Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000154

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van een heupfractuur. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen, is het verplicht om hiervoor kwaliteitsgegevens aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2021

Indicatorengids Heupfractuur DHFA verslagjaar 2021

PDF-document 389,18 KB

Indicatorgids 10-11-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Heupfractuur (DHFA) verslagjaar 2020

PDF-document 341,76 KB

Indicatorgids 19-02-2020

Toetstabel Heupfractuur (DHFA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 700,96 KB

Rapport 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Toetstabel Heupfractuur (DHFA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 231,43 KB

Rapport 30-01-2019

Indicatorgids Heupfractuur (DHFA) verslagjaar 2019

PDF-document 538,81 KB

Indicatorgids 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Toetstabel Heupfractuur (DHFA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 73,56 KB

Rapport 26-10-2017

Indicatorgids Heupfractuur (DHFA) verslagjaar 2018

PDF-document 194,36 KB

Indicatorgids 16-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Heupfractuur (DHFA) verslagjaar 2017

PDF-document 455,02 KB

Indicatorgids 12-12-2017

Indicatorgids Heupfractuur (DHFA) verslagjaar 2017 (versie 3)

PDF-document 451,16 KB

Indicatorgids 16-10-2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Indicatoren

 • 1 Aantal patiënten geregistreerd in de DHFA per ziekenhuislocatie. INID011772

 • 2a Percentage patiënten > 70 jaar met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score en de Mobilityscore voor opname bekend zijn. INID011774

 • 2 Percentage patiënten > 70 jaar met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score en de Mobilityscorebeide bekend is preoperatief en drie maanden na ontslag. INID011775

 • 4 Percentage patiënten > 70 jaar dat geopereerd wordt door een gecertificeerd traumachirurg of trauma orthopeed en mede-behandeld wordt door een klinisch geriater of internist-ouderengeneeskunde, waarbij de medebehandeling vorm is gegeven in perioperatieve of intensieve medebehandeling. INID014112

 • 5a Mediane doorlooptijd in uren tussen aankomst op de spoedeisende hulp en operatie bij ASA 1 -2 patiënten met een proximale femurfractuur. INID014113

  Subindicatoren
 • 5b Mediane doorlooptijd in uren tussen aankomst op de spoedeisende hulp en operatie bij ASA 3 -4 patiënten met een proximale femurfractuur. INID014116

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.