5a Hoeveel secundaire lever resecties werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in 2021? INID022102

 • 5b Is er 24 uur per etmaal, 7 dagen per week beschikking over interventieradiologie, bekwaam in het uitvoeren van interventies bij patiënten met complicaties van grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen? INID022103

 • 5c Hoeveel percutane ablaties bij patiënten met gevorderde leverfibrose/levercirrose werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in 2021? INID022104

 • 5d Hoeveel percutane transarteriële therapieën bij patiënten met gevorderde leverfibrose/levercirrose werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in 2021? INID022105

 • 6 Hoeveel HIPEC behandelingen werden er in 2021 verricht op uw ziekenhuislocatie? INID022106

 • 7 Hoeveel nieuwe patiënten met een neuro-endocriene tumor* werden er in 2021 in uw centrum gezien? INID022107

 • 8a Vinden er in uw ziekenhuis behandelingen plaats vanwege schildkliercarcinoom? INID022108

 • 8b Hoeveel operaties voor schildklierafwijkingen vonden er op uw ziekenhuislocatie plaats in 2021? INID022109

 • 8c Hoeveel operaties voor bijschildklierenafwijkingen vonden er op uw ziekenhuislocatie plaats in 2021? INID022110

 • 8d Bij hoeveel patiënten vond er een schildklieroperatie plaats voor primair schildkliercarcinoom in 2021? INID022111

 • 8e Hoeveel I-131 ablatie-behandelingen werden er gegeven bij patiënten met schildkliercarcinoom in 2021? INID022112

 • 9 Hoeveel patiënten met een maligne melanoom stadium III/IV worden systemisch behandeld, zowel palliatief als adjuvant? INID022113

 • 10a Hoeveel nieuwe patiënten werden primair chirurgisch behandeld voor weke delen tumoren op uw ziekenhuislocatie in 2022? INID022114

 • 10b Hoeveel patiënten met PA bewezen GIST en/of weke delen tumoren (= intermediaire tumoren en sarcomen) werden besproken in het sarcomen MDO van uw sarcomenreferentiecentrum in 2022? INID022115

 • 11 Indien er geen radicale psostatectomieën voor prostaatcarcinoom op uw ziekenhuislocatie plaatsvinden, naar welk ziekenhuis worden patiënten met prostaatcarcinoom waarbij een radicale prostatectomie geïndiceerd is verwezen? INID022116

 • 12a Hoeveel nieuwe patiënten met niercelcarcinoom werden er in totaal op uw ziekenhuislocatie gediagnosticeerd of behandeld in 2022? INID022117

 • 12b Hoeveel operatieve oncologische ingrepen* aan de nier werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in 2022? INID022118

 • 12c Hoeveel patiënten met niercelcarcinoom werden er op uw ziekenhuislocatie systemisch behandeld in 2022? INID022119

 • 13 Hoeveel nieuwe patiënten met peniscarcinoom van een hoog-stadium tumor (>T1aG1) worden er in uw ziekenhuislocatie chirurgisch behandeld? INID022120

 • 14a Hoeveel nieuwe patiënten met stadium I testiscarcinoom werden er in totaal op uw ziekenhuislocatie behandeld in 2022? INID022121

 • 14b Hoeveel nieuwe patiënten met testiscarcinoom hoger dan stadium I (primair danwel recidief) werden er op uw ziekenhuislocatie behandeld in 2022? INID022122

 • 14c Hoeveel retroperitoneale lymfeklierdissecties werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in 2022? INID022123

 • 14d Als een azoöspermie blijkt, wordt er dan aan de patiënt een radicale orchiectomie en simultane oncoTESE ter fertiliteitpreservatie aangeboden in een centrum dat TESE verzorgt? INID022124

 • 15 Worden er in uw ziekenhuis patiënten met spierinvasief blaascarcinoom behandeld met chirurgisch cystectomie? INID022125

 • 16a Hoeveel gynaecoloog-oncologen werken er in uw ziekenhuis? INID022126

 • 16b Hoeveel gynaecologen met aandachtsgebied de gynaecologische oncologie werken er in uw ziekenhuis? INID022127

 • 16c Zijn alle patiënten met een gynaecologische maligniteit in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusie criteria van de DGOA, ingevoerd? INID022128

 • 16d Hoeveel HIPEC-behandelingen voor de indicatie ovariumcarcinoom werden er in 2022 op uw ziekenhuislocatie verricht? INID022129

 • 16e Wordt iedere patiënt met een recidief ovariumcarcinoom besproken met een internist-oncoloog uit een in Nederland erkend gynaecologisch oncologisch centrum? INID022130

 • 17a Welke behandelingen voor longcarcinoom vinden er in uw ziekenhuis plaats? INID022131

  Subindicatoren
 • 17b Hoeveel nieuw met longcarcinoom gediagnosticeerde patiënten werden er in 2022 in uw ziekenhuis behandeld? INID022132

 • 18a Is uw ziekenhuis een door de Nederlandse Werkgroep Hoofd Hals Tumoren (NWHHT) erkend hoofd-hals oncologisch centrum, of een ‘preferred partner’ van zo’n centrum of een ‘preferred partner radiotherapie’? INID022133

 • 18b Neemt u deel aan de landelijke kwaliteitsregistratie voor hoofd-hals tumoren (DHNA)? INID022134

 • 18c Hoeveel nieuwe patiënten met onderstaande diagnosen (zie in-exclusiecriteria) werden in uw ziekenhuis/instituut behandeld in 2022? INID022135

 • 18d Hoeveel uitgebreide ablatieve resecties met reconstructies werden in 2022 in uw ziekenhuis uitgevoerd bij patiënten met een hoofd-hals tumor? INID022136

 • 18e Hoeveel patiënten met een maligne hoofd-hals tumor waarbij de schedelbasis betrokken was, ondergingen in 2022 een tumorbehandeling van deze tumor in uw ziekenhuis? INID022137

 • 18e Heeft u een radiotherapieafdeling waar uw patiënten met een hoofd-hals tumor bij wie bestraling geïndiceerd is, behandeld worden? INID022138

 • 18f Hoeveel patiënten met een hoofdhals tumor werden in 2022 behandeld met chemoradiotherapie of targeted-therapy radiotherapie? INID022139

 • 18g Met welk radiotherapieinstituut (PPR*) heeft u een convenant met afspraken over het medische beleid bij patiënten met een hoofd-hals tumor? INID022140

 • 19a Indien er behandelingen voor gliomen op uw ziekenhuislocatie plaatsvinden, voldoet uw instituut aan de voorwaarden zoals die in het document* ‘Kwaliteitscriteria voor Neuro-Oncologie 2014’ van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO)? INID022141

 • 19b Hoeveel nieuwe patiënten met een glioom werden er in 2022 in het (regionale) multidisciplinaire overleg besproken? INID022142

 • 19c Hoeveel hersentumor gerelateerde operaties voerde het in uw multidisciplinaire bespreking participerende neurochirurgisch centrum uit in 2022? INID022143

 • 19d Neemt uw zorginstelling deel aan de landelijke patiëntenregistratie DBTR (Dutch Brain Tumor Registry)? INID022144

 • 20a Hoeveel operaties voor bijniertumoren werden er op uw ziekenhuislocatie in 2022 verricht? INID022145

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

In het Bestuurlijk Overleg Transparantie MSZ van 11 mei 2021 is besloten dat de oncologische SONCOS-uitvraag en de uitvraag voor chirurgie bij kinderen vanaf verslagjaar 2021 onderdeel worden van de transparantiekalender en daarmee het proces en de stappen binnen de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’ volgt. Het Bestuurlijk Overleg is tevens overeengekomen dat het mandaat voor de inhoud, formulering, duiding en (door)ontwikkeling bij de beroepsgroep ligt. De partijen PFN, ZN, V&VN, NVZ, NFU en ZKN zien gemotiveerd af van deelname aan (door)ontwikkeling en beheer van deze indicatorset. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Om het mogelijk te maken om de indicatoren voor verslagjaar 2021 via de Transparantiekalender uit te vragen, is besloten deze sets via de reguliere toetsroute in te dienen. Vanaf verslagjaar 2022 loopt de doorontwikkeling en indiening volgens het afgesproken MSZ proces.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. De gegevens voor de aparte SONCOS en chirurgie bij kinderen indicatorensets kunnen vanaf verslagjaar 2021 worden aangeleverd via het Ominq-portaal van gegevensmakelaar DHD. Aanlevering van de SONCOS indicatoren die opgenomen zijn in de reguliere indicatorensets die vanuit de DICA registraties op de Transparantiekalender staan, blijven via de reguliere route vanuit DICA en MRDM verlopen.