Status
Opgenomen in het Register en geplaatst op de Meerjarenagenda
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

De Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) Mondzorg voor Jeugdigen – diagnostiek – heeft als doel het uitbrengen van wetenschappelijk onderbouwde, professioneel-praktische aanbevelingen voor het maken van röntgenopnamen voor cariësdiagnostiek en doorbraakstoornissen alsmede panoramische opnamen bij kinderen tot 18 jaar.

Bewustwording van het doelmatig gebruiken van röntgenopnamen bij de jeugd, is de belangrijkste opdracht van deze KPR voor de mondzorgverlener in de praktijk.

De kwaliteitstandaard ‘Röntgenopnamen voor cariësdiagnostiek en doorbraakstoornissen - Panoramische opnamen in de mondzorgpraktijk’ is de eerste van de in totaal drie modules voor de kwaliteitsstandaard ‘Mondzorg voor Jeugdigen’. De andere twee modules (preventie en behandeling) zullen eind 2020 worden aangeboden voor het Register.

Documenten

Kwaliteitsstandaard Mondzorg voor Jeugdigen module Diagnostiek

PDF-document 1.014,86 KB

Kwaliteitsinstrument 31-10-2019

Aanbiedingsformulier Mondzorg voor Jeugdigen module Diagnostiek

PDF-document 436,52 KB

Aanbiedingsformulier 31-10-2019

Samenvatting Kwaliteitsstandaard Mondzorg voor Jeugdigen module Diagnostiek

PDF-document 491,9 KB

Samenvatting 31-10-2019

Betrokken partijen

 • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)
 • Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • De Onderzoekerij
 • Ivoren Kruis - Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
 • Jeugdartsen Nederland (AJN)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Nederlandse Vereniging Instellingen Jeugdtandzorg (NVIJ)
 • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
 • Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO)
 • Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie (NVDMFR)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK)
 • Netwerk Voeding en Mondgezondheid (V&M)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
 • Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Helder omgeschreven kwaliteitsstandaard. Er wordt voldaan aan de gestelde criteria van het Toetsingskader en daarom kan de kwaliteitsstandaard worden op genomen in het Register. De kwaliteitsstandaard kan nog niet van de MJA gehaald worden, omdat deze kwaliteitsstandaard de eerste is van drie modules voor het onderwerp ‘mondzorg van jeugdigen’ dat op de MJA staat. Pas als de andere twee modules ook zijn aangeboden en voldoen aan de eisen van het Toetsingskader kan het onderwerp 'mondzorg voor jeugdigen' van de MJA gehaald worden.