Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van galblaasverwijdering. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Galblaasverwijdering verslagjaar 2020

PDF-document 355,2 KB

Indicatorgids 11-10-2019

Toetstabel Galblaasverwijdering + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 121,17 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Galblaasverwijdering verslagjaar 2019

Word-document 53,98 KB

Indicatorgids 28-10-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Galblaasverwijdering verslagjaar 2018

PDF-document 41,33 KB

Indicatorgids 26-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Indicatorgids Galblaasverwijdering verslagjaar 2017

Word-document 53,81 KB

Indicatorgids 28-10-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Galblaasverwijdering verslagjaar 2016

Word-document 55,78 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Aanbiedingsformulier Galblaasverwijdering 2015 (def)

PDF-document 573,05 KB

Aanbiedingsformulier 26-10-2015

Aanbiedingsformulier Galblaasverwijdering 2015 (versie 2)

PDF-document 572,64 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 441,33 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Aanbiedingsformulier Galblaasverwijdering 2015 (versie 1)

PDF-document 258,2 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Betrokken partijen

 • Patiëntenfederatie Nederland (penvoerder)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Uit alle aanbiedingsformulieren bleek dat zaken zoals belangenverstrengeling en verantwoordelijkheidverdelingen vooraf niet goed zijn afgestemd, evenals de procesafspraken Bij een aantal indicatorensets is hierdoor de indiening in de knel geraakt. De besluitvorming over de inhoud van de kwaliteitsstandaard vindt in beginsel plaats op basis van consensus tussen de betrokken partijen. Het is zaak dat de partijen die bij de ontwikkeling betrokken zijn zich tijdig vergewissen van de instemming van hun achterban, zodat de formele besluitvorming niet wordt gehinderd door het ontbreken van mandaat. Wanneer gedurende de ontwikkeling van het meetinstrument een relevante partij het niet eens is met een gemaakte keuze, dan is het nuttig om al tijdens het proces het Zorginstituut te vragen om te bemiddelen.

 • Verbeteropdracht 1: Maak bij aanvang van de (door)ontwikkeling of herziening van een meetinstrument afspraken over de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en ieders deadline hierbij.
 • Verbeteropdracht 2: Onderken de verschillende belangen van leden van de expertgroep en maak ze zichtbaar en controleerbaar (gebruik evt. code Belangenverstrengeling KNAW et al (2012)).
 • Verbeteropdracht 3: V&VN heeft zelf aangegeven niet als relevante partij betrokken te zijn geweest, omdat zij zoekende is naar haar inhoudelijke rol. Zij heeft ook aangegeven daar komende tijd actie op te ondernemen. Zorginstituut Nederland verwacht van V&VN dat zij duidelijk maakt naar zowel ZIN als naar de relevante koepel-/brancheorganisaties in welke situaties zij het mede ontwikkelen en mede voordragen van meetinstrumenten in de medisch specialistische zorg gewenst vindt.

Werkinstructie

De indicatorgidsen zijn erg beperkt. Er wordt regelmatig verwezen naar oude versies van de indicatorgids waar inderdaad meer algemene informatie in staat. Voor een goede indicatie over de kwaliteit van zorg te krijgen is het noodzakelijk dat zorgaanbieders weten hoe de gegevens verzamelt, bewerkt en getransporteerd worden.  

 • Verbeteropdracht 4: Neem in de volgende versie van de indicatorgids alle relevante informatie (weer) op. Gebruik bij voorkeur zoveel mogelijk het sjabloon voor indicatoren zoals op pagina 60-61 van de indicatorstandaard 2.0.
 • Verbeteropdracht 5: Benoem de doelen van het meetinstrument (interne kwaliteitsverbetering, publieke informatie/ keuze-informatie, zorginkoop informatie, toezichtinformatie) in de indicatorgids om optimale transparantie naar alle betrokken partijen te borgen.
 • Verbeteropdracht 6: Geef een beschrijving van de benodigde data-schoning en data-analyse om te komen tot betrouwbare berekende indicatorwaarden. De beschrijving van de teller en noemer is een belangrijke eerste stap die daarvoor al is gezet.
 • Verbeteropdracht 7: Geef aan welke indicatorstandaard wordt gehanteerd; of geef aan dat er nog geen informatiestandaard beschikbaar is. Wanneer de set alleen uit klantpreferentievragen bestaat is dit niet nodig.

Methodologische eigenschappen

Voor kwaliteitsinformatie voor publieke informatie en zorginkoop is het belangrijk dat gebruikers erop kunnen vertrouwen dat de informatie daadwerkelijk kwaliteit meet en dat gevonden variatie daadwerkelijk een verschil in kwaliteit betekent en geen andere oorzaken heeft. Het is daarom belangrijk dat er informatie beschikbaar is over de validiteit en betrouwbaarheid.
Er is documentatie aanwezig, maar op onderdelen is de onderbouwing mager of niet aanwezig. Voor een deel van de sets wordt verwezen naar niet openbare discussieverslagen van de werkgroep. Daarmee is die onderbouwing voor het toetsproces niet verifieerbaar en dus niet toereikend. De eerstvolgende meting(en) (vj 2015 en 2016) kunnen worden gebruikt om de validiteit en betrouwbaarheid verder te onderzoeken en te onderbouwen.

 • Verbeteropdracht 14: Geef per indicator, ook voor klantpreferentievragen, aan wat de relatie tot kwaliteit is of waarom het wordt gemeten. Er dient een plausibele hypothese te bestaan dat de kwaliteit van zorg de uitkomst beïnvloedt van de indicator.
 • Verbeteropdracht 15: Verduidelijk de beschrijving van waarom case-mix correctie niet nodig zou zijn. Bij uitkomstindicatoren zetten we vraagtekens wanneer wordt aangegeven dat case-mix correctie niet van toepassing is.
 • Verbeteropdracht 16: Geef aan of er onderzoek is gedaan naar het onderscheidend vermogen of onderbouw waarom dit niet nodig zou zijn.
 • Verbeteropdracht 17: Geef een nadere onderbouwing van de registratievergelijkbaarheid en data-controle. Registratiebetrouwbaarheid blijkt een aandachtspunt in alle sets door interpretatieverschillen. Geef aan wat hiermee is gedaan.

Procesbeschrijving

Er is een algemene procesbeschrijving voor alle indicatorensets zonder kwaliteitsregistraties. Hierin wordt aangegeven dat er een gegevensmakelaar (DHD) is voor het aanleveren van de indicatoren aan ZIN en dat er toegang is tot een DHD portaal voor gegevensaanlevering.

 • Verbeteropdracht 8: Borg vòòr aankomende gegevensaanlevering (verslagjaar 2015) dat alle zorginstellingen kwaliteitsinformatie aan het Zorginstituut kunnen aanleveren door afspraken te maken met een gegevensmakelaar voor zorginstellingen die zijn aangesloten bij ZKN en voor zorginstellingen die niet zijn aangesloten bij brancheverenigingen ZKN, NVZ en NFU.
 • Verbeteropdracht 9: Beschrijf hoe geborgd is dat alle zorginstellingen kwaliteitsinformatie kunnen aanleveren aan het Zorginstituut door beschrijving van taken en verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartners en door beschrijving hoe de wettelijke plicht tot het transparant maken van kwaliteitsinformatie door een zorginstelling via het Zorginstituut zich verhoudt tot het doorleveren van deze informatie door derden (zoals een kwaliteitsregistratie of gegevensmakelaar).
 • Verbeteropdracht 10: Beschrijf vòòr aankomende data-aanlevering hoe geborgd (getest) is dat alle zorginstellingen kwaliteitsinformatie kunnen aanleveren aan het Zorginstituut in geval van gewijzigde indicatoren of nieuwe ketenpartners (zoals DHD).
 • Verbeteropdracht 11: Beschrijf hoe geborgd is dat het proces van landelijke aanlevering van gegevens zodanig is ingericht dat de aangeleverde informatie voldoet aan de methodologische eisen van de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van gegevens. Gebruik daarbij de handvatten uit de leidraad voor landelijke aanlevering kwaliteitsdata.
 • Verbeteropdracht 12: Geef ten behoeve van het transparant te maken kwaliteitsgegevens aan hoe deze gegevens toepasbaar zijn en geïnterpreteerd moeten worden en stel een lekenvertaling op. Neem deze beschrijvingen van duiding en lekenvertaling van de indicator ook op in de indicatorgids voor optimale transparantie naar de gebruikers van de indicatorengids. Hiervoor kunnen de beschrijvingen zoals op Zorgkaart bijvoorbeeld worden gebruikt.
 • Verbeteropdracht 13:  Medisch specialisten krijgen de informatie niet teruggekoppeld. Geef in de doorontwikkeling aan wat hiermee is gedaan.