Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over gynaecologische oncologie. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Toetstabel Gynaecologische oncologie (DGOA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 631,55 KB

Rapport 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Gynaecologische oncologie (DGOA) verslagjaar 2019

PDF-document 520,75 KB

Indicatorgids 06-09-2019

Toetstabel Gynaecologische oncologie (DGOA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 224,83 KB

Rapport 16-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Gynaecologische oncologie (DGOA) verslagjaar 2018

PDF-document 200,61 KB

Indicatorgids 31-05-2018

Toetstabel Gynaecologische oncologie + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 159,79 KB

Rapport 26-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Gynaecologische oncologie (DGOA) verslagjaar 2017

PDF-document 275,53 KB

Indicatorgids 07-12-2016

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Ovariumcarcinoom verslagjaar 2016

PDF-document 205,71 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Ovariumkanker verslagjaar 2015

Word-document 47,75 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier Ovariumcarcinoom 2015

PDF-document 567,3 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 441,33 KB

Procesbeschrijving 28-09-2015

Verslagjaar 2014

Aanbiedingsformulier Ovariumcarcinoom 2014

PDF-document 259,04 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Methodologie van DICA 2014

PDF-document 405,09 KB

Procesbeschrijving 24-03-2014

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
  • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De set Gynaecologische oncologie wordt doorontwikkeld in de Wetenschappelijke Commissie van DICA. Tijdens DICA dagen worden alle relevante partijen uitgenodigd om te bepalen welke indicatoren in de set transparant moeten worden. V&VN heeft gemotiveerd afgezien van deze bijeenkomst. Tijdens deze indicatorendagen zijn de gynaecologische oncologie-indicatoren besproken en gewijzigd. Voor elke indicator is een conclusie getrokken. Betrokken partijen zijn zowel voor als na de DICA-dagen in staat gesteld commentaar te leveren op de indicatoren.

In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen van het Zorginstituut Nederland. De partijen hebben de opdracht gekregen om voor 1 juli 2016 verbetering aan te brengen op deze verbeteropdrachten. We zijn, voor zover mogelijk was op basis van de voorhanden documenten, nagegaan in hoeverre zij aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. De DICA-dagen, waarbij wijzigingen bedacht en besproken werden in de indicatorsets, vonden plaats in juni 2016.

Er lijkt naar aanleiding van de DICA-dagen consensus te zijn over de indicatorenset voor verslagjaar 2017 op één indicator na: respons PROM’s. Met de aanscherping van de definitie van 3 (nieuwe nummering – psychosociale zorg) en opname van indicator 8 (respons PROM’s) is deels voldaan aan de verbeteropdrachten die aan de partijen is meegegeven in oktober 2015. Deels omdat indicator 8 weliswaar deelname aan de PREM’s en PROM’s meet, maar de opdracht betreft het openbaar maken van de uitkomsten van de PREM’s en PROM’s. Verder is over het verplicht transparant stellen van deze indicator geen consensus bereikt (NVZ niet akkoord).

De ingediende set is compact: 6 indicatoren vervallen (oude nummering: 1, 3a/b, 5 t/m 7 en 10) en er zijn 5 nieuwe indicatoren toegevoegd, waarvan 4 uitkomstindicatoren.
De partijen hebben op 1 september de indicatorset met bijbehorende indicatorengids ter opname in het Register aan het Zorginstituut aangeboden. Ontwikkelrapporten en andere achtergrondinformatie zijn niet bij ons ingediend. Voor informatie zijn wij daarom afhankelijk van voornamelijk indicatorgidsen. Partijen die, naast het Zorginstituut, deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg Transparantie en daarmee samenwerkingspartners zijn in de aanbieding zijn: Federatie, NFU, NVZ, NPCF, V&VN, ZKN en ZN.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie waaruit blijkt hoe het meetinstrument moet worden gebruikt. Daarnaast wordt verwezen naar algemene DICA-methodologie over hoe DICA te werk gaat. De werkinstructie voldoet niet volledig aan de eisen van het Toetsingskader: de doelen van de indicatoren staan niet genoemd; de benodigde data-schoning en data-analyse is vrij algemeen en niet indicatorspecifiek; er staat niet aangegeven of gebruik kan worden gemaakt van een informatiestandaard, ook ontbreekt in hoeverre de indicatoren gecorrigeerd moeten worden voor (welke) case-mix (variabelen).

Bij het toetsen van de indicatorgids blijkt dat nog niet voldaan is aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 die de betrokken partijen hebben meegekregen voor het onderdeel werkinstructie.

Methodologische eigenschappen

In de indicatorengids is niet per indicator te achterhalen op basis van welke kwaliteitsgegevens een indicator tot stand is gekomen. Alleen wanneer dit per indicator inzichtelijk wordt gemaakt, kan de inhoudsvaliditeit bepaald worden. Verder wordt door DICA rond methodologie veel verwezen naar de algemene stukken over de door DICA gehanteerde methodologie om te komen tot indicator(waard)en. Deze gaan dus niet in op specifiek indicatorensets. Hierdoor is het lastig om de methodologische kwaliteit van specifieke indicatoren(sets) te achterhalen.

We hebben geen informatie waaraan we kunnen toetsen of aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 voor het onderdeel validiteit en betrouwbaarheid is voldaan.

Procesbeschrijving

Er is een algemene procesbeschrijving voor indicatorensets die worden opgeleverd vanuit kwaliteitsregistraties. Indicatoren worden opgeleverd vanuit kwaliteitsregistratie DICA (DGOA), of - indien een zorgaanbieder nog niet of niet volledig deelneemt aan deze registratie - via DHD (ziekenhuizen). ZKN heeft nog geen nieuwe gegevensmakelaar gecontracteerd voor de verslagjaren 2016 en 2017. Dit is een aandachtspunt.

Het aanleveren van kwaliteitsgegevens aan het Zorginstituut loopt voor ziekenhuizen via DHD, de gegevensmakelaar. Daarmee zijn de partijen die gegevens verzamelen, bewerken en doorleveren genoemd in de procesbeschrijving. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven. Zorginstituut wordt op de hoogte gehouden van afspraken die worden gemaakt in het veld rond gegevensaanlevering en doorlevering. Gegevensaanlevering voor verslagjaar 2015 is behoorlijk goed verlopen.

Er is geen lekenvertaling van indicatoren meegeleverd. ZIN verwacht dat er ten minste een tijdspad wordt geformuleerd voor oplevering van een lekenvertaling.