Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

In deze richtlijn ligt de nadruk van de behandeling voornamelijk op het motiveren en trainen van kinderen (en hun ouders/verzorgers) om zelf te zorgen voor een goede mondgezondheid. Door middel van preventie wordt een levenslange mondgezondheid nagestreefd. Mocht een kind toch een gaatje hebben, dan staat in de richtlijn beschreven wat de gewenste behandeloptie(s) is of zijn. Het uitgangspunt is dat er in principe gekozen wordt voor een behandeling die het minst belastend is voor het kind. 

De richtlijn geeft wetenschappelijk onderbouwde, professioneel-praktische aanbevelingen voor (kinder)tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten. Er worden aanbevelingen gegeven op de volgende vier gebieden:

 1. Hoe een mondzorgverlener kinderen (tot 18 jaar) en ouders/verzorgers kan motiveren om het gebit gaaf te houden.
 2. Welke preventieve en curatieve behandelingen er zijn voor kinderen met een melkgebit.
 3. Welke preventieve en curatieve behandelingen er zijn voor kinderen met een blijvend gebit.
 4. Hoe mondzorg voor jeugdigen georganiseerd moet worden.

Deze praktijkrichtlijn bevat de laatste twee van de in totaal drie modules voor het onderwerp Mondzorg voor Jeugdigen, te weten de modules ‘preventie’ en ‘behandeling’. De module ‘diagnostiek’ is in juli 2020 opgenomen in het Register.

Betrokken partijen

 • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)
 • Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 • Academische mondopleidingen (Radboudumc, UMCG)
 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • Ivoren Kruis - Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Nederlandse Vereniging Instellingen Jeugdtandzorg (NVIJ)
 • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
 • Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Uit de toets die door het Zorginstituut is uitgevoerd blijkt dat de kwaliteitsstandaard voldoet aan de eisen van het Toetsingskader. Alle relevante partijen zijn betrokken geweest. Het is niet nodig gebleken partijen uit te sluiten. Alle betrokken partijen onderschrijven de kwaliteitstandaard. De volgende partijen hebben afgezien van inhoudelijk commentaar tijdens de commentaarronde: NVMKA, NHG, Cobijt, NVvO, NVVvP, NVA NVDMFR, IGJ, NWTV, FTWV.

De kwaliteitsstandaard bevat een adequate beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces. Er zijn beslisbomen gemaakt die helpen in het maken van keuzes. Er is op dit moment geen informatie bekend waaruit zou blijken dat de kwaliteitsstandaard inconsistent is met andere kwaliteitsstandaard uit de mondzorg. Deze kwaliteitsstandaard sluit nauw aan  bij (en is onderdeel van) de in 2019 gepubliceerde kwaliteitsstandaard Mondzorg voor Jeugdigen module Diagnostiek. Een groot deel van de kwaliteitsstandaard (preventie) gaat over (hulp bij/met) zelfmanagement. Tevens wordt daar in de patiënteninformatie uitgebreid aandacht aan besteed.

Er is een cliëntenversie en een samenvatting aanwezig  In december 2025 wordt door het KIMO bekeken of de kwaliteitsstandaard herzien moet worden.

De meetinstrumenten behorende bij deze kwaliteitsstandaard (criterium 5 van het Toetsingskader) ontbreken nog, maar hiervoor heeft het KIMO een tijdspad geformuleerd. Conform de data op de Meerjarenagenda zullen de definitieve meetinstrumenten op 1-7-2022 aangeboden worden voor het Register.

De Kwaliteitsraad heeft de volgende meegevers voor het KIMO met betrekking tot de richtlijn:

 • Is er aandacht voor de samenwerking met jeugdgezondheidszorg en huisartsen voor enerzijds de aandacht voor preventie en mondzorg als onderdeel van algehele goede verzorging van kinderen, en anderzijds om signalen van verwaarlozing / problematiek over en weer te kunnen uitwisselen tussen huisartsen en tandartsen, zoals nu reeds gebeurt in Amsterdam West?
 • Is er overleg tussen KIMO en het NHG?