Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over liesbreukoperaties. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Liesbreukoperaties verslagjaar 2020

PDF-document 506,07 KB

Indicatorgids 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Liesbreukoperaties verslagjaar 2019

PDF-document 200 KB

Indicatorgids 30-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Liesbreukoperaties verslagjaar 2018

PDF-document 118,85 KB

Indicatorgids 27-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorgids Liesbreukoperaties verslagjaar 2017

PDF-document 199,11 KB

Indicatorgids 28-10-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Liesbreukoperaties verslagjaar 2016

PDF-document 199,19 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2014

Indicatorgids Liesbreukoperaties verslagjaar 2014

PDF-document 186,32 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Aanbiedingsformulier Liesbreukoperaties 2014

PDF-document 258,06 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Betrokken partijen

  • Zorginstituut Nederland (ZIN) (penvoerder)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De indicatorset Liesbreukoperaties 2014 voor de medisch specialistische zorg is tripartiet tot stand gekomen met betrokkenheid van cliënten(vertegenwoordigers), zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) heeft het initiatief genomen om de indicatorenset te herzien samen met de volgende betrokken partijen: ZN, OMS, ZN, NVZ en de NFU. Namens alle betrokken partijen is de indicatorenset aangeboden aan Zorginstituut Nederland voor opname in het Register.

De indicatorset Liesbreukoperaties 2014 vervangt de eerder in het ZiZo-traject gedefinieerde set kwaliteitsindicatoren. Met de door de partijen in de zorg gezamenlijk gedefinieerde indicatorset wordt gestreefd naar transparantie van de kwaliteit van de zorg bij Liesbreukoperaties. Opname van de indicatorset in het Register betekent dan ook dat alle zorgaanbieders verplicht zijn de uitgevraagde kwaliteitsgegevens aan te leveren bij het Zorginstituut, met tussenkomst van DESAN.

Voor het verzamelen, verwerken en aanleveren van de kwaliteitsgegevens bij het Zorginstituut wordt samengewerkt met de NFU en NVZ. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet toe op de handhaving van de aanlevering van de gegevens. De eerste aanlevering van de kwaliteitsgegevens bij het loket van het Zorginstituut staat ingepland op 1 mei 2015.

Werkinstructie

Voor gebruik van het meetinstrument is een werkinstructie opgesteld door de NVZ en NFU waarin een overzicht wordt getoond van alle kwaliteitsindicatoren, waarvan de ingediende set deel uitmaakt. De eerste aanlevering van de kwaliteitsgegevens bij het loket van het Kwaliteitsinstituut is gepland op 1 mei 2015.

Methodologische eigenschappen

Bij de ontwikkeling van de indicatoren aandacht besteed aan de methodologische eigenschappen van de indicatoren. Er is een sterke wens om de indicatorensets door te ontwikkelen en daarbij zullen de methodologische eigenschappen expliciet worden meegenomen. De aansluiting op de vereiste aandachtspunten uit het Toetsingskader is goed.