Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Deze zorgstandaard beschrijft hoe in de regel de zorgvraag van mensen met alcoholproblematiek dient te worden beantwoord. Het doel is dat mensen hun leven - met of zonder alcoholproblematiek – naar behoefte als volwaardig burger kunnen inrichten met alle (maatschappelijke) verplichtingen en mogelijkheden die daarbij horen. Uitgangspunt is dat de patiënt zoveel mogelijk eigen keuzes maakt en zelf de regie heeft over zijn herstel. Daar horen ook eigen verantwoordelijkheden bij.

De zorgstandaard beschrijft waaraan goede ondersteuning en zorg voor mensen met (beginnende) alcoholproblematiek minimaal moet voldoen. Het maakt voor alle partijen in de zorg duidelijk wat zij kunnen en mogen verwachten van zorg en hulp bij alcoholproblematiek. Bij het verminderen van de alcoholproblematiek gaat het om goede signalering en vroege interventie, diagnostiek, behandeling en nazorg, waarbij altijd de bredere context (de persoon en diens omgeving) wordt betrokken. Bij het herstel van psychisch, sociaal en maatschappelijk functioneren gaat het om het bieden van hoop en perspectief, het herkennen en stimuleren van eigen kracht en het vergroten van de autonomie.

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • InEen
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Platform MEERGGZ
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Met de oplevering van deze kwaliteitsstandaard is de norm bepaald van wat patiënten met problematisch alcoholgebruik of een alcoholverslaving kunnen verwachten aan zorg. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft besloten tot opname in het openbaar Register, omdat deze voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Alle relevante partijen zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling en zijn akkoord met het indienen hiervan. Het kwaliteitsproduct bevat een heldere beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces. Tot slot worden er geen substantiële financiële gevolgen verwacht.