Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000033

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van hoofdpijn. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

De indicatoren voor Hoofdpijn zijn komen te vervallen vanaf verslagjaar 2020.

Documenten

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Hoofdpijn verslagjaar 2019

Word-document 55,21 KB

Indicatorgids 30-11-2018

Toetstabel + getoetste Indicatorgids Hoofdpijn verslagjaar 2019

PDF-document 50 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Hoofdpijn verslagjaar 2018 (def)

PDF-document 47,74 KB

Indicatorgids 24-10-2017

Toetstabel + getoetste Indicatorgids Hoofdpijn verslagjaar 2018

PDF-document 5,78 KB

Rapport 17-10-2017

Indicatorgids Hoofdpijn verslagjaar 2018 (getoetst versie 2)

PDF-document 47,74 KB

Indicatorgids 11-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Indicatorgids Hoofdpijn verslagjaar 2017

Word-document 50,54 KB

Indicatorgids 08-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Hoofdpijn verslagjaar 2016

Word-document 50,43 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Hoofdpijn verslagjaar 2015

Word-document 50,8 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier Hoofdpijn verslagjaar 2015

PDF-document 571,54 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 441,33 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier Migraine verslagjaar 2014

PDF-document 258,26 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatoren

 • 1 Is er op uw ziekenhuislocatie een protocol over medicatieafhankelijkheid / medicatie overgebruik waarin is beschreven hoe professionals met dit thema omgaan? INID011942

 • 2 Beschikt uw ziekenhuislocatie over een specifiek zorgpad gericht op hoofdpijn? INID004752

 • 2c Wordt er op uw ziekenhuislocatie zorg geboden aan kinderen (<18) met hoofdpijn? INID011982

 • 3 Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? INID004754

  Subindicatoren
 • 4 Worden patiënten met hoofdpijn op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? INID004757

 • 5a Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?* INID004759

  Subindicatoren
 • 5 Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee op papier/digitaal waar hij/zij vragen aan kan stellen? INID011985

 • 7 Is het mogelijk digitaal te communiceren met uw neuroloog/psycholoog/hoofdpijnverpleegkundige, bijvoorbeeld via E-consult / digitaal spreekuur? INID012003

Betrokken partijen

 • Patiëntenfederatie Nederland (penvoerder)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Hoofdpijnnet
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.