Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Wat is een menswaardig en zinvol bestaan? Waar doen we mensen recht mee? Dat is een moreel ethisch vraagstuk. Voor cliënten in de langdurige ggz gaat het om de aansluiting bij hun behoeften, wensen en mogelijkheden. Daarbij ligt de nadruk niet op behandeling, maar op herstel en kwaliteit van leven vanuit de visie van positieve gezondheid. Daar is woonzorg een zeer belangrijk onderdeel van. Er zijn diverse belanghebbenden en stakeholders als het om kwaliteit gaat; een gezamenlijke visie geeft houvast en richting. Een gedeelde visie (van cliënt, naaste, (zorg)professional, zorgorganisatie en financiers) op wat goede woonzorg is en hoe samen te werken aan passende zorg. Het kwaliteitskader is belangrijk voor het gezamenlijk leren en ontwikkelen.

Dit kwaliteitskader geeft invulling aan deze aspecten en beschrijft de gewenste kwaliteit van woonzorg voor deze cliënten en hoe ze daarmee het best ondersteund kunnen worden.

Betrokken partijen

 • Valente (penvoerder)
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland)
 • Federatie Landbouw en Zorg (FLZ)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Sociaal Werk Nederland
 • Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Met deze kwaliteitsstandaard is er een breed gedragen begrip wat goede woonzorg in de ggz inhoudt. Partijen kunnen op basis hiervan met elkaar in gesprek om leren en verbeteren vorm te geven. Omdat het kwaliteitskader voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader 3.0, heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut deze opgenomen in het openbaar Register:

 • Na een zorgvuldige inventarisatie van de stakeholders zijn alle relevante partijen bij de ontwikkeling betrokken geweest en zijn akkoord met het indienen hiervan.
 • Het kwaliteitskader bevat een heldere beschrijving van de kwaliteit van zorg, waarin het cliëntenperspectief en de manier waarop invulling wordt gegeven aan samen beslissen goed terug komt. Daarnaast is er een heldere beschrijving van doelmatige zorg en wordt er tot slot ook stilgestaan bij leren en verbeteren.
 • Er is een helder beschreven implementatie- en onderhoudsplan aanwezig.
 • Het kwaliteitskader is verbonden aan een meetinstrument, namelijk een kwaliteitsverslag. In het kwaliteitskader staat beschreven welke onderdelen dit kwaliteitsverslag moet bevatten.