Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van melanoom. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Melanoom (DMTR) verslagjaar 2020

PDF-document 272,58 KB

Indicatorgids 11-10-2019

Toetstabel Melanoom + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 446,69 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Melanoom (DMTR) verslagjaar 2019

PDF-document 394,55 KB

Indicatorgids 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Toetstabel Melanoom + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 224,86 KB

Rapport 27-10-2017

Indicatorset Melanoom (DMTR) verslagjaar 2018

PDF-document 241,52 KB

Indicatorgids 16-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Melanoom (DMTR) verslagjaar 2017

PDF-document 600,5 KB

Indicatorgids 01-11-2016

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Melanoom verslagjaar 2016

PDF-document 227,15 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Melanoom verslagjaar 2015

Word-document 73,59 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier Melanoom 2015

PDF-document 567,86 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 194,65 KB

Procesbeschrijving 28-09-2015

Verslagjaar 2014

Indicatorgids Melanoom verslagjaar 2014

PDF-document 200,16 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Methodologie van DICA

PDF-document 405,09 KB

Procesbeschrijving 24-03-2014

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
 • CZ
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Melanoom
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De set Melanoom wordt doorontwikkeld in de Wetenschappelijke Commissie van DICA. Tijdens DICA dagen worden alle relevante partijen uitgenodigd om te bepalen welke indicatoren in de set transparant moeten worden. V&VN heeft gemotiveerd afgezien van deze bijeenkomst. Tijdens deze indicatorendagen zijn de melanoomindicatoren besproken en gewijzigd. Voor elke indicator is een conclusie getrokken. Betrokken partijen zijn zowel voor als na de DICA-dagen in staat gesteld commentaar te leveren op de indicatoren.

In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen van het Zorginstituut Nederland. De partijen hebben de opdracht gekregen om voor 1 juli 2016 verbetering aan te brengen op deze verbeteropdrachten. We zijn voor zover mogelijk was op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. De DICA-dagen, waarbij wijzigingen bedacht en besproken werden in de indicatorsets, vonden plaats in juni 2016.

De set Melanoom is op een aantal onderdelen gewijzigd t.o.v. vj 2016: 8 indicatoren worden geschrapt en 6 indicatoren zijn nieuw toegevoegd (waarbij sommige ‘nieuwe’ indicatoren een samenvoeging van oude indicatoren betreft). Over de volgende indicatoren (nieuwe nummering) zijn partijen het oneens:

 • indicator A3 (psychosociale zorg) – werkgroep is voor verplicht transparante opname op TpK, de wv-en stellen echter dat de indicator onduidelijk is voor wat betreft inclusiecriteria en om die reden intern dient te blijven;
 • indicator A4a/b (zorgpad melanoom) - werkgroep is voor verplicht transparante opname op TpK omdat de indicator nog onderscheidend is, NVZ stelt echter voor de indicator te schrappen omdat deze niet zinvol is;
 • indicator B2 (vast aanspreekpunt tijdens behandeling) - werkgroep is voor verplicht transparante opname op TpK, de wv-en pleiten echter voor vrijwillige transparantie omdat er geen informatie is over patiënttevredenheid bij de verschillende aanspreekpunten;
 • indicator B6a/b (zorgpad melanoom) – Werkgroep lijkt akkoord over verplichte transparantie maar bij overschrijding van het maximum aantal indicatoren kunnen deze indicatoren geschrapt worden. Patientenfederatie en ZN zijn het hier niet mee eens;
 • indicator B7 (deelname PROM’s) - NFU en de NVZ zijn tegen transparantie, de beroepsverenigingen alleen tegen verplichte transparantie en NPCF en ZN zijn voor verplichte transparantie.

De partijen hebben op 1 september de indicatorenset met bijbehorende indicatorengids ter opname in het Register aan het Zorginstituut aangeboden. Ontwikkelrapporten en andere achtergrondinformatie zijn niet bij ons ingediend. Voor informatie zijn wij daarom afhankelijk van voornamelijk indicatorgidsen. Partijen die, naast het Zorginstituut, deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg Transparantie en daarmee samenwerkingspartners zijn in de aanbieding zijn: Federatie, NFU, NVZ, NPCF, V&VN, ZKN en ZN.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie waaruit blijkt hoe het meetinstrument moet worden gebruikt. Daarnaast wordt verwezen naar algemene DICA-methodologie over hoe DICA te werk gaat. De werkinstructie voldoet niet volledig aan de eisen van het Toetsingskader: de doelen van de indicatoren staan niet genoemd; de benodigde data-schoning en data-analyse is vrij algemeen en niet indicatorspecifiek; er staat niet aangegeven of gebruik kan worden gemaakt van een informatiestandaard, ook ontbreekt in hoeverre de indicatoren gecorrigeerd moeten worden voor (welke) case-mix (variabelen).

Bij het toetsen van de indicatorgids blijkt dat nog niet voldaan is aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 die de betrokken partijen hebben meegekregen voor het onderdeel werkinstructie.

Methodologische eigenschappen

In de indicatorengids is niet per indicator te achterhalen op basis van welke kwaliteitsgegevens een indicator tot stand is gekomen. Alleen wanneer dit per indicator inzichtelijk wordt gemaakt, kan de inhoudsvaliditeit bepaald worden. Verder wordt door DICA rond methodologie veel verwezen naar de algemene stukken over de door DICA gehanteerde methodologie om te komen tot indicator(waard)en. Deze gaan dus niet in op specifiek indicatorensets. Hierdoor is het lastig om de methodologische kwaliteit van specifieke indicatoren(sets) te achterhalen.

We hebben geen informatie waaraan we kunnen toetsen of aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 voor het onderdeel validiteit en betrouwbaarheid is voldaan.

Procesbeschrijving

Er is een algemene procesbeschrijving voor indicatorensets die worden opgeleverd vanuit kwaliteitsregistraties. Indicatoren worden opgeleverd vanuit kwaliteitsregistratie DICA (DMTR), of - indien een zorgaanbieder nog niet of niet volledig deelneemt aan deze registratie - via DHD (ziekenhuizen). ZKN heeft nog geen nieuwe gegevensmakelaar gecontracteerd voor de verslagjaren 2016 en 2017. Dit is een aandachtspunt.

Het aanleveren van kwaliteitsgegevens aan het Zorginstituut loopt voor ziekenhuizen via DHD, de gegevensmakelaar. Daarmee zijn de partijen die gegevens verzamelen, bewerken en doorleveren genoemd in de procesbeschrijving. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven. Zorginstituut wordt op de hoogte gehouden van afspraken die worden gemaakt in het veld rond gegevensaanlevering en doorlevering. Gegevensaanlevering voor verslagjaar 2015 is behoorlijk goed verlopen.

Constatering: in de indicatorset Melanoom zijn een aantal indicatoren waar het verslagjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni (DMTR jaar). Dit betekent dat de kwaliteitsgegevens over de verslagperiode op zijn vroegst 10 maanden later beschikbaar wordt gesteld voor het publiek.

Uit de registreerbaarheidstoets komen geen knelpunten naar voren.

Er wordt is geen lekenvertaling van indicatoren meegeleverd. ZIN verwacht dat er ten minste een tijdspad wordt geformuleerd voor oplevering van een lekenvertaling.