Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

De richtlijn ‘Diagnostiek, behandeling en preventie van peri-implantaire infecties’ heeft als doel het uitbrengen van uniforme, wetenschappelijk en professioneel-praktisch onderbouwde aanbevelingen met betrekking tot klinisch handelen ten aanzien van preventie, diagnostiek en therapie van peri-implantaire infecties (peri-implantaire mucositis en peri-implantitis). Hiermee wordt beoogd alle betrokken tandheelkundige zorgprofessionals een praktisch handvat te bieden bij de zorgverlening aan patiënten met orale implantaten en eventuele implantaire infecties.

De richtlijn is van toepassing op alle personen die één of meerdere orale implantaten hebben. Personen met orthodontische implantaten vallen buiten de doelgroep van deze richtlijn.

Deze KPR is bedoeld voor professionals in de mondzorg. Hierbij moet gedacht worden aan tandartsen, tandarts-implantologen, mond-, kaak en aangezichtschirurgen (MKA-chirurgen), mondhygiënisten, klinisch tandprothetici.

(bron: hetkimo.nl)

Betrokken partijen

  • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)
  • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
  • Federatie van Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
  • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
  • Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Op 23 april 2019 heeft de Raad van Bestuur besloten om de kwaliteitsstandaard ‘Per-implantaire infecties’ op te nemen in het Register van Zorginstituut Nederland.

Bij deze kwaliteitsstandaard wordt een meetinstrument ontwikkeld. Dit meetinstrument staat op de Meerjarenagenda (MJA) van het Zorginstituut. De definitieve aanleverdatum is 01-11-2021.